Tom III

1.10. Energia pola elektrycznego (temat nadobowiązkowy)

Wyprowadzimy wzór na energię pola naładowanego kondensatora płaskiego i przedstawimy go w ogólnej postaci, słusznej dla dowolnego kondensatora. Najpierw zauważmy, że naładowany kondensator ma energię potencjalną. Okładki kondensatora przyciągają się wzajemnie i konieczna jest siła zewnętrzna utrzymująca je w stałej odległości od siebie. Jeżeli ta siła zniknie, okładki zaczną zbliżać się do siebie i mogą wykonać pracę. Energię kondensatora można wyznaczyć, obliczając pracę W zbliżania się okładek do siebie na drodze d . Praca ta wynosi W = F d , gdzie F jest siłą przyciągania ładunku q znajdującego się na jednej okładce przez pole drugiej okładki: F = q E 1 , gdzie E 1 jest natężeniem jednorodnego pola wytworzonego przez jedną okładkę. Jak pokazaliśmy w rozdziale 1.4. Pole elektrostatyczne powstałe w wyniku szczególnych rozkładów ładunków (patrz il. 1.16), natężenie pola w kondensatorze płaskim jest równe podwojonemu natężeniu wytworzonemu przez jedną okładkę, tj. E = 2 E 1 , a zatem E 1 = E 2 . Wobec tego praca W wyniesie:

W = q E 2 d
( 1.77 )

Jednak E = U d (wzór (1.29)), więc:

W = q E 2 d = q U 2 d d = q U 2

Obliczona powyżej praca jest równa energii naładowanego kondensatora, którą oznaczymy przez W . Zatem:

W = q U 2
( 1.78 )

Wzór ten można wyrazić jeszcze inaczej, wykorzystując definicję pojemności kondensatora C = q U :

W = q 2 2 C lub W = C U 2 2
( 1.79 )

Wzory na energię kondensatora (1.78) i (1.79), chociaż wyprowadzone dla kondensatora płaskiego, mają charakter ogólny i można je stosować dla dowolnego kondensatora.

Na koniec przedstawimy jeszcze jedną postać wzorów (1.78) czy (1.79). Skoro pojemność kondensatora płaskiego C = ε 0 ε r S d , to wzór (1.79) możemy zapisać jako:

W = C U 2 2 = ε 0 ε r S 2 d E 2 d 2 = 1 2 ε 0 ε r S d E 2 = 1 2 ε 0 ε r V E 2

Wykorzystaliśmy tu związek U = E d oraz fakt, że objętość V przestrzeni wewnątrz okładek kondensatora, w której panuje pole elektryczne E , jest równa S d . Uzyskana postać wyrażenia na energię kondensatora jest ogólna – jest stosowalna do dowolnego kondensatora, nie tylko płaskiego. Na dodatek, w postaci tej energia jest wyrażona przez właściwości przestrzeni ( V ; ε 0 ; ε r ) oraz przez natężenie pola elektrycznego, w oderwaniu od właściwości kondensatora (jego kształtu, rozmiaru). Interpretujemy to następująco: w przestrzeni, w której występuje pole elektryczne, zgromadzona jest elektryczna energia potencjalna proporcjonalna do kwadratu natężenia tego pola.

Pytania i problemy

 1. Okładki kondensatora płaskiego odłączono od źródła napięcia i zwiększono dwukrotnie odległość między nimi. Jak zmieni się:
  1. ładunek na okładkach,
  2. natężenie pola i napięcie między okładkami,
  3. pojemność kondensatora,
  4. energia kondensatora?
 2. Okładki kondensatora płaskiego odłączono od źródła napięcia i zwiększono dwukrotnie odległość między nimi. Czy i jaką pracę wykonano w tym przypadku?
 3. Kondensator podłączono do źródła napięcia i zwiększono dwukrotnie odległość między okładkami. Jak zmieni się:
  1. ładunek na okładkach,
  2. natężenie i napięcie pola między okładkami,
  3. pojemność kondensatora,
  4. energia kondensatora?
 4. Kondensator podłączono do źródła napięcia i zwiększono dwukrotnie odległość między okładkami. Czy i jaką pracę wykonano w tym przypadku?
 5. Wzór (1.79) sugeruje, że wraz ze wzrostem pojemności C kondensatora maleje zgromadzona w nim energia. Wyprowadzono go ze wzoru (1.78) przez podstawienie U = q / C . Dokonaj we wzorze (1.78) podstawienia q = C U i wyprowadź wzór na W zawierający U oraz C . Następnie rozstrzygnij, odpowiednio uzasadniając, czy energia naładowanego kondensatora rośnie czy maleje wraz ze zwiększaniem jego pojemności.