Tom II

3.2. Energia potencjalna

Co to jest energia? Jeżeli ciało lub układ ciał ma zdolność do wykonania pracy, to mówimy, że ciało ma energię, którą mierzymy za pomocą pracy, jaką ciało może wykonać. Ogólnie:

Energia potencjalna w polu sił ciężkości Ziemi

Powiedzmy, że mamy jakieś ciało o masie m znajdujące się na wysokości h nad określonym poziomem, na przykład nad podłogą pomieszczenia, w którym wykonujemy doświadczenie. Ciało to ma energię (należy zwrócić uwagę na to, że energię potencjalną ma nie samo ciało lecz układ złożony z Ziemi i tego ciała, jednakże zwrot „energia potencjalna ciała” jest dopuszczalny pod warunkiem, że będziemy pamiętać o obecności pola grawitacyjnego Ziemi), bo jeżeli pozwolimy mu spadać swobodnie z tej wysokości, to siła ciężkości P = m g wykona na drodze h pracę. Praca ta wyniesie:

W = m g h
( 3.6 )
Energia potencjalna podnoszonych ciał
 Ilustracja 3.6. Energia potencjalna podnoszonych ciał (fot. WZ)
Dźwig, podnosząc ciało, wykonuje pracę. Ciało to nabywa energii potencjalnej

Zatem ciało znajdujące się na wysokości h ma zapas energii równy m g h . Ten zapas energii nazywamy energią potencjalną ciężkości, która wyraża się wzorem:

E p = m g h
( 3.7 )

Dla niedużych różnic wysokości nad Ziemią przyspieszenie g nie zmienia się i siła ciężkości działająca na ciało pozostaje stała na całej drodze h . Dlatego wzór (3.7) na energię potencjalną ciała można stosować tylko dla małych wysokości h . Dokładny wzór na energię potencjalną ciała w polu grawitacyjnym, dla dowolnych wysokości, podamy w rozdziale 5.6. Pole grawitacyjne, dotyczącym grawitacji.

Energia potencjalna ciała w różnych położeniach
 Ilustracja 3.7. Energia potencjalna ciała w różnych położeniach
Ciało znajduje się na wysokości h 1 nad ziemią i ma energię E 1 = m g h 1 względem ziemi. To samo ciało znajduje się na wysokości h 2 nad pierwszym piętrem i ma energię E 2 = m g h 2 względem pierwszego piętra, a względem dachu ma energię ujemną. E 3 = - m g h 3 ponieważ znajduje się w odległości h 3 poniżej poziomu dachu

Zauważmy, że wartość energii potencjalnej zależy od miejsca, względem którego ją wyznaczamy. Wynika to z określenia pojęcia energii potencjalnej jako wielkości względnej. Czegoś takiego, jak bezwzględna wartość energii potencjalnej bez podania miejsca, względem którego wyznaczamy energię, po prostu nie ma! Jedno i to samo ciało może mieć różną wartość energii potencjalnej względem różnych ciał. Na przykład, kamień, który znajduje się w pomieszczeniu na drugim piętrze domu, ma inną wartość energii potencjalnej względem poziomu ziemi, a inną względem poziomu pierwszego piętra. Względem dachu energia potencjalna kamienia będzie ujemna (il. 3.7).

Energia potencjalna sprężystości

Praca wykonana przez zewnętrzną siłę przeciwko sile sprężystości sprężyny może być zwrócona przez sprężynę powracającą do swego stanu wyjściowego. Zatem odkształcona sprężyna ma zdolność do wykonania pracy, czyli ma energię potencjalną równą pracy wykonanej przy odkształcaniu sprężyny. Zgodnie ze wzorem (3.5) energia potencjalna sprężyny będzie więc równa:

E p = k x 2 2
( 3.8 )

We wzorze tym x występuje w drugiej potędze, zatem energia sprężyny nie zależy od znaku x . Znak x jest istotny dla siły sprężystości F = - k x , która jest wielkością wektorową. Znak minus w tym wzorze oznacza, że zwrot siły jest przeciwny do zwrotu wektora odkształcenia sprężyny x (patrz il. 3.8).

Siła sprężysta jest zwrócona przeciwnie do odkształcenia
 Ilustracja 3.8. Siła sprężysta jest zwrócona przeciwnie do odkształcenia x sprężyny

Natomiast sprężyna, niezależnie od tego, czy jest rozciągnięta, czy ściśnięta o tę samą wartość x , będzie miała zdolność do wykonania tej samej pracy, czyli będzie miała taką samą dodatnią energię potencjalną. Wykres energii potencjalnej sprężyny jest przedstawiony na il. 3.9a, a wykres siły – na il. 3.9b.

Odkształcenie sprężyny
 Ilustracja 3.9. Odkształcenie sprężyny
a) energia potencjalna sprężyny, b) siła w zależności od odkształcenia x sprężyny, c) sprężyna w różnych stanach odkształcenia

Pojęcie energii potencjalnej jest pojęciem ogólnym, które stosuje się do wielu przypadków, nie tylko do pola grawitacyjnego i siły sprężystości. Pojęcie energii potencjalnej stosuje się tam, gdzie występują siły zachowawcze. Co to jest siła zachowawcza? Przykładem siły zachowawczej jest siła grawitacji. Jeżeli podniesiemy ciało na pewną wysokość, to praca wykonana przez siłę równą sile ciężkości, lecz przeciwnie skierowaną, nie ginie (w fizyce mówimy: nie rozprasza się), ale odnajdujemy ją w energii potencjalnej, którą możemy znów wykorzystać do wykonania pracy.

Z tej cechy siły zachowawczej wynika twierdzenie, że praca wykonana przez siłę zachowawczą na drodze zamkniętej jest równa zeru. Twierdzenie to pozostawiamy bez dowodu. Z twierdzenia tego wynika, że nie możemy zyskiwać (ani tracić) energii przez wielokrotne obieganie tego samego toru, gdy mamy do czynienia z siłą zachowawczą.

Tarcie należy do sił niezachowawczych, co ma związek z tym, że przy działaniu siły tarcia wydziela się ciepło i energia się rozprasza. Nie można jej odzyskać w prosty sposób. Jeżeli przesuwamy ciało po poziomej podstawie ruchem jednostajnym, działając siłą F przeciwko sile tarcia T , to praca wykonana przy przesunięciu ciała nie zwiększa energii potencjalnej ciała. Pracy tej nie można odzyskać, gdyż nie została zachowana w postaci energii mechanicznej – została ona zmarnowana dla nas bezpowrotnie. Dlatego tarcie zaliczamy do „sił niezachowawczych”.

Nie jest łatwo podać ogólny przepis, który pozwalałby stwierdzić, czy dana siła jest zachowawcza, czy nie. Dlatego też ograniczymy się do przywołanego powyżej twierdzenia: jeśli praca wykonana przez siłę na dowolnej zamkniętej drodze wynosi zero, to siła ta jest zachowawcza. W przeciwnym razie jest to siła niezachowawcza.

Pytania i problemy

  1. Zinterpretuj wzór na energię potencjalną sprężyny o stałej sprężystości k , rozciągniętej o x .
  2. Przedstaw za pomocą wykresu zależność energii potencjalnej sprężyny od jej wydłużenia.
  3. Siła F = 50 N działająca w kierunku poziomym przesuwa ciężar po równi pochyłej o kącie nachylenia do poziomu α = 60 ° (il. 3.10). Ciężar przemieszcza się o odcinek drogi s = 50 cm . Oblicz przyrost energii potencjalnej ciała.
    Siła przemieszcza ciężar po równi pochyłej
     Ilustracja 3.10. Siła przemieszcza ciężar po równi pochyłej