Tom II

5.9. Prędkości kosmiczne

Zasada zachowania energii umożliwia obliczenie prędkości, jaką należy nadać ciału, aby mogło polecieć w Kosmos.

Mamy trzy szczególne możliwości:

 1. ciało opuszcza Ziemię, ale krąży po orbicie wokół Ziemi,
 2. ciało wylatuje poza zasięg pola grawitacyjnego Ziemi,
 3. ciało opuszcza Układ Słoneczny i oddala się poza zasięg pola grawitacyjnego Słońca. W tym przypadku chodzi nam o prędkość ciała względem Ziemi (Uwaga: temat nadobowiązkowy).

Rozważymy teraz szczegółowo te przypadki.

Ad 1. Przypomnijmy, jaką prędkość należy nadać ciału, aby mogło stać się sztucznym satelitą.

Przy odpowiednio dużej prędkości ciało okrąża Ziemię, stając się jej sztucznym satelitą
 Ilustracja 5.28. Przy odpowiednio dużej prędkości ciało okrąża Ziemię, stając się jej sztucznym satelitą 

Współczesne rakiety startują z powierzchni Ziemi, wylatują poza obszar atmosfery otaczającej Ziemię i tam, na wysokości ponad 160 km, umieszczają satelity. Chodzi o to, aby opór powietrza nie zmniejszał prędkości satelity, co nieuchronnie spowodowałoby jego upadek. Rakieta nie od razu nabywa odpowiedniej prędkości, lecz rozpędza się na określonej drodze, pokonując zarówno przyciąganie ziemskie, jak i opór powietrza. Rachunki w takim przypadku są skomplikowane. Jednakże, jeżeli nas interesuje tylko prędkość na orbicie, to zagadnienie jest proste. Wystarczy przyrównać siłę dośrodkową z siłą grawitacji satelity na orbicie wokółziemskiej.

Przyjmiemy, że promień orbity wynosi r , zaś promień Ziemi R . Prędkość satelity na orbicie oznaczymy przez v . Skoro na orbicie działa na satelitę siła dośrodkowa równa sile grawitacji, to:

F = m v 2 r = G M m r 2
( 5.49 )

Po przekształceniu równania (5.49) otrzymujemy wzór na prędkość satelity na orbicie kołowej:

v = G M r
( 5.50 )

Jeżeli satelita ma orbitę bliską Ziemi, to promień orbity r tylko nieznacznie różni się od promienia Ziemi R . Wtedy we wzorze (5.50) możemy podstawić R = r i otrzymać wzór na tak zwaną pierwszą prędkość kosmiczną:

v 1 = G M R = g R
( 5.51 )

Wykorzystaliśmy tu wzór (5.28) dla małych wysokości g = G M R 2 , więc:

v 1 = g R = 9,81 m s 2 6,37 10 6 m = 7,92 10 3 m s 8 km s

Zatem pierwsza prędkość kosmiczna wynosi około 8 km/s (czyli jest prawie 9 razy większa od prędkości kuli karabinowej).  

Takie rakiety służą do umieszczania satelitów na orbicie (NASA)
 Ilustracja 5.29. Takie rakiety służą do umieszczania satelitów na orbicie (NASA)

Przykład 10

Prędkość satelity krążącego na orbicie na wysokości h = 160 km nieznacznie różni się od pierwszej prędkości kosmicznej ( v 1 = 8 km / s ) . Łatwo się o tym przekonamy, przeprowadzając następujące rozumowanie.

Promień orbity satelity wynosi r = R + h .

Zgodnie z wzorem (5.50) prędkość satelity wyraża się wzorem:

v = G M r = G M R + h

Przekształcimy ten wzór w ten sposób, aby pojawiła się w nim prędkości v 1 :

v = G M R + h = G M R 2 R 2 ( R + h ) = g R R R + h = v 1 R R + h

Skorzystaliśmy tu z wzoru (5.51). Po podstawieniu danych: h = 160 km i R = 6 400 km otrzymujemy:

v = 0,988 v 1

Oznacza to, że prędkość satelity na wysokości 160 km jest mniejsza tylko o 1,2% od obliczonej poprzednio pierwszej prędkości kosmicznej v 1 .

Pokażemy teraz ciekawą prawidłowość występującą w przypadkach ruchu ciała w polu centralnym (oto przykłady – kulista planeta wytwarza centralne pole grawitacyjne, ładunek punktowy wytwarza centralne pole elektrostatyczne).

Przyjrzyjmy się równaniu (5.49):

m v 2 r = G M m r 2

Po prostym przekształceniu równanie przybiera postać:

m v 2 = G M m r

Widzimy, że lewa strona tego równania odpowiada podwojonej energii kinetycznej satelity na orbicie, a prawa jest równa wartości bezwzględnej energii potencjalnej satelity na orbicie. Dostrzegamy następującą prawidłowość: energia kinetyczna jest dwa razy mniejsza od bezwzględnej wartości energii potencjalnej. Zatem energia całkowita na orbicie jest równa:

E = E k + E p = G M m 2 r - G M m r = - G M m 2 r = E p 2 = - E k

czyli energia całkowita jest równa połowie energii potencjalnej oraz jest równa energii kinetycznej, ale z przeciwnym znakiem.

Ta prawidłowość energetyczna występująca na orbicie w polu grawitacyjnym ma miejsce również dla elektronu krążącego po orbicie w atomie wodoru, według modelu Bohra.

Ad 2. Prędkość jaką należy nadać ciału na Ziemi, aby mogło uciec z pola grawitacyjnego Ziemi, nazywamy drugą prędkością kosmiczną lub prędkością ucieczki. Oznaczymy ją przez v 2 .

Zmiana energii potencjalnej ciała przy jego oddalaniu się do nieskończoności nastąpi kosztem energii kinetycznej. Zatem:

m v 2 2 2 = G m M R
Δ E kin = - Δ E pot
0 - m v 2 2 2 = - ( 0 - ( - G m M R ) )

(przyjmujemy tu, że ciało po oddaleniu się do nieskończoności zatrzyma się, więc końcowa energia kinetyczna wynosi zero; energia potencjalna w nieskończoności także wynosi zero).

Stąd:

v 2 = 2 G M R = v 1 2 = 7,92 1,414 km s = 11,2 km s
( 5.52 )

Widzimy, że druga prędkość kosmiczna jest 2 razy (czyli około półtora raza) większa od pierwszej prędkości kosmicznej. Należy zaznaczyć, że w naszych rozważaniach nie uwzględnialiśmy pola grawitacyjnego Słońca. Dlatego v 2 jest prędkością, jaką należy nadać ciału, aby oddaliło się poza obszar przyciągania Ziemi, ale nie poza obszar grawitacji Słońca. Zatem ciało stanie się sztuczną planetoidą.

Ad 3. Najpierw obliczymy prędkość v 2 S ucieczki z pola grawitacyjnego Słońca. Niech ciało znajduje się samotnie w odległości r 0 od Słońca równej promieniowi orbity Ziemi. Energia kinetyczna ciała powinna być równa bezwzględnej wartości energii potencjalnej pochodzącej od Słońca:

m v 2 S 2 2 = G M S m r 0

gdzie: M S – masa Słońca. Stąd, stosując rozumowanie analogiczne do tego, które nas doprowadziło do wyznaczenia drugiej prędkości kosmicznej, otrzymujemy:

v 2 S 2 = 2 G M S r 0
( 5.53 )

Łatwo możemy wykazać, że wyrażenie G M S / r 0 jest równe v 0 2 , czyli kwadratowi prędkości orbitalnej Ziemi, ponieważ Ziemia na orbicie wokółsłonecznej doznaje siły dośrodkowej równej sile przyciągania Ziemia–Słońce:

M v 0 2 r 0 = G M M S r 0 2

Po uproszczeniu widzimy, że v 0 2 = G M S / r 0 . Wykorzystując ten wzór i (5.53), otrzymamy:

v 2 S 2 = 2 G M S r 0 = 2 v 0 2 , czyli v 2 S = v 0 2
( 5.54 )

W celu obliczenia prędkości v 3 , jaką powinno mieć ciało wyrzucone z Ziemi, aby mogło uciec z Układu Słonecznego, zapiszemy równanie energii, wykorzystując fakt, że ciało na Ziemi ma już prędkość v 0 i do pokonania pola grawitacyjnego Słońca potrzebna mu tylko prędkość równa v 2 S - v 0 (zakładamy tutaj, że prędkość wyrzutu, v 3 , jest równoległa do prędkości orbitalnej Ziemi v 0 ). Zatem

m v 3 2 2 = m ( v 2 S - v 0 ) 2 2 + m v 2 2 2

Lewa strona tego równania jest równa całkowitej energii kinetycznej ciała startującego z Ziemi. Pierwszy wyraz prawej strony to energia kinetyczna potrzebna do ucieczki z pola grawitacyjnego Słońca, drugi wyraz to energia kinetyczna potrzebna do ucieczki z pola grawitacyjnego Ziemi. Stąd i z (5.54) otrzymujemy ostatecznie:

v 3 = v 0 2 ( 2 - 1 ) 2 + v 2 2
( 5.55 )

Po podstawieniu v 0 = 30 km / s oraz v 2 = 11,2 km / s , otrzymujemy wartość trzeciej prędkości kosmicznej:

v 3 = 16,7 km / s

Podkreślmy raz jeszcze, że jest to prędkość względem Ziemi, a nie względem Słońca.

Pytania i problemy

 1. Co to jest pierwsza prędkość kosmiczna? Wyprowadź wzór na pierwszą prędkość kosmiczną, wychodząc z równości siły dośrodkowej z siłą grawitacji.
 2. Co to jest druga prędkość kosmiczna? Z jaką energią należy porównać energię kinetyczną ciała, aby była ona wystarczająca do uzyskania drugiej prędkości kosmicznej?
 3. Czy umiałbyś wyprowadzić wzór na drugą prędkość kosmiczną, korzystając z wyniku zadania 6. z rozdziału 5.8. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym?
 4. Co to jest trzecia prędkość kosmiczna? Z jaką energią należy porównać energię kinetyczną ciała, aby była ona wystarczająca do uzyskania trzeciej prędkości kosmicznej?
 5. Wzór (5.52) można przekształcić do postaci:
  v 2 = G M R 2
  ( 5.56 )
  Jak byś zinterpretował ten wzór? Wskazówka: porównaj wzór (5.56) ze wzorem (5.51) i (5.50).