Tom II

7.2. Pierwsza zasada termodynamiki w odniesieniu do izoprocesów gazu doskonałego – część pierwsza

Przed rozpatrzeniem konkretnych izoprocesów zapiszemy jeszcze pierwszą zasadę termodynamiki w postaci szczególnie dogodnej do rozważenia przemian gazowych. W tym celu do wyrażenia ogólnego pierwszej zasady termodynamiki (7.7) podstawmy wzór (7.6) na pracę wykonaną przez gaz przy małej zmianie objętości Δ V oraz wzór (7.5) na przekaz ciepła przy małej zmianie temperatury gazu Δ T , (pamiętając o zasadzie stosowania znaku ciepła i pracy), a w efekcie otrzymamy:

Δ U = m c Δ T - p Δ V
( 7.8 )

Przemiana izochoryczna

Wykres procesu izochorycznego w układzie
 Ilustracja 7.6. Wykres procesu izochorycznego w układzie ( V , p )

W procesie izochorycznym przyrost objętości jest oczywiście równy zeru ( Δ V = 0 ), czyli zgodnie ze wzorem (7.6) W = 0 , tzn. gaz nie wykonuje pracy. Zatem relacja (7.8), wyrażająca pierwszą zasadę termodynamiki, dla procesu izochorycznego przybiera postać:

Δ U = m c V Δ T
( 7.9 )

gdzie c V oznacza ciepło właściwe przy stałej objętości.

Wzór (7.9) wyraża zmianę energii wewnętrznej pod wpływem przyrostu temperatury gazu o Δ T w procesie izochorycznym. Ale przyrost energii wewnętrznej gazu doskonałego nie zależy od procesu, tylko od temperatury stanu początkowego i końcowego. Zatem związek (7.9) będzie słuszny dla dowolnego procesu, w którym temperatura rośnie o Δ T . Uwzględniając wzór (7.9), pierwszą zasadę termodynamiki dla gazów zapiszemy w postaci:

m c V Δ T = m c Δ T - p Δ V
( 7.10 )

Powyższa postać ma charakter ogólny i jest stosowana dla dowolnej przemiany, w której ciepło właściwe gazu wynosi c . Jest to postać równoważna wyrażeniu (7.7) i wzorowi (7.8), w której przyrost energii wewnętrznej Δ U wyrażono bezpośrednio za pomocą zmiany temperatury Δ T .

Przemiana izobaryczna

W procesie izobarycznym ciśnienie jest stałe, p = const (il. 7.7).

Wykres procesu izobarycznego w układzie
 Ilustracja 7.7. Wykres procesu izobarycznego w układzie ( V , p )

Gaz podczas podgrzewania rozpręża się i wykonuje pracę. Jednocześnie zwiększa się energia wewnętrzna gazu, ponieważ rośnie jego temperatura. Ciepło dostarczone w tym procesie wyraża się za pomocą wzoru:

Δ Q = m c p Δ T
( 7.11 )

gdzie c p oznacza ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu.

Równanie Mayera

Wiemy, że ciepło dostarczone w procesie izobarycznym wyraża się za pomocą wzoru (7.11). Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki (relacja (7.10)) możemy napisać:

m c V Δ T = m c p Δ T - p Δ V

lub

m ( c p - c V ) Δ T = p Δ V
( 7.12 )

Wyraz z prawej strony tego równania można przedstawić w innej postaci. Jeżeli gaz zwiększa swoją objętość od V 1 do V 2 przy stałym ciśnieniu, to z równania Clapeyrona (6.9) otrzymamy p V 1 = n R T 1 i p V 2 = n R T 2 . Po odjęciu stronami tych dwóch równań otrzymamy:

p Δ V = n R Δ T
( 7.13 )

gdzie Δ V = V 2 V 1 , Δ T = T 2 T 1 . Po podstawieniu tego wyniku do wzoru (7.12) otrzymamy:

m ( c p c V ) = n R
( 7.14 )

Liczba moli n jest równa stosunkowi masy gazu do masy jednego mola gazu, czyli do masy molowej, n = m μ , więc równanie (7.14) uprości się do postaci:

c p - c V = R μ
( 7.15 )

lub

μ c p - μ c V = R

ale zgodnie ze wzorami (7.3) i (7.4)

μ c = C
( 7.16 )

oznacza ciepło molowe, zatem:

C p - C V = R
( 7.17 )

Powyższy związek jest znany jako równanie Mayera. Widzimy, że dla każdego gazu różnica ciepła molowego przy stałym ciśnieniu i ciepła molowego przy stałej objętości jest równa uniwersalnej stałej gazowej. Wynika stąd, że zawsze C p jest większe od C V , tzn. że dla jednakowego ogrzania gazu (o jednakową ilość kelwinów) trzeba zużyć więcej ciepła w procesie izobarycznym niż w procesie izochorycznym. Jest to intuicyjnie zrozumiałe, ponieważ przy podgrzaniu gazu przy stałym ciśnieniu część dostarczonej energii zostaje zużyta na podniesienie energii wewnętrznej gazu, a część na pracę rozprężania gazu; w procesie izochorycznym ( V = const ) praca nie jest wykonywana i całe dostarczone ciepło powoduje tylko wzrost energii wewnętrznej.

Stosunek c p do c V jest charakterystyczny dla określonego gazu. Oznaczamy go grecką literą κ (kappa) i nazywamy współczynnikiem Poissona lub współczynnikiem adiabaty:

κ = c p c V = C p C V
( 7.18 )

Pytania i problemy

  1. Narysuj wykres procesu izochorycznego jako zależność p od V . W jaki sposób zaznaczysz na wykresie, że został on sporządzony dla rosnącej temperatury gazu?
  2. W pewnym procesie temperatura gazu wzrosła o Δ T , co oznacza, że zmieniła się energia wewnętrzna gazu. Podaj związek między przyrostem energii wewnętrznej i przyrostem temperatury gazu.
  3. Ustal, czy w procesie izochorycznym gaz wykonuje pracę. Czy zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem?
  4. Narysuj wykres procesu izobarycznego jako zależność p od V . W jaki sposób zaznaczysz na wykresie, że został on sporządzony dla rosnącej temperatury gazu?
  5. Wyjaśnij, czy w procesie izobarycznym gaz wykonuje pracę i napisz odpowiedni wzór. Czy jest wymieniane ciepło z otoczeniem?
  6. Pokaż, że między ciepłem molowym przy stałym ciśnieniu a ciepłem molowym przy stałej objętości zachodzi związek opisany równaniem Mayera.
  7. Ile wynosi ciepło molowe przy stałym ciśnieniu gazu – argonu? Wiemy, że ciepło molowe przy stałej objętości argonu wynosi 2,5 R , gdzie R – stała gazowa, R = 8,3143 1 0 3 J / ( K kmol ) .