Tom III

2.7. Obwody prądu stałego

Wiele obwodów to kombinacje oporów połączonych szeregowo oraz/lub równolegle. Zasady takiego łączenia oporników są nam znane z gimnazjum. Tutaj tylko w skrócie je przypomnimy.

Połączenia szeregowe i równoległe

Na il. 2.13 przedstawiono trzy oporniki połączone szeregowo. W obwodzie takim przez wszystkie oporniki musi płynąć prąd o takim samym natężeniu I .

 Ilustracja 2.13. Opór R jest równoważny trzem oporom R 1 , R 2 , i R 3 oporników połączonych szeregowo

Całkowita różnica potencjałów wynosi:

U = U 1 + U 2 + U 3

Po podzieleniu obu stron przez I otrzymamy:

U I = U 1 I + U 2 I + U 3 I

Zatem:

R = R 1 + R 2 + R 3
( 2.24 )

Widzimy, że opór całkowity trzech oporników połączonych szeregowo jest równy sumie oporów poszczególnych oporników. Ten sumaryczny opór nazywamy oporem zastępczym, gdyż podłączenie opornika o takim oporze zamiast tych trzech nie zmienia ani natężenia prądu, ani napięcia.

Wzór (2.24) można uogólnić na dowolną liczbę oporników n :

R = R 1 + R 2 + ... + R n
( 2.25 )

Wartość oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo jest równa sumie wartości tych oporów.

 Ilustracja 2.14. Opór R jest równoważny trzem oporom R 1 , R 2 , i R 3 oporników połączonych równolegle

Na il. 2.14 przedstawiono trzy oporniki połączone równolegle. Teraz napięcie U jest wspólne – jednakowe na wszystkich trzech opornikach, natomiast prąd się rozgałęzia, zatem I = I 1 + I 2 + I 3 . Po podzieleniu obu stron tego równania przez U otrzymamy:

I U = I 1 U + I 2 U + I 3 U

lub

1 R = 1 R 1 + 1 R 2 + 1 R 3
( 2.26 )

Dla n oporników połączonych równolegle mamy ogólny wzór:

1 R = 1 R 1 + 1 R 2 + ... + 1 R n
( 2.27 )

Odwrotność oporu zastępczego połączonych równolegle oporników jest równa sumie odwrotności poszczególnych oporów.

Zauważmy, że gdy mamy do czynienia z dwoma opornikami R 1 i R 2 połączonymi równolegle, to korzystamy ze wzoru na ich opór zastępczy R :

R = R 1 R 2 R 1 + R 2

Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego

W rozdziale 2.1. Napięcie i siła elektromotoryczna podaliśmy definicję siły elektromotorycznej (2.1):

E = W Z q
( 2.28 )

gdzie W Z oznacza pracę wykonaną przez źródło przy przenoszeniu ładunku q między elektrodami źródła. Przypomnijmy, że ładunek dodatni w źródle jest przenoszony do elektrody dodatniej, a ujemny – do elektrody ujemnej. Właśnie do tego jest potrzebna praca W Z . Dzięki temu ładunki uzyskują energię. Jeżeli elektrody są połączone przewodnikiem o oporze R , zamykającym obwód (il. 2.15), to energia równa pracy wykonanej w źródle prądu przez siły postronne zostanie przekazana przewodnikowi na zwiększenie jego energii wewnętrznej (2.20), która zostanie oddana otoczeniu. Jest to tzw. ciepło Joule'a-Lenza. Zatem:

W Z = E q = I 2 R t
( 2.29 )
 Ilustracja 2.15. Praca siły elektromotorycznej jest równa ciepłu Joule'a-Lenza wydzielanemu na odcinku zewnętrznym obwodu i wewnątrz źródła

Jednakże prąd przepływa nie tylko w obwodzie zewnętrznym, ale i w źródle prądu, gdzie występuje wewnętrzny opór r źródła. Tam również wydziela się ciepło Joule'a-Lenza. Dlatego w równaniu (2.30) do oporu R powinniśmy dodać jeszcze opór wewnętrzny źródła r . Uwzględniając ponadto, że q = I t , otrzymamy:

E I t = I 2 ( R + r ) t

Po uproszczeniu mamy:

E = I ( R + r )
( 2.30 )

albo

I = E R + r
( 2.31 )

Wzór (2.31) nosi nazwę prawa Ohma dla obwodu zamkniętego lub prawa Ohma dla całego obwodu.

Uwaga praktyczna. W celu zbadania stanu zużycia ogniwa mierzy się zwykle napięcie U R na jego zaciskach. Zapytajmy, w jakim stopniu ten praktyczny pomiar jest uzasadniony.

O faktycznym stanie ogniwa świadczy jego SEM, którą można zmierzyć dokładnie w sposób przedstawiony w rozdziale 2.9. Pomiary wielkości elektrycznych.

Pomiar napięcia U R pozwala tylko w przybliżeniu ocenić stan ogniwa, ponieważ podłączenie miernika napięcia oznacza podłączenie oporu R i miernik wskazuje napięcie na tym oporze równe U R .

Z prawa Ohma (2.31) możemy określić wartość napięcia U R wskazywanego przez woltomierz na zaciskach ogniwa (lub zasilacza) o sile elektromotorycznej E i wewnętrznym oporze r , do którego podłączono opornik o oporze R (il. 2.16):

 Ilustracja 2.16. Pomiar napięcia na zaciskach źródła
R V oznacza opór wewnętrzny woltomierza, który z założenia jest duży (dużo większy od oporu r )

Skoro:

U R = R I

to po wstawieniu tu (2.31), otrzymamy:

U R = E R R + r

Widzimy, że napięcie U R jest nieco niższe od SEM ogniwa E .

Pytania i problemy

 1. Podaj wzory na opór wypadkowy n oporników połączonych szeregowo i równolegle.
 2. Czy po połączeniu szeregowym dwóch oporników o jednakowym oporze ich łączny opór zwiększy się, czy zmniejszy się? Odpowiedź uzasadnij.
 3. Czy po połączeniu równoległym dwóch oporników o jednakowym oporze ich łączny opór zwiększy się, czy zmniejszy? Odpowiedź uzasadnij.
 4. Cztery jednakowe oporniki o oporach R = 10 Ω połączono szeregowo. Po połączeniu ich do źródła prądu zmierzone napięcie na końcowych zaciskach tego zestawu oporników wynosiło U = 230 V . Oblicz:
  1. ile wynosi napięcie na każdym oporniku,
  2. jaki prąd płynie przez każdy opornik.
 5. Cztery jednakowe oporniki o oporach R = 10 Ω połączono równolegle. Po połączeniu ich do źródła prądu zmierzone napięcie na końcowych zaciskach tego zestawu oporników wynosiło U = 230 V . Oblicz:
  1. ile wynosi napięcie na każdym oporniku,
  2. jaki prąd płynie przez każdy opornik.
 6. Podaj treść prawa Ohma dla całego obwodu. Przedstaw równanie opisujące zależność, którą to prawo wyraża.
 7. Cztery oporniki o różnych od zera oporach R 1 , R 2 , R 3 i R 4 połączono zgodnie ze schematem il. 2.17a, a następnie zgodnie ze schematem il. 2.17b.
   Ilustracja 2.17. Dwie możliwości połączenia czterech oporów – ilustracja zadania
  1. Wyraź opór zastępczy R a układu „a” za pomocą oporów R 1 , R 2 , R 3 i R 4 . Wskazówka: Układ „a” jest równoległym połączeniem podukładów R 1 - R 3 oraz R 4 - R 2 .
  2. Wyraź opór zastępczy R b układu „b” za pomocą oporów R 1 , R 2 , R 3 i R 4 . Wskazówka: Układ „b” jest szeregowym połączeniem podukładów R 1 - R 2 oraz R 3 - R 4 .
  3. Czy może opór R b być równy oporowi R a ? Jeżeli tak, to podaj warunek, jaki muszą spełniać opory R 1 , R 2 , R 3 i R 4 , aby R a = R b .