Tom III

1.8. Łączenie kondensatorów

W praktyce stosuje się różne sposoby łączenia kondensatorów. Wyróżniamy dwa podstawowe – łączenie równoległe i szeregowe. Poznanie ich pozwoli na sprowadzenie wielu połączeń kondensatorów do tych dwóch.

W wyniku łączenia kondensatorów otrzymujemy pojemność wypadkową. Obliczymy ją, znając pojemności składowe. Na il. 1.28 przedstawiono połączenie równoległe trzech naładowanych kondensatorów. Wszystkie okładki kondensatorów z jednej strony połączone są ze sobą (okładką nazywamy przewodnik w układzie kondensatora). Tak samo jest z drugiej strony. Zatem potencjał V 1 połączonych ze sobą okładek po jednej stronie wszystkich kondensatorów jest jednakowy, a na połączonych okładkach z drugiej strony występuje jednakowy potencjał V 2 , różny od V 1 . Zatem na każdym kondensatorze występuje taka sama różnica potencjałów U = V 2 - V 1 . Całkowity ładunek Q na wszystkich połączonych okładkach z jednej strony jest sumą ładunków występujących na każdym kondensatorze i wynosi:

Q = Q 1 + Q 2 + Q 3
( 1.68 )
 Ilustracja 1.28. Trzy kondensatory połączone równolegle

Po podzieleniu równania (1.68) przez U otrzymamy:

Q U = Q 1 U + Q 2 U + Q 3 U

Zatem, zgodnie z definicją pojemności (1.61), mamy:

C = C 1 + C 2 + C 3
( 1.69 )

czyli pojemność całkowita układu kondensatorów połączonych równolegle jest sumą ich pojemności.

Obliczymy teraz pojemność całkowitą układu kondensatorów połączonych szeregowo (il. 1.29). Ładunek na każdym z kondensatorów jest taki sam, ponieważ ładunek + Q doprowadzony z zewnątrz na lewą okładkę pierwszego kondensatora wytwarza pole, które przyciąga taki sam ładunek, ale przeciwnego znaku ( - Q ) na prawą okładkę. Z kolei ładunek - Q przypływa z okładki lewej połączonego kondensatora 2, więc na tej okładce jego wartość wynosi + Q . Taka sytuacja powtarza się w odniesieniu do kondensatorów 2 i 3. Natomiast na prawą okładkę kondensatora 3 dopływa ładunek - Q z zewnątrz.

 Ilustracja 1.29. Układ trzech kondensatorów połączonych szeregowo

Całkowite napięcie U jest sumą napięć na poszczególnych kondensatorach:

U = U 1 + U 2 + U 3

Wykorzystując wzór U = Q C , otrzymamy:

Q C = Q C 1 + Q C 2 + Q C 3

Stąd:

1 C = 1 C 1 + 1 C 2 + 1 C 3
( 1.70 )

zatem odwrotność pojemności całkowitej układu kondensatorów połączonych szeregowo jest sumą odwrotności pojemności każdego z kondensatorów.

Przykład 5

Mamy do dyspozycji kondensatory o pojemności C 1 = 10 μ F każdy, przeznaczone do pracy pod napięciem U 1 = 500 V . Powinniśmy połączyć je w baterię o pojemności C = 4 μ F i napięciu pracy U = 10 kV . Ile potrzeba kondensatorów i jak należy je połączyć?

Rozwiązanie: Każdy z kondensatorów wytrzymuje napięcie U 1 . Aby kondensatory wytrzymały razem napięcie U , należałoby zastosować n = U U 1 = 20 kondensatorów. Jednakże wtedy ich łączna pojemność wyniosłaby C ' = C 1 n = 10 μ F 20 = 0,5 μ F – wynika to ze wzoru (1.70), na podstawie którego mamy:

1 C " = 1 C 1 + 1 C 2 + ... + 1 C n = n C 1

zatem:

C ' = C 1 n

Aby otrzymać większą pojemność, należy połączyć równolegle tyle szeregów, ile wynosi stosunek m = C C ' , ponieważ przy łączeniu równoległym pojemności się dodają zgodnie ze wzorem (1.69), czyli:

C = C ' + C ' + ... + C ' = m C '

więc m = C C ' = 4 μ F 0,5 μ F = 8 . Łącznie zatem należy wziąć m = 8 szeregów kondensatorów po n = 20 w każdym z nich, czyli razem: n m = 160 kondensatorów.

Pytania i problemy

  1. Po połączeniu równoległym naładowanych kondensatorów o różnych pojemnościach zmieniają się ładunki na ich okładkach i ich potencjały. Jakie obowiązują tu zasady odnoszące się do: a) ładunków, b) potencjałów i c) napięć?
  2. Po połączeniu szeregowym naładowanych kondensatorów o różnych pojemnościach zmieniają się ładunki na ich okładkach i ich potencjały. Jakie obowiązują tu zasady odnoszące się do: a) ładunków, b) potencjałów i c) napięć?
  3. Czy po połączeniu równoległym dwóch kondensatorów o jednakowej pojemności, ich łączna pojemność: a) zwiększy się, czy b) zmniejszy? Odpowiedź uzasadnij.
  4. Czy po połączeniu szeregowym dwóch kondensatorów o jednakowej pojemności, ich łączna pojemność: a) zwiększy się, czy b) zmniejszy? Odpowiedź uzasadnij.