Tom II

4.4. Moment siły

Może zauważyłeś, że drzwi łatwiej można otworzyć, przykładając siłę jak najdalej od zawiasów. Dużo większej siły należy użyć, gdy jest ona przyłożona w pobliżu zawiasów, czyli w pobliżu osi obrotu drzwi. To spostrzeżenie prowadzi do ogólnego wniosku, że do określenia skutków działania siły w przypadku ruchu obrotowego bryły sztywnej (jaką są np. drzwi) nie wystarczy tylko znajomość wartości siły F , ale należy znać również odległość linii kierunku działania siły od osi obrotu, czyli tzw. ramię siły d (il. 4.18). Dlatego wprowadza się pojęcie tzw. momentu siły.

Siła
 Ilustracja 4.18. Siła F obraca bryłę względem osi prostopadłej do płaszczyzny rysunku, przechodzącej przez punkt O . Ramię siły wynosi d

Praca momentu siły obracającej bryłę sztywną

Wyznaczmy pracę Δ W siły F obracającej bryłę wokół nieruchomej osi obrotu o kąt Δ α (il. 4.19). Siła F jest zaczepiona w punkcie P leżącym w odległości r od osi obrotu O , a punkt zaczepienia zakreśla łuk Δ s = r Δ α . Przyjmiemy, że kąt Δ α oraz łuk Δ s są na tyle małe, że można uznać w przybliżeniu, że siła F zachowuje stały kierunek.

Praca w naszym przypadku jest równa Δ W = F s Δ s . Siła F s jest rzutem siły F na kierunek Δ s i wynosi F s = F cos γ = F sin φ , zaś długość łuku Δ s = r Δ α , zatem praca siły F przy obrocie bryły o kąt Δ α wynosi:

Δ W = F r Δ α sin φ
( 4.28 )
Rozkład siły
 Ilustracja 4.19. Rozkład siły F obracającej bryłę. Ramię siły wynosi d = r sin φ
Siła F obraca bryłę o chwilowy kąt Δ α względem osi prostopadłej do płaszczyzny rysunku, przechodzącej przez punkt O

By pokazać, w jaki sposób praca Δ W zależy od momentu siły M i kąta obrotu Δ α , wykorzystamy wzór (4.27) w postaci:

M = F d = F r sin φ
( 4.29 )

Po zastosowaniu tego wyrażenia wzór (4.28) przybierze postać:

Δ W = M Δ α
( 4.30 )

Postać ta jest analogiczna do wzoru (3.1) na pracę siły podczas przesunięcia punktu materialnego na drodze Δ s :

Δ W = F Δ s

Postać ta sugeruje, że wielkościom M i Δ s można nadać interpretację wektorową, gdyż siła i przemieszczenie są wielkościami wektorowymi.

Warunki równowagi

Moment siły jest podstawową wielkością fizyczną, którą operują inżynierowie przy projektowaniu stropów, mostów i innych budowli. Żeby konstrukcja inżynierska się nie zawaliła, musi nie tylko być wytrzymała, ale także spełniać warunki równowagi. Badaniem warunków równowagi zajmuje się oddzielna dziedzina nauki, zwana statyką. My ograniczymy się tutaj do przedstawienia tylko podstawowych zasad.

Aby ciało pozostawało w równowadze, czyli w stanie spoczynku, muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Suma wektorowa wszystkich sił działających na ciało (tzn. ich wypadkowa) powinna być równa zeru.
  2. Suma momentów sił, określonych względem dowolnej osi, powinna być równa zeru, czyli:
M 1 + M 2 + ... + M n = 0
( 4.34 )

Warunek 1. jest konsekwencją pierwszej zasady dynamiki Newtona. Jego spełnienie oznacza, że ciało nie może się przemieszczać ruchem postępowym.

Warunek 2. wynika z żądania, aby w stanie równowagi suma momentów obracających ciało w jedną stronę była równa sumie momentów obracających ciało w stronę przeciwną względem dowolnej osi obrotu. Warunek ten jest analogiczny do pierwszej zasady dynamiki Newtona – jego spełnienie oznacza, że ciało nie może się obracać.

Przykład 5

Dwa ciężary o masach m 1 i m 2 znajdują się na końcach sztywnego, lekkiego pręta o długości l (il. 4.22). Punkt stabilnego podparcia, gdy układ jest w równowadze (czyli pręt się nie przechyla), znajduje się w odległościach l 1 i l 2 , odpowiednio, od końców pręta. Znajdź stosunek l 1 l 2 .

Należy tak dobrać stosunek aby pręt się nie przechylał
 Ilustracja 4.22. Należy tak dobrać stosunek l 1 do l 2 , aby pręt się nie przechylał

Rozwiązanie: Jeżeli pręt jest podparty tak jak na rysunku, to ramieniem siły F 1 jest odcinek l 1 . Moment tej siły jest ujemny i wynosi M 1 = - F 1 l 1 . Ramieniem siły F 2 jest odcinek l 2 ; moment tej siły jest dodatni, M 2 = F 2 l 2 .

Zgodnie z warunkiem równowagi pręt nie będzie się przechylał, gdy:

M 1 + M 2 = F 2 l 2 - F 1 l 1 = m 2 g l 2 - m 1 g l 1 = 0

Stąd:

m 1 l 1 = m 2 l 2

więc:

l 1 l 2 = m 2 m 1
( 4.35 )

Widzimy, że układ jest w równowadze (pręt się nie przechyla), gdy pręt jest podparty w punkcie, który dzieli odcinek l w stosunku l 1 l 2 równym odwrotności stosunku mas m 2 m 1 ciężarów. Wzór (4.35) służy nam do wyznaczania położenia środka ciężkości i środka masy.

Pytania i problemy

  1. Zdefiniuj moment siły oraz ramię siły.
  2. Siła F = 100 N , działając stycznie do obwodu koła zamachowego wykonanego w postaci obręczy cienkościennej o promieniu r = 50 cm , obraca je względem osi przechodzącej przez środek o kąt 360 ° . Oblicz wykonaną pracę.
  3. Podaj wyrażenie na pracę, którą wykonuje siła obracająca bryłę wokół nieruchomej osi.
  4. Wymień warunki, jakie muszą być spełnione, aby ciało było w równowadze.