Multimedialne środowisko nauczania fizyki
dla szkół ponadgimnazjalnych

Składowe

O projekcie

Motywacja

Fizyka postrzegana jest jako przedmiot trudny i abstrakcyjny. W 2010 i 2011 roku jako przedmiot maturalny fizykę wybrało niecałe 10% uczniów (dane CKE). Brakuje atrakcyjnych narzędzi dydaktycznych dostosowanych do sposobu postrzegania świata przez współczesną młodzież. Obecni uczniowie w znacznej większości wychowani są na grach komputerowych. Uczniowie ci znacznie szybciej postrzegają informacje, ogromnie istotna jest dla nich forma graficzna, nastawieni są na rozwiązywanie problemów pojawiających się nagle, potrafią zajmować się wieloma wątkami jednocześnie (na podstawie Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce).

Realizacja

Grupą docelową w ramach projektu będą szkoły ponadgimnazjalne a pośrednimi odbiorcami uczniowie szkół do których adresowanie jest wsparcie. Wsparciem polegającym na korzystaniu z MPF i SILF planujemy objąć grupę 500 uczniów z 5 różnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski (w tej sprawie zostały podpisane odpowiednie listy intencyjne, do wglądu na Wydziale Fizyki PW). W każdej szkole 2 klasy 50 uczniów. Rekrutacja przez nauczycieli. 5 szkół x 50 uczniów x 2 lata edukacji = 500 osób objętych wsparciem. Zakładamy, że młodzież szkolna objęta będzie wsparciem w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015. Z przeprowadzonych konsultacji z nauczycielami fizyki i dyrektorami szkół wynika, że wśród uczniów istnieje duże zainteresowanie uczestnictwem w proj. tego typu.

Przedstawiciele tej grupy, w czasach kiedy otaczający ich świat staje się coraz bardziej zinformatyzowany, oczekują zaangażowania technologii (znanej z rozwiązań stosowanych na co dzień) w obszarze nauczania. W związku z tym zamierzamy zintegrować opracowywane przez nas produkty z kanałami społecznościowymi (tj. umożliwienie logowania się na podstawie konta na Facebook, możliwość automatycznego powiadamiania znajomych (kolegów z klasy) poprzez Facebook, Twitter, NaszaKlasa o aktualnie wykonywanym przez siebie ćwiczeniu, wejściu na kolejny poziom po zrealizowaniu pewnej grupy ćwiczeń, rozwiązaniu zadania).

Realizacja projektu umożliwi likwidację barier w lab. naucz. fizyki związanych z brakiem aparatury pomiarowej w szkołach.

więcej