Tom II

1.9. Rzut pionowy w górę

Jeżeli ciału nadamy prędkość początkową v 0 w kierunku pionowym w górę, to w całym czasie ruchu ciało ma stałe przyspieszenie ziemskie g zwrócone pionowo w dół, a więc w stronę przeciwną do prędkości początkowej v 0 . Zatem ciało, wznosząc się, wytraca stale prędkość, aż do chwilowego zatrzymania się – wtedy prędkość chwilowa v = 0 . W tym momencie ciało osiąga maksymalną wysokość H (il. 1.29). Ta pierwsza faza ruchu w górę jest ruchem jednostajnie opóźnionym ze stałym opóźnieniem równym g , oczywiście pod warunkiem, że pominiemy w tym zagadnieniu opór powietrza. W drugiej fazie ruchu ciało swobodnie spada.

Obliczmy maksymalną wysokość H , na którą wzniesie się ciało (nie uwzględniamy tu, zgodnie z założeniem, oporu powietrza). Wykorzystamy wzór na położenie ciała w ruchu jednostajnie opóźnionym (1.31). Położenie s w naszym zagadnieniu jest tożsame z wysokością h , przyjmijmy s 0 = h 0 = 0 oraz a = g . Mamy zatem:

s = v 0 t - g t 2 2
( 1.32 )

Wzór (1.32) jest równaniem wysokości, na jakiej znajduje się ciało w każdej chwili, podczas rzutu pionowego w górę. Maksymalną wysokość H , na jaką wzniesie się ciało, otrzymamy, gdy do tego wzoru podstawimy czas wznoszenia t w . Zgodnie ze wzorem (1.30) dla a = g mamy t w = t k = v 0 g . Zatem:

H = v 0 t w - g t w 2 2 = v 0 v 0 g - g 2 v 0 g 2

Stąd:

H = v 0 2 2 g
( 1.33 )
Maksymalna wysokość wynosi H
 Ilustracja 1.29. Rzut pionowy w górę
Maksymalna wysokość wynosi H

Zależność położenia (czyli wysokości) ciała rzuconego pionowo w górę od czasu, zgodnie ze wzorem (1.32), pokazana jest na il. 1.30. Wykres przedstawia parabolę, której maksimum odpowiada największej wysokości H po upływie czasu t w . Parabola dotyka osi czasu w dwóch punktach A i B . Punkt A odpowiada chwili wyrzucenia ciała t = 0 . Punkt B odpowiada czasowi t = t c , w którym ciało ponownie zetknie się z ziemią (czyli w którym wysokość położenia ciała zmaleje do zera). Zatem czas t c oznacza całkowity czas trwania rzutu (zarówno wznoszenia się, jak i opadania). Czas t c łatwo wyznaczymy, jeżeli przyjmiemy, że we wzorze (1.32) h = 0 :

0 = v 0 t c - g t c 2 2

Jest to równanie kwadratowe, w którym niewiadomą jest czas t . Ma ono dwa pierwiastki. Jeden to t c 1 = 0 , co odpowiada wysokości zero w chwili startu. Drugi pierwiastek otrzymamy po prostym przekształceniu naszego równania: t c 2 = 2 v 0 g .

Szukany przez nas czas odpowiada rozwiązaniu t c 2 , zatem:

t c = 2 v 0 g
( 1.34 )

Jest to wzór na czas trwania całego rzutu pionowego w górę. Jeżeli przez t 1 oznaczymy czas wznoszenia się ciała, a przez t 2 – czas spadania ciała, to t c = t 1 + t 2 = 2 v 0 g . Czas wznoszenia zgodnie ze wzorem (1.30) wynosi jednak t 1 = t w = v 0 g . Widzimy więc, że w rzucie pionowym w górę czas wznoszenia jest równy czasowi spadania ciała: t 1 = t 2 .

Wartość prędkości dla rzutu pionowego dana jest wzorem (1.20), w którym podstawiono w miejsce a przyspieszenie ziemskie g :

v = v 0 - g t
( 1.35 )
Wykres zależności wysokości wzniesienia się ciała od czasu w rzucie pionowym w górę
 Ilustracja 1.30. Wykres zależności wysokości wzniesienia się ciała od czasu w rzucie pionowym w górę

Łatwo możemy się teraz przekonać, że prędkość końcowa ciała w chwili zderzenia z ziemią jest równa prędkości początkowej, ale, oczywiście, zwróconej przeciwnie: v = - v 0 . Po osiągnięciu wysokości maksymalnej ciało zawraca i prędkość zmienia znak, ale w dalszym ciągu obowiązuje wzór (1.35) (patrz – wykres prędkości na il. 1.28). Fakt, że tuż przy ziemi ciało osiąga prędkość v = - v 0 , wynika ze wzoru (1.35).

Wykres zależności prędkości od czasu w rzucie pionowym w górę
 Ilustracja 1.31. Wykres zależności prędkości od czasu w rzucie pionowym w górę

Przykład 8

Obliczymy najmniejszą prędkość, z jaką należy rzucić pionowo w górę jakieś ciało, aby dotarło na wysokość H = 12 m czteropiętrowego budynku.

Rozwiązanie: Skorzystamy ze wzoru (1.33) na maksymalną wysokość H w rzucie pionowym. Wyznaczając z niego prędkość początkową v 0 , mamy:

v 0 = 2 g H = 2 9 81 m s 2 12 m = 15,34 m s = 55,22 km h

Aby ciało dotarło na wysokość 12 m, należy je wyrzucić z prędkością równą co najmniej 55,22 km/h.

Pytania i problemy

  1. Jaki czas należy wstawić do wzoru (1.32), aby otrzymać wzór (1.33) na maksymalną wysokość H ? Wykonaj odpowiednie przekształcenia.
  2. Udowodnij, że dla rzutu pionowego prędkość końcowa v k (tuż przed upadkiem ciała) jest równa, co do wartości bezwzględnej, prędkości początkowej v 0 .
  3. Wykonaj wykresy położenia wysokości i prędkości ciała w funkcji czasu, wykorzystując dane z przykładu (Przykład 8).
  4. Przedstaw wykresy zależności prędkości od czasu i zależności drogi od czasu dla ruchu samochodu opisanego w przykładzie (Przykład 6). Zaznacz punkty, w których nastąpi zderzenie z przeszkodą. Rozszerz wykresy w ten sposób, aby uwidocznić czas i drogę hamowania, gdy nie ma przeszkody.