Tom I

1.9. Ewolucja i klasyfikacja gwiazd (temat nadobowiązkowy)

Uwaga! Ten rozdział zawiera materiał nieobowiązkowy. Będzie łatwiej go zrozumieć po wcześniejszym zapoznaniu się z rozdziałem „Fizyka jądrowa”.

Narodziny gwiazdy

Jak powstają gwiazdy? Obecnie uważa się, że w procesie powstawania gwiazdy można wyróżnić charakterystyczne etapy – przedstawiono je na il. 1.78.

Nie mamy żadnych informacji, pochodzących z bezpośrednich obserwacji, o tym, jak wygląda pierwszy etap formowania się gwiazdy. Istnieją jednak przesłanki, by sądzić, że wszystko zaczyna się, gdy chmura gazu i pyłu kosmicznego (obłok), w której dominujący udział ma wodór, gromadzi się wokół przypadkowego zagęszczenia. Takie zagęszczenie może być wywołane strumieniem materii wyrzuconej z innej gwiazdy, która wybuchła.

Na skutek grawitacji obłok kurczy się. W miarę kurczenia, wzrasta jego temperatura. Powstaje dysk z kulistą centralną częścią – protogwiazdą. Cała chmura gazowo-pyłowa obraca się wokół własnej osi początkowo wolno, a w miarę kurczenia się – coraz szybciej. Proces kurczenia się obłoku i powstawania protogwiazdy może trwać kilkaset tysięcy lat.

Gdy temperatura protogwiazdy osiągnie odpowiednio wysoką wartość, w jej centralnej części rozpoczyna się proces syntezy (łączenia) jąder wodoru w jądra helu. Energia wydzielana w tym procesie powstrzymuje grawitacyjne zapadanie. Gwiazda zaczyna jasno świecić. W taki sposób rozpoczyna się względnie stabilny i najdłuższy okres, bo stanowiący około 90% całego czasu jej życia. Czas stabilnego życia gwiazdy zależy przede wszystkim od jej masy. Najbardziej masywne gwiazdy żyją „najszybciej” – zaledwie kilkadziesiąt milionów lat; najmniej masywne gwiazdy mogą istnieć nawet kilkadziesiąt miliardów lat. Nasze Słońce ma za sobą mniej więcej połowę swego stabilnego życia, które potrwa jeszcze około czterech miliardów lat. Wynika to z teoretycznych modeli opisujących ewolucję gwiazd typu Słońca.

Co się dzieje z pozostałą częścią dysku pyłowo-gazowego otaczającego rodzącą się gwiazdę? Mamy argumenty na to, by twierdzić, że powstają z niej mniejsze skupiska materii, z których z czasem formują się planety krążące wokół centralnej gwiazdy. Nasza Ziemia (jak inne planety naszego układu) powstała niewiele później niż Słońce. Znajduje to potwierdzenie w badaniach geologicznych najstarszych skał ziemskich.

 Ilustracja 1.78. Narodziny typowej gwiazdy
a) początek procesu: chmura powolnie rotująca, b) pod wpływem grawitacji cząstki tworzą zagęszczenie w centrum, c) dysk z centralną częścią kulistą – protogwiazdą, d) rozpoczął się proces syntezy jąder wodoru w centrum gwiazdy – gwiazda jasno świeci

Końcowe stadia ewolucji gwiazd

Biały karzeł

Biały karzeł jest ostatnim etapem ewolucji niezbyt dużej gwiazdy (porównywalnej pod względem rozmiaru i masy do naszego Słońca), w której przez większość życia zachodziły reakcje syntezy jąder wodoru w jądra helu. Gdy zużyty zostaje prawie cały wodór, a w rdzeniu gwiazdy pozostają jądra helu, reakcja termojądrowa ustaje i znów górę bierze grawitacja. Powoduje ona kurczenie się rdzenia gwiazdy. Jednocześnie warstwy zewnętrzne gwiazdy rozszerzają się wielokrotnie – powstaje tzw. czerwony olbrzym. W zapadającym się rdzeniu gwiazdy wzrasta tak bardzo temperatura, że rozpoczyna się synteza jąder helu. Powstają wtedy cięższe jądra: węgla i tlenu.

Łączenie jąder helu wymaga wyższej temperatury niż łączenie jąder wodoru, ponieważ jądra helu mają większe ładunki niż jądra wodoru (protony) i silniej odpychają się silami elektrostatycznymi. Potrzebna jest większa energia kinetyczna, czyli większa temperatura, aby przezwyciężyć to odpychanie.

Po wyczerpaniu się zapasu helu, gdy rdzeń gwiazdy wypełniają jądra węgla i tlenu, synteza jądrowa ustaje i niezrównoważone siły grawitacji ponownie powodują zapadnięcie się jądra wnętrza gwiazdy i utworzenie białego karła. W tym procesie zostają odrzucone zewnętrzne warstwy gwiazdy. Biały karzeł to gwiazda o rozmiarach podobnych do rozmiaru Ziemi i gęstości rzędu 10 6 g / cm 3 , w której ustały procesy syntezy termojądrowej. Biały karzeł początkowo ma wysoką temperaturę i dlatego świeci białym światłem. W ciągu kolejnych miliardów lat stopniowo stygnie, świecąc coraz słabiej.

Zewnętrzne warstwy gwiazdy, odrzucone w procesie powstawania białego karła, tworzą tzw. mgławice planetarne.

 Ilustracja 1.79. Mgławice planetarne

Tak kończą swój żywot gwiazdy niewielkie, których masy nie przekraczają 3 mas Słońca. Wewnątrz gwiazd bardziej masywnych temperatura osiąga wartość umożliwiającą syntezę jąder cięższych niż węgla i tlenu. Powstają jądra magnezu, krzemu, siarki i w końcu jądra żelaza. Na jądrach żelaza kończy się proces nukleosyntezy w gwiazdach. Podczas syntezy jąder lżejszych od żelaza wydziela się energia (są to reakcje egzoenergetyczne), natomiast aby nastąpiła synteza jąder cięższych od żelaza, konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz (są to reakcje endoenergetyczne).

Gwiazdy neutronowe i pulsary

W momencie ustania syntezy jądrowej w dużej gwieździe wydarzenia przybierają bardzo dynamiczny charakter – gwiazda wybucha jako tzw. supernowa. Otoczka gwiazdy zostaje gwałtownie odrzucona, zaś rdzeń, o masie zbliżonej do masy Słońca i składający się głównie z jąder żelaza, kurczy się gwałtownie, zgniatany gigantyczną siłą grawitacji. W ułamkach sekund jego promień zmniejsza się od kilku tysięcy do około dziesięciu kilometrów. Gęstość materii osiąga wartości charakterystyczne dla jąder atomowych. W tym stanie elektrony i jądra atomowe nie mogą istnieć niezależnie. Atomy rozpadają się, a elektrony łączą się z protonami, tworząc neutrony. W reakcji tej emitowane są także neutrina – obojętne elektrycznie cząstki, o masie znacznie mniejszej niż masa elektronu, które niemal swobodnie ulatują z wnętrza zapadającej się gwiazdy. Powstaje gwiazda neutronowa: kula o wnętrzu składającym się prawie całkowicie z neutronów, otoczona cienką żelazną skorupą. Można ją porównać do gigantycznego jądra atomowego zawierającego 99,5% neutronów i tylko 0,5% protonów.

 Ilustracja 1.80. Rozmiary gwiazdy neutronowej w porównaniu z rozmiarami Warszawy

Gwiazdy neutronowe są zbyt małe, aby mogły być obserwowane tylko w zakresie widzialnym, np. gołym okiem czy za pomocą teleskopu. Jednak możemy je dostrzec dzięki temu, że emitują niezwykle silne promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie częstotliwości: od promieniowania rentgenowskiego do fal radiowych. Źródła tego promieniowania znajdują się na biegunach magnetycznych gwiazdy. Promieniowanie wysyłane jest do wnętrza stożka (il. 1.82).

Gwiazda neutronowa wiruje niezwykle szybko wokół własnej osi. Obowiązuje tu ta sama zasada wzrostu szybkości wirowania, co przy kurczeniu się obłoku podczas tworzenia się gwiazdy – tu też mamy do czynienia z kurczeniem się i zagęszczaniem materii. Jednak w przypadku gwiazdy neutronowej wzrost prędkości wirowania jest dużo większy, gdyż gwiazda kurczy się do niezwykle małych rozmiarów.

Szybkozmienne źródła promieniowania elektromagnetycznego pulsujące okresowo odkryto w 1967 r. i nazwano je pulsarami. Początkowo podejrzewano nawet związek pulsarów z pozaziemskimi cywilizacjami, jednak szybko okazało się, że to gwiazdy neutronowe, których istnienie przewidzieli wcześniej astrofizycy badający ewolucję gwiazd.

Czy wszystkie gwiazdy neutronowe możemy obserwować w postaci pulsarów? Jeśli Ziemia nie znajdzie się w przestrzeni omiatanej snopem promieniowania z gwiazdy, to taka gwiazda nie zostanie zaobserwowana bezpośrednio z Ziemi. Możemy jednak pośrednio wnioskować o jej istnieniu, gdy, przykładowo, jest ona składnikiem układu podwójnego gwiazd, a jej towarzysz jest dla nas widoczny.

 Ilustracja 1.81. Mgławica Krab
Około tysiąca lat temu zaobserwowano pojawienie się nowej gwiazdy o niezwykle silnym blasku (gwiazda była widoczna w dzień – zjawisko to zostało opisane przez chińskich astronomów w 1054 roku). Dziś wiemy, że był to wybuch supernowej. Pozostałością tego wybuchu jest tzw. mgławica Kraba, którą możemy obserwować za pomocą współczesnych instrumentów astronomicznych. Oto jej zdjęcie uzyskane z teleskopu Hubble’a (jasnoniebieska centralna część została zaobserwowana za pomocą teleskopu rentgenowskiego). W centrum mgławicy znajduje się pulsar, który wysyła w przestrzeń kosmiczną promieniowanie o kolosalnej mocy
 Ilustracja 1.82. Model pulsara – model latarni morskiej
Wirująca namagnesowana gwiazda neutronowa emituje promieniowanie w obszar wydrążonego stożka. Stożek omiata pewien wycinek przestrzeni i – jeśli „wyceluje” w Ziemię – objawia się nam jako impuls promieniowania

Czarna dziura

Gwiazdy o największych masach, przewyższających kilkanaście razy masę Słońca, kończąc swój żywot, wybuchają jako supernowe, ale w przeciwieństwie do gwiazd neutronowych, zapadają się do czarnej dziury. To obiekt wytwarzający tak wielkie siły grawitacji, że nic, nawet światło, nie może się z niego wydostać.

Nie potrafimy opisać wnętrza czarnej dziury, bo nie ma odpowiedniej teorii, która opisywałaby ogromne siły grawitacji na mikroskopowych odległościach.

Z teorii grawitacji (ogólnej teorii względności) wynika, że każde ciało ściśnięte do odpowiednio małej objętości może stać się czarną dziurą. Jeśli ciało o masie M ściśniemy w kuli o promieniu nie większym niż R Schw , zwanym promieniem Schwarzschilda [wym. szwarcszilda], to zapadnie się ono do czarnej dziury. Promień Schwarzschilda wyraża się wzorem R Schw = 2 G M c 2 , gdzie M – masa ciała, G – stała grawitacji, c – prędkość światła.

Supernowe

Supernową nazywamy stan przejściowy gwiazdy, wyjątkowo burzliwy, prowadzący do powstania gwiazdy neutronowej lub czarnej dziury. Wybuch supernowej to zjawisko zapoczątkowane gwałtownym zapadnięciem się jądra masywnej, wypalonej gwiazdy, podczas którego zewnętrze warstwy opadają z prędkością rzędu 100000 km/s, odbijając się od rdzenia, zawierającego głównie jądra żelaza. Przeciwbieżne strumienie materii zderzają się i wytwarzają falę uderzeniową, która przechodzi przez materię. Wydziela się przy tym tyle energii, że możliwa staje się endoenergetyczna synteza pierwiastków cięższych od żelaza: ołowiu, złota, uranu itp. W końcu zewnętrzne warstwy gwiazdy zostają odrzucone na ogromne odległości. To wybuch supernowej – największa eksplozja obserwowana w kosmosie. W trakcie wybuchu supernowej materia międzygwiazdowa zostaje wzbogacona o pierwiastki cięższe od helu, które wchodzą w skład kolejnych populacji nowo powstających gwiazd i planet. Obecność na Ziemi żelaza i innych ciężkich pierwiastków nie jest więc przypadkowa: powstały one w wybuchu supernowej. Weszły one również w skład nowo powstającej gwiazdy, naszego Słońca, i jej układu planetarnego.

 Ilustracja 1.83. Zdjęcie pozostałości po wybuchu supernowej, wykonane przez teleskop kosmiczny Hubble’a
Ta kolorowa chmura ma kolosalne rozmiary. Znajduje się ona w Wielkim Obłoku Magellana widocznym na południowej półkuli nieba

Wybuchy gwiazd supernowych widoczne gołym okiem są zjawiskami niezwykle rzadkimi. W listopadzie 1572 r. w gwiazdozbiorze Kasjopei pojawiła się nowa gwiazda o takiej jasności, że widoczna była za dnia. Opisał ją duński astronom Tycho Brahe w pracy Stella Nova. Dziś wiemy, że był to wybuch supernowej. Wybuch nastąpił w naszej Galaktyce w odległości 7500 lat świetlnych od Słońca. Od tego wydarzenia upłynęło ponad 400 lat. Materia z wybuchu utworzyła w tym czasie kulę gazu i pyłu o średnicy 20 lat świetlnych (il. 1.84).

 Ilustracja 1.84. Pozostałość po wybuchu supernowej SN1572
Zdjęcie w promieniowaniu rentgenowskim wykonane przez teleskop kosmiczny Chandra

Przykład: Ziemia czarną dziurą?

Sprawdźmy, do jakich rozmiarów należałoby ścisnąć Ziemię, aby stała się czarną dziurą. Przyjmij następujące dane: prędkość światła c = 3 1 0 8 m / s , stała grawitacji G = 6,673 10 - 11 m 3 kg s 2 , promień Ziemi R = 6,37 10 6 m , masa Ziemi M = 5,97 10 24 kg 6 10 24 kg .

Rozwiązanie: Po podstawieniu wartości do wzoru na promień Schwarzschilda otrzymujemy:

R Schw = 2 G M c 2 = 2 6,673 10 - 11 5,97 10 24 9 10 16 m = 8,9 10 - 3 m = 8,9 mm

Widzimy, że aby Ziemia mogła stać się czarną dziurą, musiałaby przybrać śmiesznie małe rozmiary – niewielkiej kuleczki o średnicy około 18 mm!

Populacje

Pierwsze gwiazdy – nazywamy je gwiazdami III populacji (generacji) – powstały z zagęszczeń pierwotnej materii w najwcześniejszych epokach rozwoju Kosmosu. Miały one w swoim składzie wodór i hel (z bardzo małą domieszką litu). W czasie swego istnienia „produkowały” w swych wnętrzach niewielkie ilości pierwiastków cięższych niż hel. Czas ich życia w skali kosmicznej nie był długi. Był to okres rzędu kilkudziesięciu milionów lat – gwiazdy III populacji już dawno zakończyły swój żywot, wybuchając i tworząc obłoki rozproszonej materii.

Obłoki pozostałe po gwiazdach III populacji umożliwiły powstanie następnego pokolenia – gwiazd II populacji. W czasie swojego życia „wyprodukowały” one znaczne ilości jąder atomowych wszystkich znanych nam pierwiastków, w tym węgla, niezbędnego do powstania życia na Ziemi. Węgiel w połączeniu z wodorem tworzy bowiem olbrzymią różnorodność związków organicznych – węglowodorów. Związki te są podstawowym budulcem nas samych i wszystkich pozostałych żywych organizmów.

Najmłodsze gwiazdy I populacji (należy do nich Słońce) zawierają do 3% pierwiastków ciężkich (dla porównania gwiazdy II populacji – ok. 1%).

Obserwowane przez nas obecnie gwiazdy należą do I i II populacji. Mogą się one znacznie różnić masą. Najlżejsze mają masę nieco mniejszą od jednej dziesiątej masy Słońca, największe są około 150 razy bardziej masywne niż Słońce. Różnią się między sobą także składem chemicznym.

Gwiazdy I populacji nadal powstają we wnętrzach olbrzymich obłoków materii międzygwiazdowej i, podobnie jak ich poprzedniczki, kończą swój żywot, rozpraszając materię w olbrzymich obszarach Kosmosu.

Diagram H-R

Astronomowie, obserwując i badając gwiazdy, przypisywali im różne właściwości. Poszukiwali też prawidłowości i związków między tymi właściwościami. Diagram Hertzsprunga-Russela [wym. herspruna rasla] przedstawia najbardziej znany związek: między temperaturą powierzchni gwiazdy a mocą, z jaką gwiazda emituje promieniowanie elektromagnetyczne ze swej powierzchni. Te dwie wielkości są odłożone, odpowiednio, na osi odciętych i na osi rzędnych diagramu H-R. Trzeba tu zaznaczyć, że ze względów historycznych, oś odciętych wskazuje malejącą temperaturę powierzchni gwiazdy, zaś na osi rzędnych zaznacza się, w skali logarytmicznej, stosunek mocy promieniowania gwiazdy do mocy promieniowania Słońca, traktowanej jako swoisty wzorzec.

Większość obserwowanych przez astronomów gwiazd układa się na diagramie wzdłuż przekątnej – jest to tzw. ciąg główny. Słońce jest gwiazdą ciągu głównego , tak jak większość gwiazd, które widzimy na niebie gołym okiem. Ich położenie zależy przede wszystkim od ich masy: bardziej masywne gwiazdy świecą intensywniej i są gorętsze, więc znajdują się po stornie „górnej i lewej” ciągu głównego. Odwrotnie, reakcje jądrowe wewnątrz gwiazd mniej masywnych są mniej wydajne. W efekcie tworzą one „dolną i prawą” część ciągu głównego.

Położenie gwiazdy na diagramie wynika z jej budowy, historii powstania oraz etapu życia, w jakim się znajduje.

W trakcie ewolucji gwiazdy jej położenie na diagramie się zmienia. Przykładowo nasze Słońce w przyszłości opuści ciąg główny, stając się czerwonym olbrzymem, a następnie powędruje w obszar białych karłów – patrz sekcja Co czeka nasze Słońce.

 Ilustracja 1.85. Diagram HR obrazuje związek całkowitej mocy promieniowania gwiazdy z temperaturą jej powierzchni
Na rysunku (aut. Richard Powell) pokazano inny sposób wyrażania mocy promieniowania gwiazdy – przez podanie tzw. absolutnej wielkości gwiazdowej

Co czeka nasze Słońce

Nasze Słońce należy do najmłodszych gwiazd – I populacji. Jest ono gwiazdą średniej wielkości. Wytwarza energię w reakcjach syntezy jądrowej i promieniuje ją na zewnątrz, ogrzewając między innymi Ziemię i stwarzając warunki do życia na niej.

Słońce powstało około 5 miliardów lat temu. Przewidujemy, że będzie ono pracować stabilnie jeszcze przez około 4–4,5 miliarda lat, po czym nastąpi seria szybkich – w skali kosmicznej – zdarzeń. Gdy zapasy wodoru się wyczerpią, ustanie proces syntezy helu z jąder wodoru. Wówczas rdzeń Słońca zacznie się zapadać, przez co wzrośnie ciśnienie i temperatura w jego wnętrzu. Gdy temperatura będzie dostatecznie duża, rozpocznie się kolejna reakcja syntezy termojądrowej, polegająca na zamianie helu w węgiel. Reakcje te na początku będą miały charakter wybuchowy. Ten przejściowy etap w życiu Słońca nazywamy błyskiem helowym. Energia wydzielona w błysku helowym spowoduje przede wszystkim rozciągnięcie zewnętrznych warstw Słońca, a co za tym idzie, obniżenie temperatury jego powierzchni.

 Ilustracja 1.86. Słońce czerwonym olbrzymem
Po około 4,5 miliardach lat Słońce stanie się czerwonym olbrzymem o rozmiarach tak dużych, że obejmie orbitę Merkurego i Wenus, które znajdą się wewnątrz Słońca

Słońce stanie się czerwonym olbrzymem o rozmiarach tak dużych, że obejmie orbitę Wenus i niebezpiecznie zbliży się do Ziemi (il. 1.86). Zdmuchnie z niej całą atmosferę i wypali wszystko na popiół, stopi skały. To monstrualne Słońce obserwowane z Ziemi ogarnie prawie połowę horyzontu (il. 1.87).

 Ilustracja 1.87. Monstrualne Słońce obserwowane z Ziemi ogarnie prawie połowę horyzontu (wizja artystyczna, TW)

Przez około 100 mln lat w centrum Słońca będzie trwała synteza jąder helu. Jasność Słońca, początkowo około 2000 razy większa niż obecnie, będzie stopniowo spadać do wartości 50 razy większej niż obecnie. Skały na Ziemi znów będą ciałem stałym – temperatura spadnie do kilkuset stopni Celsjusza. Po wyczerpaniu zapasu helu w jądrze nastąpi powtórna faza zapadania się jądra Słońca – powstanie biały karzeł, który będzie stygł przez kolejne miliardy lat. Zewnętrzne warstwy Słońca zostaną odrzucone i utworzą mgławicę planetarną (il. 1.88).

 Ilustracja 1.88. Końcowy etap ewolucji Słońca
W końcowym etapie życia Słońca jego materia rozproszy się w otoczeniu w postaci kolorowej otoczki. W środku pozostanie bardzo mała gwiazda – biały karzeł

Pytania i problemy

  1. Wyjaśnij, czym jest protogwiazda. Opisz etapy powstawania gwiazdy.
  2. Wyjaśnij, co jest źródłem energii Słońca.
  3. Opowiedz, jak kończy swój żywot gwiazda podobna do Słońca.
  4. Opowiedz, jak kończy swój żywot gwiazda znacznie większa od Słońca.
  5. Porównaj białego karła z gwiazdą neutronową.
  6. Wyjaśnij pochodzenie pierwiastków we Wszechświecie.