Tom II

2.7. Siły bezwładności, układy nieinercjalne

Siły bezwładności zostały szczegółowo omówione w klasie pierwszej (patrz tom 1., rozdział 1.4 Siła dośrodkowa). Tutaj ograniczymy się tylko do przypomnienia podstawowych pojęć z tego zakresu. 

W poprzednich rozdziałach opisywaliśmy zachowanie się ciał w układach inercjalnych. Teraz rozpatrzymy ruch ciał w układach nieinercjalnych, które poruszają się z przyspieszeniem względem układów inercjalnych.

Przykładem układu nieinercjalnego może być (omówiony w rozdziale 2.1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona) tramwaj ruszający z przystanku z przyspieszeniem. Pasażerowie doskonale zdają sobie sprawę, że znajdują się w przyspieszającym tramwaju, czyli w układzie nieinercjalnym, gdyż odczuwają siły bezwładności działające na wszystkie ciała.

W celu prześledzenia działania sił bezwładności rozważymy szczególny przypadek, gdy na ruchomej platformie znajduje się wózek mogący poruszać się prawie bez tarcia (il. 2.30). (Wózek jest wyposażony w sprężynę, która „przyda się” w drugiej części naszych rozważań.) Gdy platforma porusza się w prawo ze stałym przyśpieszeniem, to wózek względem platformy porusza się w lewo z takim samym przyspieszeniem, ale zwróconym przeciwnie. Opiszemy ruch wózka z punktu widzenia dwóch różnych  obserwatorów: jednego, znajdującego się na ziemi, „nieruchomego” – w układzie inercjalnym – oraz drugiego, „ruchomego”, znajdującego się na platformie – w układzie nieinercjalnym.

Poniżej przedstawiamy to, jak obaj obserwatorzy interpretują ten sam fakt doświadczalny: ruch wózka względem platformy. 

Dwie interpretacje ruchu wózka względem platformy
 Ilustracja 2.30. Dwie interpretacje ruchu wózka względem platformy
Dla obserwatora „nieruchomego” wózek o masie m jest w spoczynku; na wózek nie działa żadna siła. Dla obserwatora „ruchomego” wózek ma przyspieszenie - a ; na wózek działa siła bezwładności F b = - m a
  • Układ inercjalny – (obserwator „nieruchomy”): na wózek nie działają żadne siły skierowane poziomo i wózek pozostaje w spoczynku względem ziemi, zgodnie z zasadą bezwładności. Platforma porusza się z przyspieszeniem a , niejako „uciekając” spod wózka. 
  • Układ nieinercjalny – (obserwator „ruchomy”): na wózek nie działają żadne siły, które by pochodziły od innych ciał, a mimo to wózek ma przyspieszenie względem platformy, które wynosi - a . To siła bezwładności nadaje wózkowi przyspieszenie zgodnie z drugą zasadą dynamiki: F b = - m a .

Mamy tu zdecydowanie różne opisy tego samego zjawiska obserwowanego w dwóch różnych układach odniesienia. W układzie inercjalnym siła bezwładności nie występuje, obserwator „nieruchomy” sam nie zauważy jej istnienia. Jeśli zaś dowie się o niej od swego „ruchomego” kolegi, to uzna siłę bezwładności za pozorną – fikcyjną. Natomiast obserwator „ruchomy” – będący w układzie nieinercjalnym – uzna siłę bezwładności za realną, może ją zmierzyć. Jeżeli zaczepi sprężynę znajdującą się na końcu wózka do podpórki platformy (il. 2.31), to sprężyna zostanie napięta, wydłuży się, a wózek będzie wtedy w spoczynku względem platformy. Wydłużenie tej sprężyny jest miarą siły bezwładności w układzie nieinercjalnym. Jednakże obserwator „nieruchomy” zinterpretuje wydłużenie sprężyny inaczej: to platforma, poruszając się ruchem przyspieszonym i oddalając się od wózka, powoduje rozciągnięcie sprężyny i działa za jej pośrednictwem na wózek. Wydłużenie sprężyny jest miarą oddziaływania platformy na wózek zgodnie z właściwościami sił sprężystych.

Siły w układzie inercjalnym i nieinercjalnym
 Ilustracja 2.31. Siły w układzie inercjalnym i nieinercjalnym
W układzie nieinercjalnym platformy naciągnięta sprężyna równoważy siłę bezwładności; powoduje to, że wózek względem platformy pozostaje nieruchomy. Tym samym siła sprężystości jest miarą siły bezwładności. Dla obserwatora w układzie inercjalnym siła sprężystości F s , z jaką platforma, za pośrednictwem sprężyny, działa na wózek powoduje przyspieszony ruch wózka w prawo

Rozstrzygnijmy ten spór między dwoma obserwatorami. Przede wszystkim zauważmy, że pojęcie siły bezwładności nie jest zgodne z trzecią zasadą dynamiki. Zasada ta wymaga, aby siła była wynikiem oddziaływania dwóch lub więcej ciał. Siła bezwładności nie pochodzi od jakiegokolwiek ciała.

W układzie nieinercjalnym wszystkie ciała swobodne doznają przyśpieszenia, które jest równe co do wartości przyśpieszeniu a całego układu, ale ma przeciwny zwrot. Dlatego we wzorze na siłę bezwładności F b pojawia się znak minus:

F b = - m a
( 2.25 )

(gdzie a jest przyspieszeniem układu nieinercjalnego). Wzór ten ma zastosowanie w układach nieinercjalnych, nie dotyczy realnej siły, ale siły specyficznej – siły bezwładności.

W przypadku sił bezwładności trzecia zasada dynamiki Newtona nie ma zastosowania, gdyż siły te są wywołane przez przyspieszenie układu odniesienia i nie pochodzą z oddziaływań z innymi ciałami.

Siły bezwładności są siłami pozornymi, gdyż nie mogą należeć do żadnego z czterech podstawowych rodzajów oddziaływań występujących w przyrodzie.

Siły bezwładności nie występują w układach inercjalnych. Z kolei w układach nieinercjalnych są bardzo użyteczne przy rozwiązywaniu różnych problemów fizycznych. Dozwolone jest wtedy stosowanie ogólnego równania Newtona zawierającego „poprawkę” na siłę bezwładności:

a = ( F + F b ) / m
( 2.26 )

gdzie F oznacza wypadkową wszystkich realnych sił działających na ciało.

Przykład 7

W windzie znajduje się równia pochyła (il. 2.32). Gdy winda porusza się pionowo w górę ruchem jednostajnie przyspieszonym, czas zsuwania się klocka po równi od wierzchołka do podstawy jest n = 1,2 razy krótszy od analogicznego czasu zsuwania się wtedy, kiedy winda jest w spoczynku – tarcie jest znikome. Ile wynosi przyspieszenie windy?

Klocek na równi pochyłej w przyspieszającej windzie
 Ilustracja 2.32. Klocek na równi pochyłej w przyspieszającej windzie

Rozwiązanie: Załóżmy, że kąt nachylenia równi do poziomu wynosi α , a droga wzdłuż równi wynosi s (il. 2.33).

Rozkład wektorów przyśpieszenia
 Ilustracja 2.33. Rozkład wektorów przyśpieszenia g i a na równi

Rozważmy dwa przypadki:

a) winda jest w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym – układ inercjalny,

b) winda porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym w górę – układ nieinercjalny.

W przypadku a) ruch klocka wzdłuż równi odbywa się z przyspieszeniem:

g s = g sin α

Zatem drogę s wzdłuż równi wyrazimy wzorem:

s = g sin α 2 t a 2
( 2.27 )

W przypadku b) winda jest układem nieinercjalnym. Oznacza to, że na klocek działa, oprócz siły ciężkości m g (zwróconej w dół), także siła bezwładności F b = - m a . Przyspieszenie windy a zwrócone jest ku górze, więc siła bezwładności F b ma zwrot do dołu, tak jak siła ciężkości. To zaś oznacza, że wypadkowa tych dwóch sił ma także zwrot w dół, a wartość jej wynosi F wyp = m ( a + b ) . Widać więc, że klocek na przyspieszającej w górę równi zachowuje się tak, jakby przyspieszenie ziemskie miało wartość nie g , lecz ( a + g ) . Możemy zatem stwierdzić, że ruch klocka wzdłuż równi odbywa się z przyspieszeniem:

a + g s = a + g sin α

Wzór na drogę s wzdłuż równi ma zatem postać:

s = a + g sin α 2 t b 2
( 2.28 )

Po podzieleniu równań (2.28) i (2.27) stronami i po prostym przekształceniu otrzymamy:

t b 2 t a 2 = a + g g

Zgodnie z warunkami zadania stosunek czasów t b / t a = n , zatem:

n 2 = a + g g

Stąd:

a = n 2 - 1 g

Po podstawieniu n = 1 , 2 otrzymamy przyspieszenie windy:

a = 0,44 g = 4,32 m / s 2

Przyjęliśmy, że przyspieszenie ziemskie g = 9,81 m / s 2 .

Pytania i problemy

  1. Podaj przykłady układów odniesienia, w których pojawiają się siły bezwładności. Czym charakteryzują się te układy?
  2. Sformułuj drugą zasadę dynamiki Newtona dla ciała w układzie nieinercjalnym. Na wybranym przykładzie wyjaśnij zastosowanie tej zasady.
  3. Nazwij podstawowe cztery oddziaływania w przyrodzie. Czy siły bezwładności stanowią przykład któregoś z nich?
  4. W tramwaju pod sufitem zawieszono na nici kulę. Tramwaj porusza się z przyspieszeniem a = 4,9 m / s 2 . O jaki kąt nić odchyla się od pionu?