Tom III

2.11. Dodatek: Mechanizm nagrzewania się przewodnika pod wpływem prądu (temat nadobowiązkowy)

W podrozdziale 2.6. Prawo Joule’a-Lenza otrzymaliśmy wyrażenie (2.20) opisujące zmianę energii wewnętrznej przewodnika, gdy przepływa przez niego prąd. Teraz wyjaśnimy, dlaczego wówczas przewodnik się rozgrzewa. Przedstawimy mikroskopowy obraz rozpraszania energii wewnątrz przewodnika i pokażemy, jak wynika z niego wyrażenie (2.20).

Elektron pod wpływem pola uzyskuje na końcu drogi swobodnej prędkość dryfu u = a τ , gdzie a = e E m ; zatem u = e E τ m . Nabywa więc energii kinetycznej:

E k = m u 2 2 = e 2 τ 2 E 2 2 m
( 2.64 )

Zderzając się niesprężyście z jonem na końcu tej drogi, oddaje mu dopiero co nabytą energię kinetyczną. Jony sieci przewodnika w wyniku bombardowania przez elektrony wykonują intensywniejsze drgania. Zwiększenie energii drgań jonów sieci oznacza wzrost energii wewnętrznej przewodnika pod wpływem prądu, czyli tzw. ciepło Joule'a-Lenza.

Obliczmy to ciepło. Jeżeli koncentracja elektronów przewodnictwa wynosi n , to w całej objętości przewodnika V o b j = l S jest ich N = n V o b j = n l S . Każdy z tych elektronów przekazuje energię kinetyczną E k i zderza się z razy w czasie t , więc jony uzyskają energię:

Q = N z E k = n z l S E k
( 2.65 )

Podstawiając do (2.65) liczbę zderzeń w czasie t , która wynosi z = 1 τ , oraz wyrażenie (2.64), otrzymamy:

Q = n l S e 2 τ 2 E 2 2 m t τ = n l S e 2 τ E 2 2 m t
( 2.66 )

Natężenie pola można wyrazić za pomocą napięcia na odcinku l przewodnika. Korzystając z (1.29): E = U l , jak również ze wzoru: τ = 2 m n e 2 ρ (2.62), gdzie ρ jest oporem właściwym, mamy:

Q = S ρ l U 2 t = U 2 R t
( 2.67 )

Wzór ten jest tożsamy ze wzorem (2.20). W ten sposób udało nam się pokazać mechanizm powstawania ciepła Joule'a-Lenza w modelu gazu elektronowego.

Pytania i problemy

  1. Wyjaśnij, na czym polega mechanizm ogrzewania się przewodnika pod wpływem prądu.
  2. Zgodnie z prawem Joule'a-Lenza, energia wydzielona w przewodniku z prądem zwiększa się proporcjonalnie do czasu. Dlaczego więc włókno żarówki może pracować bardzo długo i nie stopi się pod wpływem prądu?