Tom III

5.9. Energia i natężenie fali

Każdy element (cząstka) ośrodka, w którym rozchodzi się fala, ma energię ruchu drgającego. Fala, przechodząc przez ośrodek, pobudza coraz to nowe cząstki do drgań. W ten sposób fala przenosi energię. Miarą energii fali przenoszonej przez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu jest natężenie fali.

Wyobraźmy sobie mały element ośrodka o objętości V i masie m . Zgodnie ze wzorem (5.28), średnia energia jego ruchu drgającego wynosi:

W ¯ = 1 2 m ω 2 A 2
( 5.45 )

Po podzieleniu jej przez objętość V , otrzymamy wyrażenie na średnią gęstość energii fali:

w ¯ = W ¯ V = 1 2 m V ω 2 A 2 = 1 2 ρ ω 2 A 2
( 5.46 )

gdzie ρ jest gęstością ośrodka. Widzimy, że średnia gęstość energii fali o określonej częstości ω wynosi:

w ¯ = 1 2 ρ ω 2 A 2
( 5.47 )

Jest ona proporcjonalna do kwadratu amplitudy fali.

Fala rozchodzi się w ośrodku, więc przenosi energię między jego elementami. Dla scharakteryzowania wielkości przenoszonej energii w jednostce czasu posługujemy się pojęciem natężenia fali.

Natężeniem fali nazywamy średnią wielkość energii przenoszonej przez jednostkowy wycinek powierzchni falowej w jednostce czasu:

I = W ¯ S Δ t
( 5.48 )

Jest to średnia moc przechodząca przez jednostkowy wycinek powierzchni falowej. Jednostką natężenia fali jest 1 W / m 2 .

W czasie
 Ilustracja 5.23. W czasie Δ t przez powierzchnię S przejdzie tyle energii fali, ile jest jej zawarte w objętości V

W czasie Δ t > T przez powierzchnię S przejdzie tyle energii fali, ile jest jej zawarte w objętości V = l S = v Δ t S (il. 5.23), gdzie v – prędkość fali. Energia E ¯ = w ¯ V = w ¯ v Δ t S . Po podstawieniu tego wyrażenia do (5.48) i skróceniu otrzymamy:

I = w ¯ v
( 5.49 )

Korzystając ze wzoru (5.47), otrzymamy:

I = 1 2 ρ v ω 2 A 2
( 5.50 )

Widzimy, że nie tylko średnia energia, ale również i natężenie fali o określonej częstości jest proporcjonalne do kwadratu jej amplitudy.

Przykład 8

Wewnątrz cylindrycznej rury o średnicy 2 R = 5 cm w powietrzu biegnie fala sinusoidalna. Natężenie fali wynosi I = 10 - 6 W / m 2 . Wyznacz energię W przenoszoną przez falę w czasie 1 minuty.

Rozwiązanie: Z wzoru (5.48) mamy:

W = I S Δ t = I π R 2 Δ t = 10 - 6 3,14 0,02 5 2 60 J 1,2 10 - 7 J

Przykład 9

Chcemy, aby natężenie dźwięków dochodzących do naszych uszu wynosiło I = 10 - 5 W / m 2 (jest to natężenie wystarczająco głośnej muzyki). Przyjmując, że głośnik znajduje się w odległości r = 100 m , i zakładając, że wysyła fale dźwiękowe jednakowo we wszystkich kierunkach, oblicz, jaka powinna być moc tzw. akustyczna głośnika. Przyjmij, że nie ma pochłaniania energii fali przez powietrze.

Rozwiązanie: Wyobraźmy sobie, że głośnik jest otoczony sferą o promieniu r i powierzchni 4 π r 2 . Wówczas cała moc P emitowana przez głośnik przejdzie przez tę powierzchnię. Korzystając ze wzoru (5.48) i uwzględniając, że P = E Δ t , otrzymamy natężenie fali w odległości r od źródła równe I = P 4 π r 2 . Stąd:

P = 4 π r 2 I = 4 3,14 10 4 10 - 5 W = 1,26 W

Zauważmy tutaj, że moc akustyczna głośnika jest znacznie mniejsza od mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika, np. ze wzmacniacza. Wynika to z faktu, że typowa sprawność głośnika, czyli stosunek mocy akustycznej do mocy elektrycznej, nie przekracza 5%.

Dla porównania podajmy też, że moc akustyczna ludzkiego narządu mowy (podczas „normalnego” mówienia) jest rzędu 1 μ W , a podczas bardzo głośnego śpiewu czy krzyku osiąga 1 m W . Z kolei maksymalna moc akustyczna głośników koncertowych mierzona jest w setkach watów.

Pytania i problemy

  1. Podaj wzór na średnią energię fali i średnią gęstość fali.
  2. Przedstaw związek między natężeniem fali i jej amplitudą.