Tom III

2.9. Pomiary wielkości elektrycznych

Do pomiaru natężenia prądu stosujemy przyrząd zwany amperomierzem, do pomiaru napięcia (czyli różnicy potencjałów między dwoma punktami przewodnika) służy woltomierz.

Te dwa przyrządy są najbardziej popularne i najczęściej używane w praktyce. Istnieją jeszcze inne przyrządy, jak np. omomierz, który służy do pomiaru oporu elektrycznego przewodnika.

W celu zmierzenia różnych wielkości elektrycznych w praktyce, często musimy budować odpowiednie obwody elektryczne.

Ocena niepewności pomiarowych napięcia i natężenia prądu

W przypadku mierników analogowych przyjmuje się, że niepewność pomiaru to połowa wartości najmniejszej działki przyrządu pomiarowego powiększona o wartość wynikającą z tzw. klasy przyrządu pomiarowego. Zilustrujemy to za pomocą przykładu pokazanego na il. 2.28.

 Ilustracja 2.28. Odczyt z woltomierza
a) analogowy woltomierz o zakresie do 6 V, b) w dolnej części miernika pokazana jest klasa „1,5” miernika oraz inne istotne jego cechy, c) odczyt z woltomierza U = 4,5 V ± 0,14 V

W przypadku mierników cyfrowych konieczne jest zapoznanie się z instrukcją załączoną do miernika. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mierniki takie mają na ogół wiele zakresów, a klasa miernika może zależeć od używanego zakresu. Inna (niż przy miernikach analogowych) jest też na ogół interpretacja klasy miernika: określa ona względną niepewność odczytu. Podobnie jak w przypadku mierników analogowych, oprócz klasy miernika należy uwzględnić niepewność związaną ze skalą, czyli z ostatnią wyświetlaną cyfrą znaczącą. Zilustrujemy to w sześciu krokach na przykładzie pokazanym na il. 2.29 oraz na podstawie danych w tabeli na il. 2.29.

Uniwersalny miernik cyfrowy jako woltomierz
 Ilustracja 2.29. Uniwersalny miernik cyfrowy jako woltomierz

4. W tabeli na il. 2.29 pokazano, że zakresy miernika dobrane są w tzw. dekady. Dla każdej dekady podana jest rozdzielczość odczytu – jest to odpowiednik najmniejszej podziałki na skali miernika analogowego. W zakresie 20 V wskazania są podane do setnych części wolta.

Fragment instrukcji obsługi
 Ilustracja 2.30. Fragment instrukcji obsługi
Dotyczy miernika pokazanego na il. 2.29

5. Dla każdego zakresu podano „dokładność” (czyli niepewność) odczytu. Dla zakresu 20 V ± 0,8 % jest odpowiednikiem klasy miernika i oznacza, że niepewność związana z klasą to 0,8% razy odczyt. Z kolei ± 5 c oznacza, że niepewność związana z podziałką wynosi pięć jednostek na ostatniej cyfrze określonej rozdzielczością, czyli 0,05 V dla skali 20-woltowej.

6. Tak więc całkowita niepewność pomiarowa napięcia Δ U = 0,8 % U + 0,05 V 0,036 V + 0,05 V = 0,086 V . Ostatecznie więc mierzone napięcie U = 4,53 V ± 0,086 V .

Warto zwrócić uwagę, że wynik ten jest niemal dwukrotnie bardziej precyzyjny niż wynik uzyskany za pomocą woltomierza analogowego (w obu przypadkach mierzono napięcie na zaciskach tej samej baterii płaskiej). W naszym przykładzie wynika to z różnic klas przyrządów, choć istnieją precyzyjne mierniki analogowe o klasie lepszej niż wiele mierników cyfrowych.

Pomiar oporu elektrycznego

Zgodnie z prawem Ohma R = U I , zatem, aby zmierzyć opór przewodnika R , należy znać zarówno natężenie prądu I płynącego w przewodniku, jak i napięcie U na jego końcach. Trzeba więc zbudować obwód elektryczny, w najprostszym przypadku taki, jak na il. 2.31. Woltomierz łączymy równolegle do badanego opornika, a amperomierz – szeregowo.

 Ilustracja 2.31. Najprostszy obwód do pomiaru oporu R

Woltomierz powinien mieć duży opór wewnętrzny, aby zabierać jak najmniejszy prąd z obwodu i w możliwie małym stopniu zmieniać prąd płynący przez opór R . Amperomierz zaś powinien mieć mały opór, aby wprowadzać jak najmniejszą zmianę potencjału w gałęzi obwodu, w której się znajduje. Ponieważ amperomierz w naszym przykładowym obwodzie znajduje się przed punktem B , gdzie dołączony jest woltomierz, więc wskazuje całkowite natężenie prądu – zarówno tego, który przepływa przez woltomierz, jak i tego, który nas interesuje, przepływającego przez opornik o oporze R . Amperomierz możemy umieścić za punktem B – wtedy jego wskazania nie będą zawierały natężenia prądu płynącego przez woltomierz, ale za to woltomierz będzie wskazywał łączną różnicę potencjałów na oporniku o oporze R i na amperomierzu.

Pomiar siły elektromotorycznej E

W obwodzie pokazanym na il. 2.31 woltomierz mierzy napięcie na oporniku o oporze R . Jak jednak zmierzyć siłę elektromotoryczną E ?

Napięcie U , które mierzy woltomierz w tym obwodzie, jest jednocześnie napięciem na zaciskach źródła (pomijając małą zmianę potencjału wniesioną przez amperomierz). To napięcie U = I R nie jest równe sile elektromotorycznej E , gdyż zgodnie z prawem Ohma dla całego obwodu:

I = E R + r
( 2.41 )

więc:

U = R R + r E l u b U = E - R I
( 2.42 )
 Ilustracja 2.32. Obwód z regulowanym oporem R dla obserwacji zmian napięcia i natężenia prądu

Jeżeli do obwodu włączy się regulowany opornik, zwany potencjometrem, jak na il. 2.32, to zwiększając wartość oporu R (ruch suwaka potencjometru w górę), można obserwować wzrost napięcia wskazywanego przez woltomierz. Wykres zależności napięcia U od wartości oporu R opisanej za pomocą równania (2.42) przedstawiony jest na il. 2.33a. Widzimy, że im większy opór zewnętrzny R , tym bardziej napięcie U zbliża się do wartości siły elektromotorycznej E . Jeżeli wyłączymy opornik R za pomocą wyłącznika K , to prąd popłynie tylko przez woltomierz, który ma zwykle duży opór. Wtedy jego wskazanie mało już będzie się różnić od wartości E . Widzimy na wykresie, że teoretycznie wartość siły elektromotorycznej będzie równa napięciu na zaciskach źródła wtedy, gdy opór będzie nieskończenie duży, a to następuje, gdy źródło jest otwarte (dlatego czasami mówi się, że wartość siły elektromotorycznej jest równa napięciu na zaciskach źródła otwartego). Wtedy natężenie prądu w obwodzie zbliża się do zera, co jest widoczne na wykresie zależności (2.41) – il. 2.33b.

 Ilustracja 2.33. Wykres napięcia i natężenia prądu
a) im większy opór obwodu takiego jak na il. 2.32, tym bardziej napięcie U zbliża się do wartości siły elektromotorycznej E , b) wtedy natężenie prądu dąży do zera

Wykres na il. 2.33b pokazuje jeszcze jeden ciekawy aspekt korzystania ze źródeł prądu. Nawet jeśli jego zaciski połączymy idealnym przewodem, o oporze R = 0 (czyli doprowadzimy do tzw. zwarcia źródła), to nie uzyskamy przepływu prądu o dowolnie dużym natężeniu. Maksymalne natężenie prądu, jaki możemy czerpać ze źródła, tzw. prąd zwarcia I 0 , zależy od SEM E źródła oraz oporu wewnętrznego r i wynosi:

I 0 = E r

Duża wartość prądu zwarcia często jest pożądaną cechą akumulatorów (np. samochodowych), które muszą być w stanie dostarczyć prądu o dużym natężeniu (nawet rzędu 100–200 A), by zapewnić rozruch silnika.

Bezpośredni pomiar SEM

Jeśli w obwodzie (il. 2.32) ustawimy dwie różne wartości oporu potencjometru R 1 i R 2 i zmierzymy odpowiadające im ( I 1 ; U 1 ) oraz ( I 2 ; U 2 ) , to możemy wyznaczyć SEM E oraz opór wewnętrzny r źródła.

Przykład 6

W obwodzie przedstawionym na il. 2.32 ustawiono suwak potencjometru blisko maksymalnej wartości R i odczytano I 1 = 0,6 A oraz U 1 = 11,4 V . Następnie suwak przestawiono w pobliże minimalnej wartości R i odczytano I 2 = 6 A oraz U 2 = 6 V . Oblicz SEM E oraz opór wewnętrzny r źródła.

Rozwiązanie: Wykorzystamy wzór (2.42) w postaci U = E - r I , stosując go do dwóch opisanych stanów obwodu. Powstanie nam w ten sposób układ równań:

{ U 1 = E - r I 1 U 2 = E - r I 2

Po odjęciu od siebie stronami równań, otrzymamy:

U 1 - U 2 = r ( I 2 - I 1 )

co pozwala wyznaczyć:

r = U 1 - U 2 I 2 - I 1 = 5,4 V 5,4 A = 1 Ω

Gdy wynik ten wstawimy do pierwszego z równań, to obliczymy:

E = U 1 + r I 1 = 11,4 V + 0,6 V = 12 V

Metoda kompensacyjna

Schemat obwodu do pomiaru SEM metodą kompensacji
 Ilustracja 2.34. Schemat obwodu do pomiaru SEM metodą kompensacji

W praktyce istnieje sposób na precyzyjny pomiar wartości SEM bez konieczności stosowania oporników o bardzo dużych oporach. Jest to tzw. metoda kompensacji. Schemat obwodu jest pokazany na il. 2.34. Zaznaczono tam natężenia prądów i wartości SEM. Symbolem E x oznaczono mierzoną wartość SEM, a E 0 oznacza wartość SEM źródła zasilającego układ. Dzięki potencjometrowi R 0 można regulować napięcie podawane na drugi potencjometr o końcach A B . Natężenie prądu w części A C tego potencjometru wynosi ( I 0 - I ) , co wynika z pierwszego prawa Kirchhoffa w odniesieniu do węzła C . Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa dla oczka oznaczonego A C D E mamy:

( I 0 - I ) R A C - E x - I r = 0
( 2.43 )

Z tego równania możemy wyznaczyć wartość I :

I = I 0 R A C - E R C + r
( 2.44 )

Widzimy, że – zmieniając opór R A C – możemy tak dobrać jego wartość, aby prąd w oczku A C D E nie płynął. Wtedy I = 0 , co wykaże nam czuły galwanometr G . Oznaczmy tę wartość oporu przez R x . Wtedy:

I 0 R x = E x
( 2.45 )

Widzimy, że wartość E x możemy wyznaczyć, mierząc I 0 i R x . Zwykle jednak postępujemy inaczej. Po zmierzeniu R x w miejsce źródła o nieznanej wartości E x wstawiamy źródło wzorcowe E w . Ponownie doprowadzamy do wyzerowania wskazań galwanometru, co następuje przy innej wartości oporu R A C , którą oznaczymy jako R w . Otrzymamy wtedy (przyjmując, że I 0 pozostaje niezmienione, co uzyskujemy, odpowiednio przesuwając suwak potencjometru R 0 ):

I 0 R w = E w
( 2.46 )

Stąd, po uwzględnieniu (2.45), otrzymamy wzór:

E x = E w R x R w
( 2.47 )

pozwalający na precyzyjne wyznaczenie nieznanej wartości E x . Warto zauważyć, że opór wewnętrzny r badanego źródła nie odgrywa tu żadnej roli. Przyrządy do wyznaczania wartości SEM zawierają zwykle w jednej obudowie źródło zasilania E 0 i wzorcowe E w , przełączniki pozwalające na zamianę badanego źródła ze źródłem wzorcowym oraz urządzenie zapewniające precyzyjne utrzymanie stałej wartości I 0 .

Pytania i problemy

  1. Za pomocą cyfrowego miernika opisanego w tekście zmierzono stałe napięcie U = 268 V . Oszacuj niepewność pomiarową Δ U tego wyniku.
  2. Wyjaśnij, dlaczego amperomierz powinien mieć mały opór, a woltomierz – duży.
  3. Wytłumacz, dlaczego mówimy, że wartość siły elektromotorycznej źródła jest równa napięciu na zaciskach źródła otwartego.
  4. Oszacuj opór wewnętrzny akumulatora samochodowego o SEM E = 12 V , który zasila rozrusznik (jest to silnik elektryczny) prądem o natężeniu I = 150 A . Przyjmij, że w pierwszych chwilach rozruchu opór elektryczny uzwojenia rozrusznika jest praktycznie zerowy.
  5. Dlaczego do pomiaru wartości siły elektromotorycznej stosuje się metodę kompensacji, a nie bezpośredniego pomiaru woltomierzem? Odpowiadając na to pytanie, uzasadnij zdanie: „Przy pomiarze SEM metodą kompensacji opór wewnętrzny badanego źródła (ani też źródła wzorcowego) nie odgrywa żadnej roli”.