Tom III

5.8. Równanie fali harmonicznej

Napiszemy teraz równanie, które będzie dawało informacje o wychyleniu dowolnej cząstki w fali harmonicznej w każdej chwili. Znajomość tego równania pozwoli nam rozwiązać wiele problemów związanych z ruchem falowym.

Rozważania nasze przeprowadzimy dla fali poprzecznej, ale wyprowadzone równanie będzie również słuszne dla fali podłużnej.

Fala dociera do punktu ośrodka
 Ilustracja 5.22. Fala dociera do punktu ośrodka odległego o x od źródła po czasie t ' , x = v t '

Niech fala rozchodzi się wzdłuż osi x , a wychylenia cząstek odbywają się w kierunku równoległym do osi y (il. 5.22). Widzieliśmy już na il. 5.19, że każda cząstka, do której dotarła fala, wykonuje takie same drgania harmoniczne, ale opóźnione o czas potrzebny na dotarcie fali do niej. Jeżeli więc wychylenie cząstki drgającej w początku układu współrzędnych ( x = 0 ) jest dane równaniem y = A sin ω t , to dla cząstki C odległej o x od cząstki 0 drgania będą się odbywać według takiego samego równania, ale będą opóźnione o czas t ' dotarcia fali do tego miejsca:

y = A sin [ ω ( t - t ' ) ]
( 5.38 )

Ponieważ t ' = x v ,

y = A sin [ ω ( t - x v ) ] = A sin ( ω t - ω v x )
( 5.39 )

Wiemy, że:

ω = 2 π T
( 5.40 )

oraz że v = λ T , więc czynnik ω v można przekształcić w następujący sposób:

ω v = 2 π T λ T = 2 π λ

Po podstawieniu powyższego wzoru oraz (5.40) do równania (5.39) otrzymamy:

y = A sin ( 2 π T t - 2 π λ x )
( 5.41 )

Punkt C wybraliśmy dowolnie, więc równanie (5.41) jest słuszne dla każdego punktu fali o współrzędnej x . Zatem równanie to możemy traktować jako równanie fali harmonicznej, gdzie y jest wychyleniem cząstki w punkcie o współrzędnej x w chwili t . Równanie to będzie słuszne również dla fali podłużnej (wtedy y będzie oznaczać wychylenie cząstki równoległe do x ).

Wygodnie jest wprowadzić grecką literę Ψ oznaczającą wychylenie: Ψ = y , z kolei amplitudę oznaczyć przez Ψ 0 = A . Przy takim oznaczeniu równanie fali:

Ψ = Ψ 0 sin ( 2 π T t - 2 π λ x )
( 5.42 )

może opisywać dowolną falę harmoniczną, np. akustyczną – wtedy Ψ oznacza ciśnienie drgającego powietrza, falę elektromagnetyczną – wtedy Ψ oznacza wektor E lub B drgającego pola elektromagnetycznego.

Warto zauważyć, że równanie to wykazuje ciekawą symetrię. Jak widać, Ψ jest funkcją dwóch zmiennych – czasu t i współrzędnej przestrzennej x : Ψ = Ψ ( x , t ) . Widzimy, że czas i przestrzeń w tej funkcji występują na jednakowych prawach – współrzędna czasowa t jest mnożona przez czynnik ω = 2 π T , określający periodyczność fali w czasie, natomiast współrzędna przestrzenna x jest mnożona przez czynnik 2 π λ , określający periodyczność fali w przestrzeni. Czynnik ten nosi nazwę liczby falowej i zwykle oznacza się go literą k :

k = 2 π λ
( 5.43 )

Stwierdzamy, że liczba falowa k mówi nam, ile długości fali mieści się na odcinku równym 2 π metrów. Podobnie i częstość kołowa ω mówi nam, ile okresów mieści się w odcinku czasu równym 2 π sekund.

Jeżeli zastosujemy te oznaczenia, jednowymiarowe równanie fali harmonicznej przybierze postać:

Ψ ( x , t ) = Ψ 0 sin ( ω t - k x )
( 5.44 )

Przykład 7

Wyznacz prędkość fali, znając jej równanie:

Ψ = Ψ 0 sin ( A t + B x )

Rozwiązanie: Porównanie ze wzorem (5.44) prowadzi do wniosku, że A = 2 π T oraz B = - 2 π λ . Stąd A B = - λ T = - v . Gdy zarówno A , jak i B są dodatnie, fala rozchodzi się w kierunku ujemnych wartości x .

Pytania i problemy

  1. Napisz równanie fali harmonicznej w jednym wymiarze. Objaśnij znaczenie symboli.
  2. Wyprowadź równanie fali harmonicznej, korzystając z równania drgań harmonicznych.