Tom II

5.7. Praca w polu grawitacyjnym

W rozdziale 3.2. Energia potencjalna wyznaczaliśmy pracę w polu grawitacyjnym w pobliżu Ziemi – w polu jednorodnym – i otrzymaliśmy wzór: W = m g h . Obecnie wyznaczymy pracę przemieszczenia ciała w dowolnej odległości od Ziemi oraz w polu grawitacyjnym innych kulistych ciał niebieskich.

Ile wynosi praca siły zewnętrznej F równej co do wartości sile grawitacji, lecz przeciwnie skierowanej, działającej na ciało próbne o masie m w polu grawitacyjnym na drodze s = r 1 - r 2 wzdłuż linii siły pola, jak na il. 5.22?

Siła zewnętrzna przesuwa ciało próbne wzdłuż linii siły pola grawitacyjnego
 Ilustracja 5.22. Siła zewnętrzna przesuwa ciało próbne wzdłuż linii siły pola grawitacyjnego

Na drodze od punktu 1 do 2 siła F zmienia swoją wartość według wzoru: F = G M m / r 2 . Wiemy już, że na wykresie zależności siły od przesunięcia praca jest równa polu powierzchni pod linią siły (podrozdział 3.1. Praca). Praca jest równa zakolorowanemu polu na il. 5.23a. Zatem w celu wyznaczenia pracy należy obliczyć wartość powierzchni tego pola. Tu napotykamy na pewien problem – Jak obliczyć pole powierzchni takiej figury geometrycznej? Można obliczyć pole prostokąta równoważnego tej figurze. Długość podstawy tego prostokąta wynosi r 2 - r 1 . Jego wysokość nie jest jednak równa średniej arytmetycznej sił F 1 i F 2 ; wynika to z faktu, że siła F nie zmienia się liniowo wraz z odległością r . Nie reprezentuje ona odpowiedniej średniej siły na tej drodze. Pole powierzchni prostokąta E J K D  (il. 5.23b) pod linią średniej arytmetycznej siły byłoby większe niż pole A B C D E odpowiadające pracy wykonanej przez siłę F .

Praca siły w polu grawitacyjnym
 Ilustracja 5.23. Praca siły w polu grawitacyjnym
a) pole powierzchni pod krzywą jest miarą pracy wykonanej przez siłę zewnętrzną na drodze od r 1 do r 2 , b) odpowiednia wartość F śr zapewnia równość pól figur A B G i B H C , więc pole figury A B C D E jest równe polu powierzchni prostokąta E G H D ; pole to jest miarą pracy wykonanej przez siłę F śr będącą średnią geometryczną sił F 1 i F 2

Okazuje się, że gdy siła jest proporcjonalna do odwrotności kwadratu odległości ( F 1 r 2 ) , to właściwą średnią siłą jest średnia geometryczna siły początkowej i końcowej. W matematyce przyjmuje się następującą definicję średniej geometrycznej a śr dwóch liczb – a 1 i a 2 :

a śr = a 1 a 2
( 5.33 )

Pełne uzasadnienie tego związku wymaga zastosowania rachunku całkowego.

W związku z tym w w naszym przypadku średnia geometryczna sił F 1 i F 2 wynosi:

F śr = F 1 F 2 = G M m r 1 2 G M m r 2 2 = G M m r 1 r 2
( 5.34 )

Pole prostokąta (pod linią tej średniej siły) E G H D na il. 5.23b jest równe polu pod krzywą siły F ( E A C D ) .

Zatem praca siły zewnętrznej przesunięcia masy próbnej m w polu grawitacyjnym pochodzącym od ciała kulistego o masie M wyrazi się wzorem W 12 = F śr ( r 2 - r 1 ) i po podstawieniu (5.34) otrzymamy:

W 12 = G M m r 1 r 2 ( r 2 - r 1 )

Po rozbiciu tego wzoru na dwa składniki i po uproszczeniu otrzymujemy ostatecznie ładny, symetryczny wzór:

W 12 = G M m r 1 - G M m r 2
( 5.35 )
Praca przemieszczenia ciała po drodze krzywoliniowej w polu grawitacyjnym
 Ilustracja 5.24. Praca przemieszczenia ciała po drodze krzywoliniowej w polu grawitacyjnym

Obliczmy teraz pracę przesunięcia ciała próbnego o masie m  w polu grawitacyjnym wzdłuż dowolnej drogi krzywoliniowej – il. 5.24. Całą drogę podzielimy na małe odcinki Δ s , tak małe, aby można było je traktować jako odcinki proste. Elementarna praca na pojedynczym odcinku drogi jest równa:

Δ W = F Δ s cos α = F Δ r
( 5.36 )

gdyż, jak pokazano na il. 5.24, Δ s cos α = Δ r .

Widzimy, że ta elementarna praca jest równa elementarnej pracy wzdłuż linii siły pola grawitacyjnego i nie zależy od kąta nachylenia elementu drogi do linii siły. Cała praca będzie równać się sumie prac Δ W (z dowolnie małym błędem zależnym od długości odcinków, na które podzieliliśmy całą drogę) wzdłuż jednej linii siły pola.

Trzeba zatem stwierdzić, że praca siły zewnętrznej w polu grawitacyjnym nie zależy od kształtu toru, po którym porusza się ciało, a zależy tylko od położenia punktów końcowych toru.

Pytania i problemy

  1. Wyjaśnij, dlaczego zastosowanie średniej arytmetycznej siły grawitacji na odcinku drogi od r 1 do r 2 nie prowadzi do prawdziwej wartości pracy pola grawitacyjnego. Jaką średnią należy zastosować w tym przypadku?
  2. Przewożono dwie jednakowe skrzynie z parteru domu handlowego do sklepu położonego na pierwszym piętrze. Jedną skrzynię przewożono windą, a drugą – ruchomymi schodami. Czy wykonana praca przemieszczenia skrzyń (abstrahując od czynników ubocznych) w obu przypadkach jest taka sama, czy różna? Odpowiedź uzasadnij.
  3. Oblicz pracę potrzebną do przemieszczenia ruchem jednostajnym ciała o masie m = 1 kg z powierzchni Ziemi na wysokość h = 2 R nad nią. Przyjmij, że promień Ziemi wynosi R = 6,4 10 6 m , a przyspieszenie ziemskie na powierzchni Ziemi wynosi g = 9,81 m / s 2 .