Tom III

1.5. Potencjał elektryczny

Do opisu pola używamy wektora natężenia E . Wektor ten określa pole jednoznacznie. Jeżeli zatem znamy wektor natężenia w każdym punkcie pola, to wiemy już o polu wszystko. Oprócz opisu pola za pomocą wektora możemy stosować równorzędnie wielkość skalarną – tzw. potencjał. Pojęcie potencjału jest szczególnie przydatne przy wyznaczaniu pracy i energii ciał naładowanych w polu oraz w przypadku prądu elektrycznego, który będziemy omawiać w następnym rozdziale.

Aby zdefiniować potencjał, trzeba określić energię potencjalną ładunku w polu. Można ją wyznaczyć, znając wzór na pracę przemieszczenia ładunku w polu. Zatem nasze rozważania rozpoczniemy od pracy.

Praca w polu elektrostatycznym

Weźmy pod uwagę dodatni ładunek próbny q w polu jednorodnym. Chcemy go przesunąć z punktu A do B o pewien odcinek l , jak na il. 1.17. Zapytajmy, jaką pracę W wykonamy, jeżeli będziemy działać na ładunek siłą F zwróconą przeciwnie do siły działania pola. Zgodnie ze wzorem ogólnym na pracę W = F l cos α (patrz tom 2, rozdział 3.1 Praca), mamy:

W A B = q E l cos α
( 1.15 )

gdzie q E = F jest wartością siły, z jaką przesuwamy ładunek.

 Ilustracja 1.17. Praca wykonana przy przesunięciu ładunku z punktu A do B nie zależy od drogi

Praca ta nie zależy od tego, czy będziemy ją wykonywać, idąc wzdłuż drogi A B , czy idąc wzdłuż A C B . Rzeczywiście, idąc wzdłuż drogi A C B , na odcinku A C nie wykonujemy żadnej pracy, gdyż działamy siłą prostopadłą do przesunięcia ( cos 90 ° = 0 ) . Cała praca zostanie wykonana na odcinku C B = d = l cos α , zatem W C B = q E ( l cos α ) = q E d (siła F jest równoległa do odcinka C B ), więc W C B = W A B .

 Ilustracja 1.18. Praca w polu elektrostatycznym wzdłuż dowolnej krzywej od A do B jest równa pracy na odcinku C B równoległym do linii pola, nie zależy więc od drogi

Twierdzenie, że praca przesunięcia ładunku w polu między dwoma punktami nie zależy od drogi przejścia między tymi punktami, możemy udowodnić w ogólnym przypadku, gdy droga jest dowolna, np. jest linią krzywą, jak na il. 1.18. Całą krzywą dzielimy na elementy Δ l tak małe, że możemy je uważać za odcinki proste. Każdy z nich będzie nachylony pod określonym kątem α do linii pola, więc i do siły, z jaką pracujemy. Na każdym z tych odcinków mamy sytuację podobną do wyżej rozważanej; to znaczy, że praca jest taka sama, jak praca wzdłuż rzutu tego odcinka na kierunek linii pola. Rzuty te (przykładowo Δ l I i Δ l II ) oznaczono kolorem czerwonym na il. 1.18. Suma tych wszystkich prac jest równa pracy na odcinku C B , tak jak poprzednio, mimo że była wykonywana wzdłuż dowolnej krzywej od A do B . Natomiast odcinki prostopadłe do linii pola (oznaczone kolorem czarnym na il. 1.18) nic nie wnoszą do pracy wykonywanej między punktami A i B . Ponieważ nie było żadnych założeń co do krzywej, jest ona dowolnie przeprowadzona między punktami A i B . Dla każdej krzywej możemy przeprowadzić podobne rozumowanie i zawsze wynik będzie taki sam: praca wykonana wzdłuż krzywej będzie równa pracy na odcinku C B :

W = q E Δ l 1 cos α 1 + q E Δ l 2 cos α 2 + ... + q E Δ l n cos α n = q E d

Nasze rozważania można uogólnić dla dowolnego pola elektrostatycznego. Zatem: praca przesunięcia ładunku między dwoma punktami w polu elektrostatycznym nie zależy od drogi, zależy tylko od położenia tych punktów.

Taką samą własność ma pole grawitacyjne. Praca przesunięcia jakiejś masy w polu grawitacyjnym również nie zależy od drogi lecz, tylko od położenia punktu początkowego i końcowego. Zatem siły elektryczne i grawitacyjne mają wspólną cechę: są siłami zachowawczymi, bowiem tylko taka siła, której praca nie zależy od kształtu drogi, ale od położenia punktów końcowych tej drogi, nazywa się siłą zachowawczą. Jest to ważne stwierdzenie, gdyż tylko w odniesieniu do pól zachowawczych możemy mówić o energii potencjalnej i tylko w ich przypadku jesteśmy w stanie zdefiniować potencjał.

Zanim jednak zdefiniujemy potencjał pola elektrycznego, podamy jeszcze wzór na pracę przesunięcia ładunku próbnego q między dwoma punktami w polu (niejednorodnym) wytworzonym przez ładunek punktowy. Nie możemy stosować tu wzoru (1.15), gdyż siła nie jest stała. Podobne zagadnienie spotkaliśmy przy wyprowadzeniu wzoru na pracę w polu grawitacyjnym wytworzonym przez kulistą masę. Zależność siły grawitacyjnej od promienia r w tamtym przypadku:

F = G M m r 2
( 1.16 )

jest podobna do zależności od promienia r siły elektrostatycznej w obecnym przypadku:

F = k | Q q | r 2
( 1.17 )

Rozumowanie przy wyprowadzaniu wzoru na pracę siły zewnętrznej w polu elektrostatycznym jest podobne do rozumowania w przypadku pola grawitacyjnego (wzór (5.35) w tomie II):

W 12 = G M m r 1 - G M m r 2
( 1.18 )

Zatem, możemy skorzystać z tej analogii i podać gotowy wzór na pracę przesunięcia ładunku próbnego q przez siłę zewnętrzną w polu elektrostatycznym wytworzonym przez punktowy ładunek Q :

W 12 = k Q q r 2 - k Q q r 1
( 1.19 )

Zwróćmy uwagę na to, że wzór (1.19) różni się znakiem od wzoru (1.18). Wynika to stąd, że siła grawitacji jest zawsze siłą przyciągania dwóch ciał, podczas gdy siła elektrostatyczna może być zarówno siłą przyciągającą, jak i odpychającą. Zwrot siły we wzorze (1.17) jest automatycznie uwzględniony (przez znak iloczynu ładunków Q q , po zrezygnowaniu z wartości bezwzględnej) i wpływa na znak we wzorze (1.19).

Energia potencjalna ładunku w polu elektrostatycznym

Siły elektryczne są siłami zachowawczymi, dlatego praca wykonana przez siłę zewnętrzną przy przesuwaniu ciała naładowanego w polu nie zostaje zmarnowana i może być zwrócona – ciało uzyskuje energię potencjalną Δ E p . Miarą zmiany tej energii jest wykonana praca Δ E p 21 = W 21 . Dla pola pochodzącego od źródła punktowego zgodnie ze wzorem (1.19) mamy:

E p 2 - E p 1 = k Q q r 2 - k Q q r 1
( 1.20 )

Energia potencjalna ładunku w polu wzrasta ( E p 2 > E p 1 ) , gdy siła zewnętrzna wykonuje pracę przeciw sile elektrostatycznej, czyli:

a) przeciw sile odpychania – w przypadku ładunków jednoimiennych,

b) przeciw sile przyciągania – w przypadku ładunków różnoimiennych.

Energia potencjalna ładunku w polu maleje ( E p 2 < E p 1 ) , gdy pracę wykonuje siła elektrostatyczna, czyli:

a) siła odpychania – w przypadku ładunków jednoimiennych,

b) siła przyciągania – w przypadku ładunków różnoimiennych.

Aby móc określić energię potencjalną ładunku q w danym punkcie pola wytworzonego przez ładunek Q , trzeba zdecydować, gdzie jej wartość przyjmiemy za równą zeru. Zakładamy, że poziom zerowy energii potencjalnej jest w nieskończoności, czyli tam, gdzie ładunek jest oddalony od innych na taką odległość, iż inne ładunki na niego nie działają. Zatem praca W A wykonana przy sprowadzeniu ładunku z nieskończoności do danego punktu A pola jest miarą energii potencjalnej E p ładunku znajdującego się w tym punkcie, czyli:

E p A = W A
( 1.21 )

Jeżeli ładunek próbny q znajduje się w punkcie odległym o r = r 2 od punktowego ładunku źródła pola Q , a r 1 dąży do nieskończoności, to – zgodnie z (1.19) – energia potencjalna ładunku q wynosi:

E p = W 2 = k Q q r 2 - k Q q r 1 = k Q q r 2 = k Q q r

Otrzymaliśmy wzór na energię potencjalną ładunku q w polu o źródle punktowym Q :

E p = k Q q r
( 1.22 )

W przypadku ładunków różnoimiennych, których iloczyn jest ujemny, energia jest ujemna. Jest to zrozumiałe, gdyż w tym przypadku pracę przy przesunięciu ładunku z nieskończoności do danego punktu wykonują siły pola i energia potencjalna maleje od zera w nieskończoności do określonej wartości ujemnej w danym punkcie. Wykresy zależności (1.22) przedstawione są na il. 1.19.

 Ilustracja 1.19. Energia potencjalna E p ( r ) ładunku próbnego w polu o źródle punktowym
a) ładunki różnoimienne: E p < 0 (rośnie wraz z odległością), b) ładunki jednoimienne: E p > 0 (maleje wraz z odległością)

Potencjał elektryczny

Podobnie jak w przypadku pola grawitacyjnego, potencjał elektryczny zdefiniujemy jako stosunek energii potencjalnej ładunku q w danym punkcie pola do wartości tego ładunku:

1.6. Model atomu Bohra
V = E p q
( 1.23 )

Jednostką potencjału jest jeden wolt, 1 V = 1 J 1 C .

Dla pola o symetrii punktowej potencjał, zgodnie z jego definicją i ze wzorem (1.22), wyrażamy jako:

V = k Q r
( 1.24 )

Widzimy, że o ile potencjał maleje odwrotnie proporcjonalnie do pierwszej potęgi promienia, to natężenie tego pola (wzór (1.8)) maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości:

E = k Q r 2

Podobne zależności potencjału i natężenia pola od odległości występują również w polu grawitacyjnym.

W wielu przypadkach wygodnie jest wyrazić pracę W 12 wykonaną między dwoma punktami za pomocą różnicy potencjałów. Określmy zatem potencjał (1.24) dla punktu 2 oraz dla punktu 1 : V 2 = E p 2 q , V 1 = E p 1 q .

Po odjęciu stronami otrzymujemy:

V 2 - V 1 = E p 2 - E p 1 q = Δ E p 21 q

skąd:

Δ E p 21 = q ( V 2 - V 1 )
( 1.25 )

Wyraziliśmy przyrost energii potencjalnej Δ E p 21 za pomocą różnicy potencjałów. Δ E p 21 = W 12 (przyrost energii potencjalnej jest równy pracy), więc:

W 12 = q ( V 2 - V 1 )
( 1.26 )

Zwróćmy uwagę na to, że W 12 oznacza tu pracę siły zewnętrznej przy przesuwaniu ładunku w polu z punktu 1 do 2 . Siła ta ma zwrot zawsze przeciwny do siły pola działającej na ładunek q (patrz np. il. 1.17)). Jeżeli chcemy wyznaczyć pracę, którą wykonuje pole, przesuwając ładunek q z punktu 1 do 2 , to musimy we wzorze (1.26) zmienić znak na przeciwny, zatem:

( W 12 ) p o l a = q ( V 1 - V 2 )
( 1.27 )

Różnicę potencjałów nazywamy napięciem i zwykle oznaczamy przez U . Dzięki temu wzór na pracę (1.26) przybiera prostą postać:

W = q U
( 1.28 )

Jednostką napięcia – tak jak potencjału – jest 1 J / 1 C .

Praca przesunięcia w polu ładunku między dwoma punktami, między którymi panuje napięcie U , daje przyrost energii potencjalnej ładunku W = q U = Δ E p . Dla pola jednorodnego Δ E p = q E d (patrz (1.15)), więc q U = q E d ( d jest odległością między tymi punktami liczoną wzdłuż linii pola). Stąd po prostym przekształceniu otrzymujemy popularny wzór na natężenie pola jednorodnego:

E = U d
( 1.29 )

Wzór (1.29) pozwala określić często stosowaną w praktyce jednostkę natężenia pola elektrycznego:

[ E ] = 1 V 1 m

Przypomnijmy, że ze wzoru (1.6) wynika równoważna jednostka:

[ E ] = 1 N 1 C

Podobnie jak w przypadku pola grawitacyjnego, również tutaj stosuje się poglądowe przedstawienie pola elektrostatycznego za pomocą powierzchni ekwipotencjalnych, czyli takich, na których potencjał ma jednakową wartość.

Zgodnie ze wzorem (1.24) w przypadku pola o symetrii punktowej potencjał przybiera jednakową wartość dla wszystkich punktów o tym samym promieniu r , czyli dla punktów jednakowo odległych od środka. Miejscem geometrycznym tych punktów jest powierzchnia kuli o promieniu r . Zatem powierzchnie ekwipotencjalne dla tego pola są koncentrycznymi sferami ze środkiem w punkcie, w którym znajduje się ładunek źródła pola (il. 1.20).

 Ilustracja 1.20. Powierzchnie ekwipotencjalne dla pola wytworzonego przez ładunek punktowy są koncentrycznymi sferami

Jak widać na rysunku, kierunek linii pola jest prostopadły do powierzchni ekwipotencjalnej w każdym punkcie pola. Ta własność linii pola jest charakterystyczna dla dowolnego pola o dowolnej symetrii. Oczywiście, praca przesunięcia ładunku z dowolnego punktu na powierzchni ekwipotencjalnej do innego punktu położonego na tej samej powierzchni jest równa zeru.

Pytania i problemy

  1. Czy siły elektryczne są siłami zachowawczymi? Uzasadnij odpowiedź.
  2. Czy praca w celu przesunięcia ładunku w polu elektrostatycznym zależy od drogi? Uzasadnij odpowiedź.
  3. Zdefiniuj potencjał elektryczny.
  4. Przyjmujemy, że potencjał elektryczny Ziemi ma wartość zero. Czy można przyjąć umowę, że potencjał elektryczny Ziemi ma inną wartość, np. 10 V? Jaki wpływ miałoby przyjęcie tej umowy na wyniki pomiaru potencjału, a jaki – na wyniki pomiaru napięcia?
  5. Elektron porusza się swobodnie w polu elektrycznym. W którą stronę odbywa się ten ruch – w stronę mniejszego, czy większego potencjału?
  6. Czy powierzchnie ekwipotencjalne o różnych potencjałach mogą się przecinać? Uzasadnij odpowiedź.
  7. Potencjał na powierzchni metalowej kuli ma wartość V . Jaką wartość ma potencjał wewnątrz kuli? Uzasadnij odpowiedź.