Tom III

3.10. Magnetyki

Wiadomo, że na kawałek żelaza umieszczony w pobliżu magnesu działa siła przyciągająca. Jeżeli do elektromagnesu w postaci cewki z prądem (solenoidu) wprowadzimy rdzeń żelazny, to elektromagnes stanie się dużo silniejszy. Podobne własności, oprócz żelaza, mają jeszcze inne substancje, jak np. nikiel czy kobalt. Substancje te noszą nazwę ferromagnetyków (łac. ferrum oznacza żelazo).

Okazuje się, że wszystkie substancje wykazują własności magnetyczne, lecz różnią się siłą oddziaływania z polem magnetycznym. W związku z tym wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje magnetyków: diamagnetyki, paramagnetyki i – wymienione już – ferromagnetyki. Takiego podziału substancji można dokonać na podstawie definicji przenikalności magnetycznej ośrodka.

Pole magnetyczne jest wytwarzane przez prądy (poruszające się ładunki elektryczne) i w próżni może być scharakteryzowane przez wektor indukcji B 0 .

Jeżeli mamy do czynienia z polem w substancji izotropowej, to można je scharakteryzować za pomocą wektora:

B = μ r B 0
( 3.48 )

Bezwymiarowy współczynnik μ r nosi nazwę przenikalności magnetycznej substancji. Mówi nam, ile razy wzrasta pole magnetyczne w danym materiale w stosunku do pola magnetycznego w próżni. W przypadku ferromagnetyków wzrost ten jest największy, przenikalność magnetyczna wynosi od około kilkudziesięciu do nawet około kilkudziesięciu tysięcy. Natomiast paramagnetyki i diamagnetyki mają przenikalność magnetyczną bliską 1, np. dla cyny (paramagnetyka) μ r = 1,000 002 , dla wody (diamagnetyka) μ r = 0,999 991 . Powietrze jest paramagnetykiem, którego przenikalność jest jeszcze bliższa jedności (czyli wartości cechującej próżnię) – μ r = 1,000 000 37 . Przyjmuje się, że powietrze ma μ r = 1 , tak jak próżnia. Ogólnie mamy następujący podział substancji ze względu na właściwości magnetyczne:

- diamagnetyki μ r < 1 ,

- paramagnetyki μ r > 1 ,

- ferromagnetyki μ r 1 .

Skąd się biorą własności magnetyczne materiałów? Dlaczego próbka jakiegoś materiału wstawiona do pola magnetycznego w większym lub mniejszym stopniu się magnesuje? Odpowiedź na te pytania daje mechanika kwantowa, opisująca m.in. budowę atomu. Przypisujemy w jej ramach niektórym elektronom związanym w atomie magnetyczny moment dipolowy (tzw. orbitalny moment magnetyczny), a zatem także zdolność do wytwarzania pola magnetycznego. Inną kwantową cechą elektronu, niezależną od tego czy jest on swobodny czy związany, jest spin. Cecha ta opisuje m.in. fakt, że elektron jest obdarzony magnetycznym momentem dipolowym, tzw. spinowym momentem magnetycznym. Pola magnetyczne „orbitalne” i „spinowe” poszczególnych elektronów się sumują (zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, z uwzględnieniem wektorowego charakteru pola magnetycznego) do wypadkowego pola magnetycznego atomu.

Nic więc dziwnego, że wszystkie atomy dowolnej substancji znajdującej się w zewnętrznym polu magnetycznym mają tendencję do ustawiania się swoimi „maleńkimi magnesikami” w określonym kierunku, tworząc własne pole magnetyczne, jako wypadkową wszystkich atomowych pól magnetycznych. W ten sposób substancja jako całość staje się magnesem.

Dlaczego zatem różne substancje magnesują się niejednakowo silnie? Po pierwsze dlatego, że różnią się liczbą elektronów w swoich atomach i budową atomów, po drugie – atomy oddziałują ze sobą w różny sposób, gdy są różnie rozmieszczone w przestrzeni. Jedne substancje tworzą w normalnych warunkach ciasno upakowane struktury atomów w postaci sieci krystalicznej, inne są cieczami, a w jeszcze innych atomy lub cząsteczki poruszają się swobodnie w znacznej odległości od siebie, tworząc stan gazowy (zagadnienia te były opisane w tomie I). Chaotyczne ruchy cieplne atomów dezorganizują uporządkowanie magnetyczne atomów, w różnych substancjach w różnym stopniu.

Diamagnetyki

Diamagnetyzm należy wyjaśniać na gruncie mechaniki kwantowej. Podamy tutaj uproszczone jego objaśnienie odwołujące się do planetarnego modelu atomu helu. Ciekły hel jest diamagnetykiem. W atomie helu dwa elektrony krążą wokół jądra mającego ładunek równy + 2 e . Stwierdzono doświadczalnie, że atom helu nie ma momentu magnetycznego. To znaczy, że momenty magnetyczne obu elektronów się znoszą. Należy zatem przyjąć w ramach stosowanego modelu, że elektrony krążą w przeciwnych kierunkach z jednakowymi prędkościami po jednakowych równoległych orbitach (il. 3.38a).

 Ilustracja 3.38. a) pola magnetyczne dwóch elektronów krążących w przeciwnych kierunkach znoszą się, b) w zewnętrznym polu magnetycznym B 0 wytwarza się wypadkowe pole elektronów o wartości B 2 - B 1 , przeciwne do B 0

W zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji B 0 skierowanym tak, jak na il. 3.38b, oprócz sił dośrodkowych przyciągających elektrony w kierunku jądra, działa siła Lorentza, przy czym, działając na jeden elektron, jest zwrócona w stronę jądra, a działając na drugi – jest zwrócona w stronę przeciwną do jądra. Powoduje to, że elektron wytwarzający pole magnetyczne (oznaczone na rysunku jako B 1 ) o zwrocie zgodnym z zewnętrznym polem B 0 zostanie spowolniony na skutek mniejszej wypadkowej siły dośrodkowej (siła Lorentza w tym przypadku odejmie się od siły przyciągania elektrycznego do jądra). Drugi elektron – przeciwnie: zwiększy swoją prędkość (zakładamy przy tym, że nie zmienią się promienie orbit elektronów). Zmniejszenie prędkości orbitalnej elektronu pierwszego spowoduje zmniejszenie jego pola B 1 , zwiększenie prędkości drugiego da większe pole B 2 . Jakkolwiek uproszczona jest to wizja, to przewiduje ona, że atom w zewnętrznym polu magnetycznym uzyska własny moment magnetyczny i stanie się magnesem skierowanym przeciwnie do pola zewnętrznego. Mówimy, że pojawienie się pola magnetycznego B 0 zaindukowało moment magnetyczny atomu.

Widzimy więc, że wypadkowe pole pochodzące od wszystkich atomów próbki diamagnetyka będzie skierowane przeciwnie do zewnętrznego pola magnetycznego i w efekcie nastąpi zmniejszenie wartości jego indukcji B . Stąd w przypadku diamagnetyków μ r < 1 , przy czym μ r bardzo mało różni się od jedności. Dlatego diamagnetyki w polu magnetycznym magnesują się słabo.

Do diamagnetyków należą gazy szlachetne, większość związków organicznych, wiele metali (bizmut, cynk, złoto, miedź, srebro, rtęć), woda, szkło. W ciałach tych momenty magnetyczne wszystkich elektronów atomu lub cząsteczki wzajemnie się kompensują.

Paramagnetyki

Dipole magnetyczne elektronów atomu – zarówno orbitalne, jak i spinowe – w wielu substancjach znoszą się wzajemnie. Natomiast w paramagnetykach atomy wykazują wypadkowe momenty magnetyczne. Próbka zawierająca N atomów, z których każdy ma moment magnetyczny p m , miałaby jako całość moment magnetyczny równy N p m , gdyby wszystkie atomy ustawiły się dokładnie w kierunku pola zewnętrznego. Jednakże ruchy cieplne atomów w paramagnetykach silnie dezorganizują uporządkowanie magnetyczne. W wyniku tego próbka uzyskuje różny od zera moment magnetyczny dużo mniejszy od maksymalnego możliwego do uzyskania N p m .

Paramagnetyki w polu zewnętrznym magnesują się nieco silniej od diamagnetyków. Dlatego właśnie efekt diamagnetyczny nie jest zauważalny w paramagnetykach. W rzeczywistości każda substancja wykazuje efekt diamagnetyczny, ale może on się ujawnić tylko w tych substancjach, w których nie występuje efekt paramagnetyczny.

Do paramagnetyków należą: tlen, tlenek azotu, aluminium, platyna, litowce, berylowce i inne substancje.

Ferromagnetyki

Zasadniczą cechą odróżniającą ferromagnetyki od innych substancji jest ich bardzo duża przenikalność magnetyczna. Inną ważną cechą ferromagnetyków jest to, że występują one tylko w postaci ciał stałych, podczas gdy paramagnetyki i diamagnetyki mogą występować w dowolnych stanach skupienia. Substancje, które w postaci ciał stałych są ferromagnetykami, w postaci cieczy i gazów zachowują się jak zwykłe paramagnetyki.

Każdy ferromagnetyk po ogrzaniu go do temperatury powyżej T C – tzw. punktu Curie – staje się zwykłym paramagnetykiem. Dla żelaza T C = 770 ° C , dla niklu T C = 360 ° C , a dla stopu żelazo-nikiel (70% Fe i 30% Ni) T C = 70 ° C .

Monokryształy ferromagnetyków wykazują anizotropię swoich własności magnetycznych – mają różną zdolność magnesowania w różnych kierunkach. Jest to zrozumiałe w świetle kierunkowych własności struktury kryształów. Na przykład, dla żelaza o komórce sieci krystalicznej w postaci sześcianu objętościowo centrowanego, w danym polu zewnętrznym magnesowanie jest największe w kierunku krawędzi sześcianu, najmniejsze zaś – w kierunku przekątnej przestrzennej sześcianu. Dlatego kierunek w krysztale żelaza zgodny z kierunkiem krawędzi jego komórki elementarnej nosi nazwę kierunku łatwego magnesowania, a kierunek przekątnej – kierunku trudnego magnesowania. W polikryształach, ze względu na nieuporządkowanie mikrokrystalitów, anizotropia się nie przejawia.

Ferromagnetyki wykazują „pamięć” namagnesowania, która przejawia się istnieniem tzw. histerezy (fakt ten jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach technicznych, o czym będzie mowa w dalszej części tego paragrafu). Polega ona na tym, że namagnesowanie ferromagnetyka zależy nie tylko od indukcji zewnętrznego pola magnetycznego występującego w danej chwili, ale również od poprzedniego namagnesowania próbki. Typowy wykres zależności indukcji magnetycznej B w ferromagnetyku od indukcji B 0 zewnętrznego pola magnetycznego przedstawiony jest na il. 3.39. Wykres ten można uzyskać, wykonując następujące doświadczenie. Na rdzeń nienamagnesowanego ferromagnetyka w kształcie toroidu nawijamy uzwojenie. Zmieniając natężenie prądu w uzwojeniu, zmieniamy indukcję pola magnetycznego B 0 . Jeśli natężenie prądu wzrasta, to wzrasta indukcja B 0 i – co za tym idzie – zwiększa się do pewnej wartości nasycenia indukcja B w rdzeniu (na rysunku odcinek 0–1 krzywej). Zmniejszając teraz pole magnesujące B 0 , przekonamy się, że w czasie rozmagnesowywania indukcja B , czyli namagnesowanie rdzenia, pozostaje stale większa niż podczas magnesowania (odcinek 1–2 krzywej przebiega ponad odcinkiem 0–1). W punkcie 2, mimo że zewnętrzne pole jest zerowe, rdzeń pozostaje namagnesowany. Wartość B 2 w tym punkcie nazywa się pozostałością magnetyczną. Namagnesowanie rdzenia stanie się równe zeru, gdy przez uzwojenie przepuścimy prąd w przeciwną stronę, powodując powstanie pola o indukcji B 0 3 (punkt 3; iloraz B 0 3 μ 0 nosi nazwę siły koercji). Dalszy przebieg magnesowania ferromagnetyka przy zmianach pola magnetycznego jest przedstawiony na rysunku za pomocą odpowiednich odcinków 3–4, 4–5, 5–6 i 6–1 krzywej, zwanej pętlą histerezy.

 Ilustracja 3.39. Histereza występująca przy magnesowaniu ferromagnetyka
 Ilustracja 3.40. Rozkład domen w ziarnach polikryształu
a) przy braku zewnętrznego pola własne pola domen się znoszą, b) słabe pole zewnętrzne powoduje rozrost domen o kierunkach zbliżonych do pola, c) silniejsze pole powoduje, że poszczególne ziarna mają pojedyncze domeny o kierunkach zbliżonych do zewnętrznego pola

Na zakończenie omawiania ferromagnetyków podamy jeszcze wiadomości o ich domenowej strukturze. Domeny to mikrokrystaliczne obszary o rozmiarach mniejszych od 0,1 mm, w których momenty magnetyczne atomów ustawione są dokładnie w tym samym kierunku, który jest kierunkiem łatwego magnesowania.

W polikryształach wewnątrz poszczególnych ziaren krystalicznych może się znajdować kilka domen (il. 3.40). W przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego domeny w poszczególnych ziarnach krystalicznych są ustawione losowo, więc ich własne pola magnetyczne się znoszą. Kierunki łatwego magnesowania w poszczególnych ziarnach są rozłożone chaotycznie (il. 3.40a).

Jeśli zostanie włączone słabe pole zewnętrzne, to domeny o uprzywilejowanych kierunkach własnego pola będą się rozrastały, przesuwając swoje granice kosztem domen o niekorzystnych kierunkach – il. 3.40b.

W odpowiednio silnym polu proces rozrostu uprzywilejowanych domen zostaje zakończony. Każde ziarno będzie miało tylko jedną domenę ustawioną w uprzywilejowanym kierunku – il. 3.40c. W jeszcze silniejszym polu momenty magnetyczne ziaren będą się obracać, ustawiając w kierunku zgodnym z zewnętrznym polem. Następuje nasycenie magnetyczne i namagnesowanie materiału przestaje już wzrastać.

Zastosowania ferromagnetyków

Ferromagnetyki dzielimy na miękkie materiały magnetyczne, o małej wartości siły koercji, i materiały twarde, o dużej sile koercji. Ta własność materiału zależy od składu chemicznego, jak również od obróbki cieplnej (hartowanie, prażenie, walcowanie itp.).

Kształt pętli histerezy jest bardzo ważną charakterystyką materiału dla zastosowań w technice. Na przykład, w przypadku elektromagnesów, rdzeni transformatorów i silników ważne jest, aby siła koercji była mała, a indukcja duża – do tego nadają się miękkie materiały magnetyczne. Natomiast do budowy magnesów trwałych używane są twarde materiały magnetyczne. Magnesy te mogą przez długi czas wytwarzać silne pole magnetyczne dzięki dużej sile koercji i stosunkowo dużej pozostałości magnetycznej. Stosowane są w magnetoelektrycznych przyrządach pomiarowych, w głośnikach, mikrofonach, mikrosilnikach itp.

W drugiej połowie XX wieku ferromagnetyki stosowano powszechnie jako podstawowy element pamięci w komputerach. Do zapisu dźwięku (w magnetofonach) oraz obrazu (w magnetowidach) stosowano taśmy magnetyczne.

Pytania i problemy

 1. Podaj podział magnetyków i jego kryteria.
 2. Mamy dwie sztabki żelazne, które przyciągają się zawsze, niezależnie od tego, którymi końcami je do siebie zbliżymy. Czy wynika z tego, że jedna z nich nie jest namagnesowana?
 3. Wyjaśnij, dlaczego namagnesowanie próbki paramagnetyka w zewnętrznym polu zmienia się ze zmianami temperatury, podczas gdy próbka diamagnetyka nie wykazuje tych zmian.
 4. Wyjaśnij, dlaczego diamagnetyki magnesują się w przeciwną stronę niż zwrócone są linie pola magnetycznego.
 5. Wyjaśnij, dlaczego namagnesowanie paramagnetyka jest dużo mniejsze od namagnesowania ferromagnetyka w tym samym polu zewnętrznym.
 6. Opisz zjawisko, które zachodzi w temperaturze zwanej punktem Curie.
 7. Wyjaśnij pojęcia kierunków: a) łatwego, b) trudnego magnesowania.
 8. Wytłumacz, na czym polega zjawisko histerezy dla ferromagnetyka. Wyjaśnij, co rozumiemy przez pojęcia: pozostałość magnetyczna i siła koercji.
 9. Wytłumacz, czym różnią się miękkie materiały magnetyczne od twardych.
 10. Opisz strukturę ferromagnetyków. Na czym polega domenowy mechanizm magnesowania ferromagnetyków?
 11. Wymień trzy zastosowania ferromagnetyków.