Tom II

1.10. Operacje na wektorach

Dotychczas mieliśmy do czynienia z wektorami współliniowymi, tzn. mającymi ten sam wspólny kierunek. Teraz poznamy operacje, które można wykonać na wektorach o różnych kierunkach. Opiszemy: dodawanie wektorów, odejmowanie wektorów, rozkładanie wektora na składowe oraz rzutowanie wektora na osie układu współrzędnych.

Dodawanie wektorów. Składanie ruchów

W jaki sposób powinniśmy dodawać wektory? Na przykład, jak powinniśmy dodawać przemieszczenia? Rozpatrzmy następującą sytuację: przypuśćmy, że na poziomej platformie w punkcie A znajduje się człowiek, który następnie przechodzi do punktu B (il. 1.33). Przemieszczenie A B człowieka dane jest przez wektor a . Jeżeli platforma przesunie się wzdłuż toru, człowiek zostanie przemieszczony do punktu C . Przemieszczenie B C jest dane przez wektor b . W rezultacie przemieszczenie A C człowieka względem ziemi dane jest przez wektor c . Widzimy więc, że złożenie (czyli zsumowanie) przemieszczeń A B i B C jest równe przemieszczeniu A C . W języku wektorów wyrazimy to następująco: suma wektorów a i b jest równa c , co zapisujemy:

a + b = c

Rezultat ten nie zależy od kolejności dokonywanych przemieszczeń. Jeżeli człowiek znajdujący się w punkcie A zostanie najpierw przemieszczony do punktu D (il. 1.33; A D = B C ), a później przejdzie do punktu C ( D C = A B ) , to – jak widać na rysunku – przemieszczenie wypadkowe będzie takie samo jak poprzednio, czyli będzie to A C . Zapytajmy teraz, jakie będzie przemieszczenie wypadkowe człowieka, gdy oba przemieszczenia odbywać się będą równocześnie. Oczywiście, jeżeli marsz człowieka i ruch platformy odbywają się równocześnie, w rezultacie obu przemieszczeń człowiek znajdzie się dokładnie w tym samym punkcie C . Widzimy zatem, że jeżeli dwa przemieszczenia składowe dokonują się jednocześnie, to przemieszczenie wypadkowe jest dokładnie takie samo, jak w przypadku, gdy oba przemieszczenia dokonują się oddzielnie. Obowiązuje tu zasada dodawania wektorów składowych, w wyniku czego otrzymuje się wektor wypadkowy, któremu odpowiada przekątna równoległoboku zbudowanego na wektorach składowych.

Składanie dwóch niezależnych ruchów – człowieka i platformy
 Ilustracja 1.33. Składanie dwóch niezależnych ruchów – człowieka i platformy
a) najpierw przemieszcza się człowiek z punktu A do B , a następnie platforma przemieszcza człowieka do punktu C , b) najpierw platforma przemieszcza człowieka z punktu A do D , a następnie człowiek przemieszcza się do punktu C . Rezultat: przemieszczenie A C = c nie zależy od kolejności dokonywanych przemieszczeń

Twierdzenie to można uogólnić i wyrazić następująco:

Wektor będący sumą dwóch wektorów można przedstawić graficznie jako przekątną równoległoboku (il. 1.36a). Można go również przedstawić w ten sposób, że najpierw początek drugiego składnika przykłada się do końca pierwszego, a następnie tworzy się wektor wypadkowy, którego początek pokrywa się z początkiem pierwszego, a koniec – z końcem drugiego składnika (il. 1.36b).

Dodawanie wektorów
 Ilustracja 1.36. Dodawanie wektorów
Zgodnie z regułą: a) równoległoboku, b) trójkąta

W ogólnym przypadku, aby dodać kilka wektorów, na przykład a 1 , a 2 , a 3 i a 4 , należy początek drugiego składnika przyłożyć do końca pierwszego, początek trzeciego do końca drugiego itd. Następnie tworzy się wektor wypadkowy b , którego początek pokrywa się z początkiem pierwszego składnika, a koniec – z końcem ostatniego składnika (il. 1.37). Ten wektor jest właśnie sumą wektorów składowych:

b = a 1 + a 2 + a 3 + a 4
( 1.36 )

Taki sposób dodawania wektorów nazywamy regułą wieloboku.

Dodawanie kilku wektorów zgodnie z regułą wieloboku
 Ilustracja 1.37. Dodawanie kilku wektorów zgodnie z regułą wieloboku

Odejmowanie wektorów

Operacja odejmowania jest operacją odwrotną do dodawania wektorów. Sposób graficznego odejmowania wektorów odczytamy wprost z il. 1.36, gdzie mamy przedstawiony wektor c będący sumą dwóch wektorów, c = a + b . Oczywiście, z tego zapisu wynika, że wektor b jest różnicą wektorów c i a :

b = c - a

Widzimy, że wektor b jest poprowadzony w ten sposób, że łączy końce wektorów a i c . Możemy zatem podać ogólny przepis na odejmowanie wektorów:

Wektor wodzący

Za pomocą różnicy wektorów można określać zmianę położenia ciała wyrażoną wektorem przemieszczenia. W tym celu wprowadza się tak zwany wektor wodzący (lub wektor położenia) r . Przyjmijmy, że ciało znajduje się początkowo w punkcie A , a później – w punkcie B . Wektor łączący te dwa punkty jest wektorem przemieszczenia A B . Ustalmy jakiś punkt O , w którym umieścimy początek układu współrzędnych ( x , y ) il. 1.38a. Poprowadźmy z punktu O wektor r do chwilowego położenia ciała. Ten właśnie wektor nazywa się wektorem wodzącym. Jest on równy r 1 , gdy ciało jest w punkcie A , oraz r 2 , gdy jest ono w punkcie B (il. 1.38b). Widzimy, że wektor przemieszczenia A B jest równy różnicy wektorów r 2 i r 1 , czyli przemieszczenie A B jest równe Δ r = r 2 - r 1 . Różnicę wektorów oznaczyliśmy tutaj jako Δ r , gdyż oznacza ona zmianę wektora wodzącego r .

Wektor przemieszczenia
 Ilustracja 1.38. Wektor przemieszczenia
a) wektor A B w układzie współrzędnych O x y , b) jako różnica dwóch wektorów wodzących, Δ r = r 2 - r 1

Rozkładanie wektora na składowe

Rozkładanie wektora na składowe jest czynnością odwrotną do składania, czyli sumowania wektorów. Jeżeli mamy dany wektor a , który chcemy rozłożyć na dwa składowe wektory wzdłuż z góry ustalonych kierunków, na przykład wzdłuż linii O A i O B , jak na il. 1.39a, to musimy postępować następująco: z końca wektora a wyprowadzamy pomocnicze linie równoległe do zadanych linii O A i O B . Powstaje w ten sposób równoległobok. Boki równoległoboku, którym nadajemy zwroty, czyli wektory a 1 i a 2 , są szukanymi składowymi wektora a (il. 1.39b).

Składowe wektora
 Ilustracja 1.39. Składowe wektora
a) wektor a należy rozłożyć na składowe wzdłuż kierunków O A i O B , b) rozłożenie wektora a na składowe a 1 i a 2 zgodnie z regułą równoległoboku

Rzutowanie wektora na osie

W niektórych sytuacjach interesują nas składowe wektora wzdłuż osi układu współrzędnych O x lub O y . Te składowe wektora nazywamy rzutami wektora na określone osie. Na rysunku il. 1.40 widać, że wartości liczbowe rzutów a x i a y można wyrazić wzorami:
a x = a cos α
( 1.37 )
a y = a sin α
( 1.38 )
W powyższych wyrażeniach a oznacza długość wektora a .

Z drugiej strony, jeżeli są dane rzuty prostopadłe a x i a y wektora a , a wartość wektora jest nieznana, to – korzystając z twierdzenia Pitagorasa – tę nieznaną wartość wektora możemy obliczyć (il. 1.40):

a = a x 2 + a y 2
( 1.39 )
Rzutowanie wektora
 Ilustracja 1.40. Rzutowanie wektora
a) rzutowanie wektora na osie x i y , b) rzuty wektora c będącego sumą wektorów a i b ( c = a + b ) są sumami rzutów wektorów składowych, tzn. c x = a x + b x , c y = a y + b y

Pytania i problemy

  1. Wytłumacz, jakie czynności należy wykonać, aby dodać graficznie dwa wektory przemieszczenia. Zastosuj regułę: a) wieloboku, b) równoległoboku. Przyjmij, że kierunki wektorów nie leżą na tej samej prostej.
  2. Wyjaśnij, jakie czynności należy wykonać, aby dodać graficznie pięć wektorów.
  3. Wyjaśnij, jakie czynności należy wykonać, aby odjąć graficznie dwa wektory.
  4. Co nazywamy wektorem wodzącym? Jaki jest związek między wektorem wodzącym a przemieszczeniem?
  5. Wskaż czynności, jakie należy wykonać, aby rozłożyć graficznie wektor na dwa składowe wektory wzdłuż z góry ustalonych kierunków.
  6. Co to są rzuty wektora na określone osie układu współrzędnych ( x , y ) ? Wykonaj rysunek i podaj odpowiednie wzory.
  7. Statek przeprawia się przez rzekę, która ma szerokość d = 200 m . Wektor jego przemieszczenia jest nachylony pod kątem α = 60 ° do osi x umieszczonej wzdłuż brzegu. Rozłóż wektor przemieszczenia na dwie składowe: wzdłuż osi x oraz wzdłuż osi y – prostopadłej do brzegu. Oblicz długość wektora przemieszczenia oraz jego składowej x , jeżeli jego składowa y = 200 m .