Tom II

3.5. Moc

Pojęcie mocy stworzono po to, aby móc dokładnie określać, „jak mocny” jest dany silnik czy dowolne inne urządzenie wykonujące pracę. Dzięki temu możemy porównywać i oceniać ilościowo tę własność różnych urządzeń.

Na przykład, w salonie samochodowym sprzedawca oferuje do wyboru samochód z różnymi silnikami. Jeden z nich pozwala osiągnąć prędkość v = 100 km / h po czasie t 1 = 10 s od momentu startu, drugi – prędkość v = 100 km / h po czasie t 2 = 8 s .

Który silnik jest mocniejszy? Oczywiście silnik drugi, gdyż wykonuje pracę rozpędzania samochodu w krótszym czasie niż pierwszy. Mówimy, że w tym drugim przypadku mamy do czynienia z większą mocą. Moc oznaczamy symbolem P i definiujemy następująco:

Innymi słowy, moc jest „szybkością wykonania pracy”. Jednostka mocy wynika ze wzoru (3.23); jest ona równa jednemu dżulowi podzielonemu przez jedną sekundę. Nazywa się ją watem i oznacza mianem W :

1 W = 1 J 1 s

Początkowo, w XIX wieku, ustanowiono jednostkę mocy przez porównanie do mocy konia. Jednostkę tę nazwano koniem mechanicznym ( KM ) .

1 KM = 0,7355 kW

Jednostka ta jest stosowana do dziś, mimo że nie należy do międzynarodowego układu jednostek SI. Producenci aut chętnie stosują jednostkę konia mechanicznego z tego względu, że jest bardzo poglądowa.

Przykład 9

Uczeń wbiega po schodach na drugie piętro budynku, pokonując wysokość h = 6 m w czasie t = 6 s . Oblicz, z jaką mocą wbiegł uczeń, wiedząc, że jego masa wynosi m = 60 kg .

Rozwiązanie:

P = Δ W Δ t = m g h - 0 Δ t

Zatem:

P = 60 9,81 6 6 W = 588,6 W

Czyli uczeń traktowany jako „urządzenie mechaniczne” miał moc P = 588,6 W , co odpowiada nie w pełni jednemu koniowi mechanicznemu, P = 0,8 KM (można żartobliwie określić, że „był silny prawie jak koń”).

Sprawność

Zasada zachowania energii obowiązuje w każdym przypadku, m.in. dotyczy to urządzeń technicznych. Innymi słowy, energia dostarczona do urządzenia (w określonym czasie, więc i dostarczona moc) nie może zginąć. Jednakże część tej energii (i mocy) zostaje zużyta na pracę przeciwko tarciu i oporom występującym w mechanizmie urządzenia. Zatem część energii (i mocy) zostaje rozproszona bezużytecznie. Pozostała część energii dostarczonej (i mocy) jest zamieniana na pracę użyteczną (powodującą np. nadanie prędkości samochodowi).

W celu ilościowego określenia wydajności energetycznej urządzenia definiuje się pojęcie sprawności urządzeń technicznych następująco:

Przykład 10

Samochód jedzie z prędkością 100 km/h i zużywa 6 litrów benzyny na 100 kilometrów.

a) Jaka moc P O jest dostarczana do silnika? Przyjmij, że przy spalaniu jednego litra benzyny otrzymuje się 3 10 7 energii.

b) Ile wynosi moc użyteczna silnika P U potrzebna dla podtrzymania tej prędkości? Siła wypadkowa oporów ruchu wynosi F = 540 N .

c) Z jaką sprawnością η pracuje silnik?

Rozwiązanie:

Ad a) Samochód zużywa 6 litrów benzyny w ciągu jednej godziny, czyli w ciągu 3600 s. Zatem moc dostarczona:

P O = 6 3 10 7 J 3 600 s = 5 10 4 W = 50 kW

Ad b) Praca na drodze s przeciwko sile oporów ruchu wynosi W = F s . Moc użyteczna:

P U = F s t = F v = 540 N 27,8 m s = 15 kW

Ad c) Sprawność:

η = P U P O = 15 kW 50 kW = 0,3 = 30 %

Pytania i problemy

  1. Podaj definicję mocy średniej. W jakich jednostkach mierzymy moc? Podaj nazwę jednostki oraz przedstaw ją za pomocą jednostek podstawowych.
  2. W jakim celu definiuje się pojęcie sprawności? Podaj definicję tej wielkości.
  3. Samochód o masie 1300 kg po rozbiegu trwającym 10 s osiąga prędkość 108 km/h. Wyznacz moc silnika samochodu, przyjmując, że jego wypadkowa sprawność wynosi η = 0,4 .