Tom III

5.7. Fala harmoniczna

Fala harmoniczna to fala sinusoidalna, tzn. taka, w której drgania zachodzą zgodnie z funkcją sinus (lub kosinus). Ze złożenia fal harmonicznych można otrzymać wiele innych fal.

Jeżeli w doświadczeniu pokazowym zamiast uderzać dłonią w sznur będziemy potrząsać jego końcem, wprowadzając sznur w ruch drgający harmoniczny, to w sznurze wytworzy się fala w postaci sinusoidy. Przeanalizujmy teraz to zjawisko dokładniej, co pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wyróżnijmy na rysunku sznura cząstki i ponumerujmy je (il. 5.19a). Cząstkę 1 pobudzamy do drgań harmonicznych o okresie T . Poszczególne fazy ruchu są przedstawione na il. 5.19b-e.

Na il. 5.19b pokazano moment, gdy cząstka 1 osiągnęła swoje największe wychylenie – po czasie równym T 4 . Cząstka 2 pociągnięta przez cząstkę 1 została również pobudzona do drgań. Jednakże wymagało to pewnego czasu, co powoduje, że cząstka 2 po jednej czwartej okresu nie osiągnęła jeszcze swojego najwyższego wychylenia i ciągle porusza się w górę, cząstka 3 jeszcze bardziej się opóźnia, a cząstka 4 i następne jeszcze nie rozpoczęły ruchu drgającego.

Oddziaływanie cząstek odkształcanych harmonicznie powoduje powstanie fali harmonicznej
 Ilustracja 5.19. Oddziaływanie cząstek odkształcanych harmonicznie powoduje powstanie fali harmonicznej

Na il. 5.19c przedstawiona jest sytuacja po czasie równym połowie okresu. Cząstka 1 wróciła do miejsca początkowego, ale ma prędkość zwróconą w dół, co zaznaczono strzałką. Cząstka 2 po osiągnięciu swojego największego wychylenia zmierza w dół, podobnie cząstka 3 . Teraz cząstka 4 ma największe wychylenie, zaś cząstki 5 i 6 zostały pobudzone do ruchu w górę (podobnie jak to było z cząstkami 2 i 3 po czasie T 4 ). W efekcie oddziaływania sprężystego cząstek po połowie okresu ułożą się w kształcie połówki sinusoidy.

Rozumując podobnie, dojdziemy do wniosku, że po czasie równym 3 T 4 cząstki ułożą się jak na il. 5.19d, zaś po czasie T – tak, jak na il. 5.19e. Widzimy, że po pełnym okresie cząstki ułożą się na sinusoidzie i w tym czasie fala dotrze do cząstki 13 .

Odległość, jaką fala przebędzie w czasie jednego pełnego okresu, nazywamy długością fali i oznaczamy λ . Jasne jest, że prędkość rozchodzenia się fali wynosi:

v = λ T
( 5.35 )

Występujący tu okres T drgań cząstki w ruchu falowym nosi nazwę okresu fali. Podobnie jak w ruchu drgającym, częstotliwość fali definiuje się jako odwrotność okresu:

ν = 1 T
( 5.36 )

Zatem, zgodnie ze wzorem (5.35), prędkość fali można wyrazić za pomocą wzoru:

v = ν λ
( 5.37 )

Prędkość rozchodzenia się fali w danym ośrodku jest stała i zależy tylko od własności tego ośrodka.

Zatem ze wzoru (5.37) wnioskujemy, że iloczyn częstotliwości i długości fali dla danego ośrodka jest stały. To oznacza, że jeżeli w ośrodku wzbudzimy drgania o większej częstotliwości, rozchodząca się fala będzie miała mniejszą długość lub – ściślej – długość fali w danym ośrodku jest odwrotnie proporcjonalna do jej częstotliwości (co symbolicznie zapisujemy: λ = v ν lub λ 1 ν ). Czyli fale o większej częstotliwości są krótsze.

Wartość maksymalną wychylenia cząstki z położenia równowagi nazywamy amplitudą fali i zwykle oznaczamy przez A .

Przyjrzyjmy się jeszcze raz il. 5.19. Mimo iż cząstki drgają w określonych miejscach w górę i w dół w stosunku do położenia równowagi, fala się przemieszcza.

Na rysunku poziomą strzałką zaznaczono ruch „grzbietu” fali, tzn. przemieszczanie się maksymalnego wychylenia (z lewa na prawo). Widzimy, że w tym przypadku ruch fali polega na przemieszczaniu się poszczególnych faz drgających cząstek. Zauważmy, że w fali harmonicznej jest wiele cząstek mających w danej chwili taką samą fazę (il. 5.20), tzn. cząstek, które mają jednakowe wychylenia z położenia równowagi i jednakowy zwrot prędkości chwilowej. Mówimy, że te cząstki mają zgodne fazy. Na przykład na il. 5.19e cząstki 1 i 13 mają zgodne fazy. Dwie najbliższe cząstki mające zgodne fazy znajdują się w odległości równej długości fali λ (il. 5.20).

Dwie najbliższe cząstki mające fazy zgodne znajdują się w odległości równej długości fali
 Ilustracja 5.20. Dwie najbliższe cząstki mające fazy zgodne znajdują się w odległości równej długości fali λ

O dwóch cząstkach, które mają wychylenia i prędkości jednakowej wartości, ale przeciwnego zwrotu (il. 5.21), mówimy, że mają fazy przeciwne. Na przykład na il. 5.19e fazy przeciwne mają cząstki 1 i 7 , 2 i 8 , 3 i 9 itd. Dwie najbliższe cząstki mające fazy przeciwne znajdują się w odległości równej połowie długości fali.

Dwie najbliższe cząstki mające fazy przeciwne znajdują się w odległości równej połowie długości fali
 Ilustracja 5.21. Dwie najbliższe cząstki mające fazy przeciwne znajdują się w odległości równej połowie długości fali

Wszystko, co podano powyżej, odnosi się również do fal podłużnych.

Przykład 6

Wiemy, że prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu wynosi v = 340 m / s . Wyznacz długość fali dźwiękowej rozchodzącej się od kamertonu, który wydaje dźwięk o częstotliwości ν = 440 Hz .

Rozwiązanie: Korzystając ze wzoru (5.37), mamy λ = v ν , więc:

λ = v ν = 340 440 m = 0,773 m = 77,3 cm

Długość fali dźwiękowej emitowanej przez ten kamerton wynosi λ = 77,3 cm .

Pytania i problemy

  1. Jaką falę nazywamy falą harmoniczną? Wyjaśnij, co rozumiesz przez: długość fali, okres, częstotliwość oraz prędkość fali. Opisz związki między tymi wielkościami.
  2. Gdy fale sejsmiczne przechodzą przez warstwy wnętrza Ziemi o różnej gęstości, to dochodzi do zmiany prędkości rozchodzenia się tych fal. Rozstrzygnij, czy towarzyszy temu zmiana częstotliwości fali, czy długości fali. Uzasadnij swoje rozstrzygnięcie.
  3. Czy w jednym określonym ośrodku możemy wzbudzić fale o różnych częstotliwościach? Określ związek między długością fali i jej częstotliwością.
  4. Podaj definicje amplitudy fali i fazy fali. Kiedy cząstki ośrodka mają fazy zgodne, a kiedy – przeciwne?