Tom III

2.10. Dodatek: Model gazu elektronowego (temat nadobowiązkowy)

Główne założenia modelu

Model, który tu przedstawimy, jest bardzo uproszczony. Mimo to pozwala za pomocą elementarnych metod wyjaśnić wiele zjawisk zachodzących w metalach i półprzewodnikach.

Zbiór swobodnych elektronów w metalu potraktujemy jako gaz doskonały, zwany gazem elektronowym. W przewodnikach wykonanych z metali, takich jak na przykład miedź (jednowartościowa), w jednostce objętości jest tyle samo swobodnych elektronów (tzw. elektronów przewodnictwa), ile jest w niej atomów, ponieważ każdy atom sieci krystalicznej pozbywa się jednego elektronu, sam stając się dodatnim jonem. W przypadku miedzi koncentracja elektronów (czyli liczba elektronów mieszczących się w jednostce objętości) wynosi n = 8,4 10 22 cm - 3 . Swoboda poruszania się elektronów jest ograniczona tylko do obszaru przewodnika, ponieważ dodatnie jony sieci tworzą wspólne pole, które utrudnia elektronom ucieczkę. W ten sposób elektrony w metalu znajdują się jak gdyby w pojemniku.

Przyjmiemy, że elektrony są w nieustannym chaotycznym ruchu i przy zderzeniach z jonami sieci doznają przypadkowych gwałtownych zmian prędkości i kierunku swojego ruchu (można wykazać, że wzajemne zderzenia między elektronami zdarzają się rzadko). Zderzenia te przypominają zderzenia cząsteczek w zwykłym gazie zamkniętym w zbiorniku. Dla średniej energii kinetycznej elektronów stosujemy takie samo równanie, jak dla energii kinetycznej cząsteczek gazu doskonałego (tom II, rozdział 6.8. Podstawowe równanie teorii kinetycznej gazów a równanie Clapeyrona), wzór:

m v 2 ¯ 2 = 3 2 k T
( 2.48 )

Stąd możemy oszacować średnią prędkość elektronów w temperaturze pokojowej ( T 300 K ) . Zgodnie z wartościami tablicowymi przyjmiemy, że stała Boltzmanna wynosi k = 1,38 10 - 23 J / K , a masa elektronu m = 9,1 10 - 31 kg . Zatem:

v ¯ = 3 k T m = 3 1,38 10 - 23 300 9,1 10 - 31 m s = 10 5 m s
( 2.49 )

Widzimy, że w stosunku do „zwykłych” prędkości jest to duża prędkość, gdyż wynosi 100 km/s, ale jest trzy tysiące razy mniejsza od prędkości światła.

Wyprowadzenie prawa Ohma

Co się dzieje z elektronami, gdy włączymy pole elektryczne? Czy pole zmieni ich chaotyczny ruch na uporządkowany? Nie – uporządkowany ruch tylko nieznacznie zmodyfikuje chaotyczny ruch elektronów, gdyż średnia prędkość uporządkowanego ruchu w kierunku pola jest o około 10 9 razy mniejsza od średniej prędkości ruchu chaotycznego (patrz Przykład 7). Spójrz na il. 2.35. Niech czerwona linia przedstawia „tor” elektronu w gazie elektronowym pod nieobecność pola. Wówczas jego ruch w obecności pola będzie wyobrażony przez linię niebieską (w przybliżeniu – linia łamana). W efekcie wielu zderzeń elektron znajdzie się w miejscu B ' , zamiast w miejscu B , gdzie trafiłby przy braku pola. Dozna zatem przesunięcia wypadkowego x .

 Ilustracja 2.35. Linia czerwona wyobraża ruch elektronu przewodnictwa pod nieobecność pola, linia niebieska – modyfikację ruchu pod wpływem pola

W polu o natężeniu E elektrony doznają działania siły F = - e E i uzyskują przyśpieszenie a = F m = e E m na odcinku drogi swobodnej λ między zderzeniami. W czasie Δ t ruchu na drodze swobodnej elektron nabywa w kierunku pola prędkości u . Przy każdym zderzeniu traci tę prędkość, po czym na następnym odcinku znowu nabywa ją od pola prędkości, ale ma ona wówczas inną wartość. Średnia prędkość elektronu u D w kierunku pola nazywa się prędkością unoszenia lub prędkością dryfu (dryftu). Odcinki drogi swobodnej mają różne, zupełnie przypadkowe długości. Dodatkowe przesunięcia elektronu w polu wynoszą:

Δ x 1 = 1 2 a Δ t 1 2 , Δ x 2 = 1 2 a Δ t 2 2 itd.

Wszystkie przesunięcia Δ x i mają ten sam kierunek i zwrot (taki jak przyspieszenie a ), dlatego po dłuższym czasie t elektron dozna przesunięcia:

x = Δ x 1 + Δ x 2 + ... + Δ x n = a 2 ( Δ t 1 2 + Δ t 2 2 + ... + Δ t n 2 )

Średnia prędkość ruchu uporządkowanego elektronu wyniesie:

u D = x t = a τ 2

gdzie

τ = Δ t 1 2 + Δ t 2 2 + ... + Δ t n 2 t
( 2.50 )

nazywamy średnim czasem swobodnego przelotu elektronu. Ponieważ a = e E m , więc:

u D = e τ 2 m E
( 2.51 )

Prędkość dryftu u D jest ważną wielkością fizyczną, gdyż za jej pomocą można wyrazić natężenia prądu elektrycznego I oraz gęstości prądu j . Wiemy, że natężenie I wyraża się wzorem:

I = Δ q Δ t
( 2.52 )

Prąd elektryczny w przewodniku to przepływ sumarycznego ładunku, na który składają się pojedyncze ładunki elektronów e . Czyli natężenie prądu można wyrazić za pomocą Δ q – sumarycznego ładunku elektronów przepływających przez przekrój przewodnika S w jednostkowym czasie ( Δ t = 1 s ) , Widzimy na il. 2.36, że ten ładunek Δ q zawarty jest w zacieniowanym obszarze cylindrycznego przewodnika o objętości Δ V = S Δ x .

W jednostkowej objętości ( 1 cm 3 ) przewodnika znajduje się n elektronów swobodnych, dlatego w objętości Δ V będzie ich Δ n = n Δ V . Zatem sumaryczny ładunek

Δ q = e Δ n = e n Δ V = e n S Δ x
( 2.53 )

Po podstawieniu tu Δ x = u D Δ t , otrzymamy:

Δ q = e n S u D Δ t
( 2.54 )

Po podstawieniu do wzoru (2.52) mamy:

I = Δ q = e n S u D
( 2.55 )
 Ilustracja 2.36. Przez przekrój poprzeczny przewodnika S w ciągu czasu Δ t przejdzie (wypadkowo) tyle elektronów, ile znajduje się ich w objętości zacieniowanej na rysunku, Δ V = S Δ x

Teraz możemy już łatwo obliczyć gęstość prądu. Przypomnijmy sobie, co to jest gęstość prądu. Średnia gęstość prądu j jest to stosunek natężenia prądu do pola przekroju poprzecznego przewodnika:

j = I S
( 2.56 )

czyli gęstość prądu jest równa natężeniu prądu przepływającemu przez jednostkowy przekrój przewodnika (np. 1 cm 2 ):

j = e n u D
( 2.57 )
 Ilustracja 2.37. a) gęstość prądu liczbowo jest wyrażona przez Δ q ' , b) przez jednostkowy przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu 1 s przejdzie (wypadkowo) tyle elektronów, ile znajduje się ich w objętości zacieniowanej na rysunku, czyli: n ' = n u D

Po podstawieniu prędkości u D ze wzoru (2.51) mamy:

j = e 2 n τ 2 m E
( 2.58 )

Widzimy, że gęstość prądu zależy wprost proporcjonalnie od natężenia pola E , gdyż współczynnik przy E jest stały (czas τ praktycznie nie zależy od E ). Wprowadzając oznaczenie:

σ = e 2 n τ 2 m
( 2.59 )

możemy wzór (2.58) zapisać w postaci:

j = σ E
( 2.60 )

Bardzo łatwo możemy się przekonać, że jest to prawo Ohma wyrażone w innej niż (2.9) postaci (jest to tzw. lokalna postać prawa Ohma). Natężenie jednorodnego pola E w prostoliniowym przewodniku o długości l , na którego końcach panuje napięcie U , wynosi E = U l (wzór (1.29)). Gęstość prądu w przewodniku o powierzchni przekroju poprzecznego S wynosi j = I S . Po podstawieniu tych dwóch wzorów do (2.59) oraz przyjęciu, że σ = 1 ρ , otrzymamy znane nam równanie (2.9) przedstawiające prawo Ohma:

I S = 1 ρ U l

skąd

I = U ρ ( l S ) = U R

Wykorzystaliśmy tu wzór (2.10) na opór przewodnika: R = ρ l S (stały współczynnik we wzorze (2.60) oznaczony został symbolem σ nie bez przyczyny, gdyż odgrywa on w prawie Ohma rolę przewodności właściwej, czyli odwrotności oporu właściwego, σ = 1 ρ ).

Widzimy, że – korzystając z modelu gazu elektronowego – teoretycznie byliśmy w stanie wyprowadzić jeden z podstawowych wzorów doświadczalnych dla prądu elektrycznego – prawo Ohma. Jednakże model ten oddaje rzeczywistość tylko w sposób przybliżony i w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień zawodzi. Jest on bowiem oparty na klasycznej fizyce i nie uwzględnia współczesnej wiedzy z zakresu mechaniki kwantowej.

Przykład 7

W drucie miedzianym o średnicy 2 r = 1 mm płynie prąd o natężeniu I = 1 A . Jaka jest średnia prędkość unoszenia elektronów?

Rozwiązanie: Ze wzoru (2.56) mamy:

u D = j n e

Gęstość prądu wynosi:

j = I π r 2

Zatem:

u D = I π n e r 2
( 2.61 )

Podstawiając tu koncentrację elektronów w miedzi n = 8,4 10 28 m - 3 oraz pozostałe wielkości liczbowe, otrzymamy:

u D = 1 A 3,14 ( 8,4 10 28 m - 3 ) ( 1,6 10 - 19 C ) ( 0,5 10 - 3 m ) 2

zatem:

u D = 9,5 10 - 5 m s = 0,095 mm s

Widzimy, że jest to prawdziwie żółwie tempo! W ciągu 10 sekund elektrony przebywają niecały milimetr. Jednakże prędkości unoszenia elektronów nie należy identyfikować z prędkością rozchodzenia się zmian pola elektrycznego wzdłuż drutu. Ta ostatnia jest rzędu prędkości światła. Po włączeniu pola do obwodu elektrycznego elektrony startują prawie natychmiast w całym obwodzie, nawet w najdalszych jego miejscach. Dlatego po włączeniu przełącznika lampa pod sufitem zapala się natychmiast, chociaż w czasie jej świecenia elektrony przemieszczają się przez włókno żarówki w „żółwim” tempie.

Przykład 8

Oblicz średni czas τ swobodnego przelotu elektronu na odcinku drogi swobodnej w drucie miedzianym. Koncentracja elektronów swobodnych wynosi n = 8,4 10 28 m - 3 , a opór właściwy miedzi wynosi ρ = 1,7 10 - 8 Ω m .

Rozwiązanie: Ponieważ zgodnie ze wzorem (2.11) opór właściwy jest odwrotnością przewodnictwa właściwego, ρ = 1 σ , więc ze wzoru (2.59) mamy:

1 ρ = e 2 n τ 2 m

Stąd

τ = 2 m n e 2 ρ
( 2.62 )

Zatem:

τ = 2 9,1 1 0 - 31 kg ( 8,4 10 28 m - 3 ) ( 1,6 10 - 19 C ) ( 1,7 10 - 8 Ω m ) = 5 10 - 14 s

Elektron w gazie elektronowym doznaje:

z = 1 τ = e 2 n ρ 2 m
( 2.63 )

zderzeń w czasie jednej sekundy. W naszym przykładzie mamy więc:

z = 1 τ = 2 10 13

Pytania i problemy

  1. Scharakteryzuj gaz elektronowy.
  2. Wytłumacz, dlaczego elektrony stanowiące gaz elektronowy i poruszające się z bardzo dużymi prędkościami nie uciekną z przewodnika.
  3. Wiemy, że elektron jest lżejszy od przeciętnego atomu kilkadziesiąt tysięcy razy. Ile razy średnia prędkość elektronu w gazie elektronowym przewyższa średnią prędkość cząsteczek w zwykłym gazie w tej samej temperaturze?
  4. Wyjaśnij, na czym polega modyfikacja ruchu elektronów w metalu następująca, gdy włączymy pole elektryczne i przez przewodnik popłynie prąd.
  5. Co rozumiemy przez prędkość unoszenia elektronów w przewodniku? Oszacuj, ile razy średnia prędkość chaotycznego ruchu elektronów jest większa od prędkości unoszenia.
  6. Wyjaśnij, dlaczego żarówka zaczyna świecić prawie natychmiast po zamknięciu wyłącznika, mimo że prędkość unoszenia elektronów w przewodniku jest bardzo mała.
  7. Dany jest ładunek elektronu e , koncentracja elektronów n oraz ich prędkość unoszenia. Napisz równania przedstawiające zależność gęstości prądu w metalach od koncentracji elektronów swobodnych i prędkości unoszenia.
  8. Na podstawie prawa Ohma wyprowadź związek między gęstością prądu i natężeniem pola elektrycznego.
  9. Natężenie pola elektrycznego wewnątrz metalu umieszczonego w polu elektrostatycznym ma wartość zero. Dlaczego nie znika pole elektryczne w przewodniku, przez który płynie prąd? Wskazówka: Rozważ podobieństwa i różnice między sytuacja elektrostatyczną a dynamiczną – gdy płynie prąd w przewodniku.
  10. Zastanów się, czy można by przyjąć konwencję, że elektrony mają ładunek dodatni, a protony – ujemny. Wyjaśnij, jaki miałoby to wpływ na określanie kierunku przepływu prądu.