Tom II

4.2. Moment bezwładności i energia kinetyczna

Wyprowadzimy wzór na energię kinetyczną bryły obracającej się z prędkością kątową ω . W tym celu najpierw rozważymy tylko dwa małe elementy bryły o masach m 1 i m 2 , jak na il. 4.5.

Dwie małe kulki umieszczone na lekkim pręcie obracającym się względem osi prostopadłej, przechodzącej przez jego koniec
 Ilustracja 4.5. Dwie małe kulki umieszczone na lekkim pręcie obracającym się względem osi prostopadłej, przechodzącej przez jego koniec

Prędkości liniowe obu elementów wyrazimy za pomocą wspólnej prędkości kątowej:

v 1 = ω r 1 oraz v 2 = ω r 2
( 4.1 )

Zatem energię kinetyczną tych elementów bryły wyrazimy następująco:

E k 1 = m 1 v 1 2 2 = m 1 r 1 2 ω 2 2 oraz E k 2 = m 2 v 2 2 2 = m 2 r 2 2 ω 2 2
( 4.2 )

Energia kinetyczna E k bryły składającej się z tych dwóch elementów jest równa:

E k = E k 1 + E k 2 = m 1 r 1 2 + m 2 r 2 2 ω 2 2
( 4.3 )

Wielkość fizyczną w nawiasach nazywamy momentem bezwładności układu dwóch punktów materialnych i oznaczamy przez I :

I = m 1 r 1 2 + m 2 r 2 2
( 4.4 )

Korzystając z tego pojęcia, energię kinetyczną układu możemy wyrazić za pomocą wzoru:

E k = I ω 2 2
( 4.5 )

Ostatnie dwa wzory uogólnimy – zastosujemy je do całej bryły sztywnej. Podzielimy całą bryłę na dostatecznie dużą liczbę elementów: n małych elementów o masach Δ m i odległych od osi obrotu o r i (il. 4.6). Te elementy można traktować jako punkty materialne. Zatem moment bezwładności bryły składającej z układu n punktów materialnych po uogólnieniu definicji (4.4) przyjmie postać sumy (nie dwóch, ale) wszystkich n wyrazów: Δ m i r i 2 .

Podział całej bryły na małe elementy o masach
 Ilustracja 4.6. Podział całej bryły na małe elementy o masach Δ m i , które są odległe od osi obrotu odpowiednio o r i

Energia kinetyczna bryły sztywnej

Pokażemy, że wzór na energię kinetyczną bryły sztywnej jest identyczny ze wzorem (4.5). Każdy element ma prędkość:

v i = r i ω
( 4.7 )

i energię kinetyczną:

E i = Δ m i v i 2 2 = Δ m i r i ω 2 2 = Δ m i r i 2 ω 2 2 = Δ m i r i 2 ω 2 2
( 4.8 )

Zatem całkowita energia kinetyczna bryły składającej z układu n elementów przyjmie postać sumy:

E k = E 1 + E 2 + ... + E n = Δ m 1 r 1 2 ω 2 2 + Δ m 2 r 2 2 ω 2 2 + ... + Δ m n r n 2 ω 2 2 = Δ m 1 r 1 2 + Δ m 2 r 2 2 + ... + Δ m n r n 2 ω 2 2

Zgodnie z definicją (4.6):

E k = Δ m 1 r 1 2 + Δ m 2 r 2 2 + ... + Δ m n r n 2 ω 2 2
( 4.9 )
Podział całej bryły na małe elementy o masach
 Ilustracja 4.7. Podział całej bryły na małe elementy o masach Δ m i , które są odległe od osi obrotu odpowiednio o r i

Przykład 1

Znajdź wzór na moment bezwładności I jednorodnego pręta względem osi prostopadłej do pręta i przechodzącej przez jeden z jego końców (il. 4.8).

Przykład 1
 Ilustracja 4.8. Oś obrotu prostopadła do pręta i przechodząca przez jego koniec

Rozwiązanie: Podzielimy cały pręt na n małych fragmentów o długości Δ x i odpowiednio o masie Δ m każdy. Moment bezwładności pręta I (mającego masę m = n Δ m i długość l = n Δ x ) względem osi przechodzącej przez jego koniec wyrazimy w postaci sumy momentów bezwładności tych małych fragmentów (które uznamy za punkty materialne). Zatem:

I = Δ m r 1 2 + Δ m r 2 2 + ... + Δ m r i 2 + ... + Δ m r n 2
( 4.10 )

Po przekształceniach:

I = Δ m r 1 2 + r 2 2 + ... + r i 2 + ... + r n 2
( 4.11 )
Podział pręta na małe fragmenty
 Ilustracja 4.9. Podział pręta na małe fragmenty Δ x

Ponieważ r i = i Δ x , więc:

I = Δ m Δ x 2 + 2 Δ x 2 + ... + i Δ x 2 + ... + n Δ x 2 = Δ m Δ x 2 1 + 2 2 + ... + n 2
( 4.12 )

Występuje tu suma kwadratów liczb naturalnych, która, jak wiadomo, wyraża się wzorem:

1 + 2 2 + ... + n 2 = n n + 1 2 n + 1 6
( 4.13 )

Nasze obliczenia momentu bezwładności będą tym dokładniejsze, im większą liczbę n fragmentów przyjmiemy. Dla dużej liczby n (np. n = 1000 ) możemy zaniedbać jedynki w nawiasach wzoru (4.13). Otrzymamy wówczas:

1 + 2 2 + ... + n 2 = n 3 3
( 4.14 )

Po wstawieniu tego wyniku do wzoru (4.13) otrzymamy:

I = Δ m Δ x 2 1 + 2 2 + ... + n 2 = Δ m Δ x 2 n 3 3
( 4.15 )

Wzór ten przedstawimy w postaci:

I = n Δ m Δ x 2 n 2 3 = m n Δ x 2 3 = m l 2 3
( 4.16 )

Zatem I – moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jeden z jego końców – wyraża się wzorem:

I = m l 2 3
( 4.17 )

Pytania i problemy

  1. Podaj definicję momentu bezwładności bryły. W jakich jednostkach go wyrażamy?
  2. Podaj wzór na energię kinetyczną ruchu obrotowego bryły sztywnej.
  3. W wierzchołkach równobocznego trójkąta o boku a umieszczono małe kulki o jednakowych masach m . Oblicz moment bezwładności kulek względem osi będącej przedłużeniem jednej wysokości trójkąta.
  4. Znajdź wzór na moment bezwładności jednorodnego pierścienia cienkościennego względem osi przechodzącej przez jego środek (il. 4.10a). Pierścień ma masę m p i promień R .
    Pierścień cienkościenny o promieniu
     Ilustracja 4.10. a) Pierścień cienkościenny o promieniu R , b) ten sam pierścień podzielony na małe elementy
  5. Koło zamachowe o promieniu 25 cm i masie 10 kg obraca się z częstotliwością v = 1 200 min -1 . Przyjmując, że cała masa koła skupiona jest na jego obwodzie, oblicz jego energię kinetyczną.