Tom III

6.1. Prądnica prądu przemiennego

Prąd przemienny ma zastosowanie w życiu codziennym. Prawie wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, jak żarówka, grzejnik, pralka, wywietrznik, radio, telewizor czy komputer, są zwykle zasilane prądem przemiennym czerpanym z sieci domowej. Przede wszystkim dlatego powinniśmy poznać podstawowe prawa nim rządzące. Aby wytworzyć prąd elektryczny przemienny, należy – zgodnie z prawem indukcji Faradaya – zmieniać strumień pola magnetycznego przechodzący przez obwód, w którym chcemy wytworzyć prąd. Oto podstawa budowy wszelkiego typu prądnic.

W doświadczeniu pokazowym (rozdz. 4.2. Prawo indukcji Faradaya) pokazaliśmy, że podczas wsuwania magnesu do zwojnicy i wysuwania go indukuje się w niej prąd. Jeżeli będziemy poruszać magnesem raz w jedną, raz w drugą stronę, to prąd zaindukowany w obwodzie zwojnicy i galwanometru będzie zmieniał swoją wartość i zwrot, w zależności od tego, w którą stronę poruszamy magnesem. Można powiedzieć, że dzięki pracy mechanicznej w obwodzie został wzbudzony zmienny prąd elektryczny. Zatem mieliśmy do czynienia z bardzo prostą prądnicą – urządzeniem, które produkuje prąd elektryczny kosztem jakiejś innej energii (np. mechanicznej).

Prądnica
 Ilustracja 6.1. Prądnica
a) prąd przemienny wytwarzany w ramce obracanej w polu magnetycznym jest przekazywany do obwodu za pomocą dwóch przewodów ślizgających się na szczotkach s z , b) wektor powierzchni S (prostopadły do płaszczyzny ramki) tworzy z wektorem indukcji stałego pola magnetycznego B chwilowy kąt α = ω t

Łatwiej niż ruch posuwisto-zwrotny jest jednak wytworzyć ruch obrotowy, dlatego w zwykłych prądnicach mamy do czynienia z takim właśnie ruchem – bądź to magnesu (elektromagnesu), bądź to zwojnicy w stałym polu magnesów (elektromagnesów). Zasada działania jednej z takich prądnic widoczna jest na il. 6.1, gdzie zwojnicę dla przejrzystości przedstawiono w postaci tylko jednej ramki. Ramka ta obraca się ze stałą prędkością kątową ω w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji B . W chwili t wektor S (prostopadły do płaszczyzny ramki) tworzy z wektorem B kąt α = ω t . Na skutek obrotu ramki przepływa przez nią okresowo zmieniający się strumień pola magnetycznego, który wyraża się za pomocą wzoru:

Φ B = B S cos α = B S cos ω t
( 6.1 )

Zgodnie z prawem indukcji Faradaya, zmienny strumień pola magnetycznego wywołuje w ramce zmienną siłę elektromotoryczną (wzór (4.7)):

E = - Δ Φ B Δ t
( 6.2 )

Można wykazać matematycznie (a doświadczenie to potwierdza), że jeżeli strumień Φ B zmienia się zgodnie z funkcją minus kosinus, to siła elektromotoryczna zmienia się zgodnie z funkcją sinus według wzoru:

E = E max sin ω t
( 6.3 )

Właśnie takiej wartości siła elektromotoryczna, zmieniająca się okresowo, pojawia się na szczotkach prądnicy oznaczonych na il. 6.1 symbolem s z . Właściwości siły elektromotorycznej, danej wzorem (6.3), przedstawiono na il. 6.2.

Wielkość E max nazywamy amplitudą tej siły elektromotorycznej; można wykazać, że E max = B S ω . Amplituda to największa wartość, jaką osiąga ta siła elektromotoryczna:

E ( - E max ; + E max )

Okres zmian T siły elektromotorycznej oraz częstotliwość tych zmian ν związane są z częstością kołową ω , zgodnie ze znanymi wzorami:

ω = 2 π T = 2 π ν
Wykres zależności sinusoidalnie zmiennej siły elektromotorycznej od czasu
 Ilustracja 6.2. Wykres zależności sinusoidalnie zmiennej siły elektromotorycznej od czasu (dla dwóch okresów zmienności)

Jeżeli do przewodów doprowadzających do szczotek podłączymy jakiś odbiornik elektryczny (np. opornik elektryczny, którym jest włókno żarówki), to popłynie przez niego prąd zmieniający się w czasie według funkcji harmonicznej (jest to określenie dla dowolnej spośród funkcji ± sinus lub ± kosinus). Taki prąd nazywamy prądem przemiennym.

Źródło prądu o sile elektromotorycznej zmieniającej się według funkcji harmonicznej (np. sinus, jak we wzorze (6.3)) nazywamy źródłem napięcia przemiennego. Takie źródła występują w elektrowniach, z takich źródeł są zasilane zakłady przemysłowe i prywatne mieszkania. Częstotliwość standardowa źródeł napięcia przemiennego w Europie wynosi ν = 50 Hz (czyli ω 314 s - 1 ). Z kolei amplituda źródeł napięcia przemiennego, powszechnie wykorzystywanego w mieszkaniach, wynosi ok. 325 V.

Dynamo rowerowe to nic innego jak małych rozmiarów prądnica. Częstotliwość siły elektromotorycznej wytwarzanej przez dynamo zależy od jego obrotów, a to zależy od prędkości jazdy rowerem. Warto wspomnieć, że w takiej prądnicy stosuje się obracający się magnes. W stojanie zawierającym uzwojenie wzbudza się siła elektromotoryczna indukcji. Oczywiście, zasada pracy jest taka sama jak opisana na początku tego podrozdziału, gdyż liczy się ruch względny zwojnicy w stosunku do magnesu i nie jest ważne, czy magnes jest w spoczynku, a zwojnica się obraca, czy na odwrót.

Pytania i problemy

  1. Wyjaśnij, jak powstaje prąd przemienny w prądnicy. Przedstaw na rysunku zasadę działania prądnicy.
  2. Podaj treść prawa, które zastosujesz, by wyjaśnić zasadę działania prądnicy prądu przemiennego. Zapisz w postaci wzoru zależność, która z tego prawa wynika. Przedstaw zależność od czasu przemiennej SEM uzyskanej z prądnicy.
  3. Oblicz okres zmian napięcia przemiennego stosowanego w Europie.
  4. Powszechnie wiadomo, że gdy rowerzysta wykorzystujący dynamo do zasilania żarówek zwalnia, to lampki na rowerze przygasają. Wyjaśnij powód tego zjawiska.