Tom I

1.5. Siła grawitacji. Prawo powszechnego ciążenia

Zgodnie z prawami dynamiki Newtona ciało może poruszać się po okręgu tylko wtedy, gdy działa na nie siła dośrodkowa. Gdyby na ciała niebieskie nie działała żadna siła, ciała te musiałyby pozostawać w spoczynku lub poruszać się po liniach prostych ruchem jednostajnym. Jednakże planety poruszają się po torach zbliżonych do okręgów, a zatem w swoim ruchu kołowym wokół Słońca muszą być z nim związane za pomocą jakiegoś niewidzialnego, gigantycznego „sznura”. Wywiera on na planety siły, które nie pozwalają im oddalić się po linii prostej w bezkresną kosmiczną dal. Podobnie kamień przywiązany do sznurka, krążący wokół ręki, jest utrzymywany w tym ruchu siłą dośrodkową wywieraną przez sznurek.

Wyjaśnienie ruchu planet podał Izaak Newton. Stwierdził, że wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie.

 Ilustracja 1.47. Izaak Newton (1642-1727) – fizyk i matematyk (University of Texas Portrait Gallery)
Twórca podstaw nowożytnej fizyki, przede wszystkim mechaniki i optyki, odkrywca fundamentalnego prawa grawitacji

Siła wzajemnego przyciągania grawitacyjnego dwóch ciał kulistych o masach m i M , można wyrazić za pomocą wzoru:

F = G m M r 2
( 1.14 )

gdzie r oznacza odległość między środkami tych ciał kulistych. Stałą G występującą w tym wzorze nazywamy stałą grawitacji. Jej wartość, wyznaczana doświadczalnie, wynosi:

G = 6,673 10 - 11 N m 2 kg - 2

To samo prawo, które tłumaczy spadanie ciał na Ziemię, rządzi ruchem planet i komet w Układzie Słonecznym, gwiazd w Galaktyce, a nawet ruchem olbrzymich galaktyk. Prawo grawitacji rządzi więc całą mechaniką Kosmosu.

Ważenie Ziemi

Znając prawo grawitacji i doświadczalnie wyznaczoną stałą grawitacji, możemy obliczyć masę Ziemi i innych ciał naszego układu planetarnego, nie opuszczając pomieszczenia, w którym się znajdujemy.

Aby wyznaczyć masę Ziemi M , zauważmy najpierw, że siła przyciągania ciała o masie m przez Ziemię, wyrażona wzorem F = m g , przy jej powierzchni jest równa sile grawitacji wyrażonej za pomocą wzoru (1.14), gdzie r = R . Jest to uzasadnione tym, że ciało na powierzchni Ziemi znajduje się w odległości równej promieniowi Ziemi od jej środka. Zatem:

m g = G m M R 2
( 1.15 )

gdzie M jest masą Ziemi, a R – jej promieniem.

Stąd, po uproszczeniu masy m i odpowiednim przekształceniu, otrzymamy:

M = g R 2 G
( 1.16 )

Po podstawieniu do wzoru wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 m s 2 , stałej grawitacji G = 6,673 10 - 11 m 3 kg s 2  oraz promienia Ziemi wyznaczonego na podstawie pomiarów geodezyjnych R = 6,37 10 6 m , otrzymamy masę Ziemi:

M = 5,97 10 24 kg 6 10 24 kg

Znając masę Ziemi oraz jej promień, nietrudno obliczyć średnią gęstość Ziemi ze wzoru ρ = M V , gdzie V jest objętością. Po podstawieniu wartości objętości kuli ziemskiej (wyznaczonej ze wzoru V = 4 π R 3 3 ) otrzymamy:

ρ = 5,5 10 3 kg m 3

Jest to bardzo cenna informacja dla geofizyków, gdyż na jej podstawie można wyciągnąć wnioski o zawartości wnętrza Ziemi. Woda ma gęstość 10 3 kg / m 3 . Ma ona mały wpływ na średnią gęstość Ziemi, mimo że wydawałoby się, iż jest jej dużo. Przecież ogromne zbiorniki wodne, jakimi są oceany, stanowią około 70% powierzchni Ziemi. Jednakże ich przeciętna głębokość wynosi zaledwie 4 km (największa głębokość nie przekracza 11 km). W stosunku do promienia Ziemi, który ma długość około 6 370 km, to bardzo mało. Możemy powiedzieć, że oceany pokrywają kulę ziemską warstwą wody o grubości mniejszej niż grubość skórki na jabłku! Decydujący wpływ na średnią gęstość Ziemi mają minerały znajdujące się w jej wnętrzu.

Wartość przyśpieszenia ziemskiego nie jest jednakowa we wszystkich miejscach na Ziemi, a co za tym idzie – zmienna jest także siła grawitacji działająca na ciało. Wynika to z kształtu Ziemi (nie jest ona idealną kulą) oraz z obecności w niektórych miejscach minerałów, których gęstość różni się od średniej gęstości Ziemi. Satelita badawczy okrążający Ziemię doznaje nad takimi miejscami nieznacznych zakłóceń swojej orbity. Rejestrując te zjawiska, można wnosić o obecności poszukiwanych minerałów w różnych, nawet niedostępnych, rejonach kuli ziemskiej.

Siła grawitacji a ciężar

Pojęcia ciężaru i masy są często mylone i stosowane zamiennie. Są to jednak dwa zasadniczo różne pojęcia.

Przypomnijmy przede wszystkim, że ciężar ciała nie jest jego masą. Ciężar definiujemy jako siłę ciążenia w pobliżu Ziemi lub innego ciała kosmicznego. Ciężar ciała jest inny na Ziemi niż na Księżycu. Natomiast masa ciała jest wszędzie jednakowa, ponieważ jest cechą ciała i nie zależy od oddziaływania z innymi ciałami.

Jak mierzymy masę, a jak ciężar? Masę możemy zmierzyć za pomocą wagi szalkowej (il. 1.48). Na jednej szalce kładziemy ważony przedmiot, a na drugiej – odważniki o takiej masie, aby zrównoważyć szalki. Szalki są w równowadze, gdy działają na nie jednakowe siły, czyli gdy na obie szalki działają takie same siły ciężkości. Z równości ciężarów dwóch ciał wynika równość ich mas, gdy ciężary zostały wyznaczone w jednakowych warunkach. Wynik pomiaru masy nie zależy od tych warunków, czyli od tego, czy wykonamy go na Ziemi, czy, na przykład, na Księżycu – jest zawsze taki sam. Musimy jedynie unikać stanu nieważkości – tam ciężar każdego ciała jest równy zeru, niezależnie od jego masy.

Inaczej jest w przypadku wagi sprężynowej. Tu ciężar przedmiotu równoważony jest siłą sprężyny. Wielkość rozciągnięcia sprężyny zależy od siły, z jaką Ziemia (lub inne ciało) przyciąga ważony przedmiot. Wynik pomiaru będzie więc różny na Ziemi i Księżycu – ciężar zależy od tego, gdzie znajduje się ciało.

Waga szalkowa
 Ilustracja 1.48. Waga szalkowa i waga sprężynowa (fot.WZ)
Która z nich mierzy masę, a która – ciężar?

Przykład: Ciężar kosmonauty

Ile razy mniejszy jest ciężar ciała kosmonauty na Księżycu od jego ciężaru na Ziemi? Wiadomo, że stosunek mas Księżyca i Ziemi wynosi M K M Z = 1 81,23 , zaś stosunek ich promieni R K R Z = 0,273 .

Rozwiązanie: Ciężar kosmonauty o masie m na Księżycu wynosi:

F K = G m M K R K 2

a na Ziemi:

F Z = G m M Z R Z 2

Po podzieleniu tych równań przez siebie otrzymamy:

F K F Z = M K R Z 2 M Z R K 2 = 0,165 1 6

Zatem na Księżycu kosmonauta ma ciężar sześć razy mniejszy niż na Ziemi.

 Ilustracja 1.49. Kosmonauci na Księżycu mogli się przekonać osobiście o słuszności wniosków wynikających z teorii grawitacji (fot. NASA)
Ciężar kosmonauty na Księżycu jest sześć razy mniejszy od ciężaru na Ziemi

Pytania i problemy

  1. Przypomnij, czym różni się ciężar ciała od jego masy. Zdefiniuj pojęcia ciężaru i masy. Powiedz, co możemy zmierzyć za pomocą wagi sprężynowej, a co – za pomocą wagi szalkowej.
  2. Wyjaśnij, dlaczego ciężar ciała kosmonauty jest inny na Ziemi, niż na Księżycu.
  3. Oblicz, jaki ciężar będzie miał kosmonauta na Marsie, jeżeli jego masa z pełnym oprzyrządowaniem wynosi m = 80 kg , masa Marsa to M = 6,34 10 23 kg , promień zaś planety R = 3,39 10 6 m .
  4. Dlaczego nie obserwuje się, że dwa ciała, na przykład dwa autobusy, przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji? Przecież siła wzajemnego przyciągania dotyczy wszystkich ciał. Odpowiedź uzasadnij liczbowo.