Tom III

2.6. Prawo Joule’a-Lenza

W trakcie przepływu prądu przez przewodnik zachodzi ciągłe, nieodwracalne przekształcanie energii prądu elektrycznego w energię wewnętrzną przewodnika. Mechanizm tego zjawiska wyjaśnimy szczegółowo w rozdziale 2.11. Dodatek: Mechanizm nagrzewania się przewodnika pod wpływem prądu (temat nadobowiązkowy). Przedstawimy tam mikroskopowy model zderzeń elektronów z elementami sieci krystalicznej przewodnika.

Makroskopowy obraz przemian energetycznych w przewodniku z prądem

Stwierdziliśmy już (w rozdziale „Napięcie i siła elektromotoryczna”), że wewnątrz źródła napięcia elektrony płyną od jego bieguna dodatniego do ujemnego, co wymaga dostarczania im energii. W takim procesie elektrony uzyskują potencjalną energię elektryczną. W tym samym miejscu stwierdziliśmy też, że poza źródłem chmura elektronów przemieszcza się od bieguna ujemnego do dodatniego, oddając przy tym uzyskaną energię potencjalną. Wiemy jednak, że chmura elektronowa, przemieszczając się przez przewodnik, nie zyskuje przy tym energii kinetycznej. Świadczy o tym prosta obserwacja: w obwodzie na il. 2.12 znajdują się dwa identyczne amperomierze.

Opornik R zasilany źródłem
 Ilustracja 2.12. Opornik R zasilany źródłem o SEM E . Pokazano konwencjonalny kierunek przepływu prądu I przeciwny do kierunku ruchu chmury elektronowej

Pierwszy umieszczony jest w przewodzie, w którym przemieszcza się chmura elektronów o wysokiej wartości energii potencjalnej – są one bowiem na drodze pomiędzy źródłem a opornikiem. Drugi umieszczony jest w punkcie obwodu, w którym elektrony mają niską energię potencjalną – przeszły one bowiem już przez opornik.

Wskazania obu amperomierzy są jednakowe – w obu przewodach przepływa tyle samo ładunku na jednostkę czasu. Przy jednakowych właściwościach przewodów świadczy to o jednakowej prędkości przemieszczania się chmury elektronowej. W razie wątpliwości na ten temat, możemy zamienić miejscami amperomierze i, niezależnie, przewody – wynik obserwacji będzie taki sam.

Skoro elektrony tracą energię potencjalną, a nie zyskują energii kinetycznej, to w ujęciu makroskopowym stwierdzamy, że musi istnieć siła F o p , rozpraszająca energię potencjalną. Siła ta, na podobieństwo siły oporu działającej na ciało przemieszczające się w cieczy, ma zwrot przeciwny do prędkości chmury elektronowej i powoduje, że mimo działania pola elektrycznego porusza się ona ruchem jednostajnym przez cały obwód. Żargonowo mówimy, że energia elektryczna rozprasza się na oporze elektrycznym przewodnika.

Wartość siły F o p jest równa wartości siły elektrycznej F e l działającej na chmurę elektronów o całkowitym ładunku q w polu elektrycznym E , panującym w przewodniku:

F o p = F e l = q E
( 2.18 )
Praca W siły F o p jest ujemna i powoduje zamianę energii potencjalnej elektronów w energię wewnętrzną sieci krystalicznej przewodnika. Przyrost tej ostatniej objawia się najczęściej wzrostem temperatury przewodnika i skutkuje oddaniem uzyskanej energii wewnętrznej – w postaci ciepła Q – do otoczenia. Ten proces nazywa się ciepłem Joule’a-Lenza.

Przez pewien czas po zamknięciu obwodu obowiązuje relacja W > Q – jest to etap, w którym przewodnik się nagrzewa. Po osiągnięciu równowagi termicznej z otoczeniem, wartości bezwzględne Q i W stają się sobie równe, jest to zgodne z I zasadą termodynamiki.

Prawo Joule’a-Lenza

Przedstawione powyżej związki pozwalają nam określić ilość rozpraszanej energii elektrycznej. Możemy bowiem zapisać:

Q = W = F o p d = q E d = q U
( 2.19 )
Symbolem d oznaczyliśmy tu długość wybranego odcinka przewodnika, w którym obserwujemy ruch chmury elektronowej - najczęściej jest to jeden opornik w obwodzie. Wtedy U oznacza napięcie pomiędzy końcami tego odcinka obwodu.

Jeśli uwzględnimy, że przepływ ładunku q przez przekrój poprzeczny przewodnika odbywa się w określonym czasie t , przy natężeniu prądu I , to otrzymamy:

Q = I U t
( 2.20 )

Korzystając z prawa Ohma, wzór ten można przedstawić jeszcze inaczej:

Q = I 2 R t = U 2 R t
( 2.21 )

W tej postaci nosi on nazwę prawa Joule’a-Lenza.

Praca wykonana przez prąd w jednostce czasu, czyli moc, wynosi P = Q t , więc – podstawiając wzór (2.19) – mamy:

P = I U
( 2.22 )

lub – podstawiając wzór (2.20):

P = I 2 R = U 2 R
( 2.23 )

Wykorzystanie ciepła Joule’a-Lenza

Ciepło Joule’a-Lenza ma wiele zastosowań w praktyce – wszędzie tam, gdzie głównym celem stosowania obwodu elektrycznego jest podgrzanie wody, powietrza czy innej substancji. Do tej kategorii należą też żarówki, promieniujące światłem widzialnym wskutek podgrzania do odpowiednio wysokiej temperatury oraz promienniki podczerwieni.

Ciekawym przykładem wykorzystania ciepła Joule’a-Lenza jest działanie bezpieczników topikowych lub bardziej współczesnej ich wersji – automatycznych bezpieczników termicznych. Bezpiecznik jest włączany w obwód elektryczny szeregowo, na podobieństwo amperomierza. Gdy natężenie prądu płynącego przez bezpiecznik przekroczy zadaną wartość, to przerywa on obwód – w najprostszej wersji ulega stopieniu cienki przewód wewnątrz bezpiecznika.

W innych sytuacjach ciepło Joule’a-Lenza jest efektem ubocznym przepływu prądu, na ogół niepożądanym. Energia elektryczna jest wtedy rozpraszana na ogół bezużytecznie. Na dodatek, wydzielane ciepło wymusza czasami instalowanie specjalnych urządzeń chłodzących – tak jest w przypadku urządzeń elektronicznych, np. komputerów.

Warto też wspomnieć o nadprzewodnictwie. Istotą tego zjawiska jest brak – z makroskopowego punktu widzenia – oporu elektrycznego w nadprzewodniku. W jego wnętrzu nie następuje rozpraszanie energii elektrycznej. Nadprzewodnik nie jest zasilany w sposób ciągły przez typowe ogniwo – spowodowałoby to nieograniczony wzrost natężenia płynącego przezeń prądu. Do zasilenia nadprzewodnika stosuje się krótkotrwałe impulsy napięcia indukowanego (więcej o tym powiemy w rozdziale 4., poświęconym zjawisku indukcji elektromagnetycznej).

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że ciepło Joule’a-Lenza nie jest jedyną możliwością zamiany energii elektrycznej w inne formy energii. Obwody elektryczne mogą zasilać silniki lub głośniki (zamiana energii elektrycznej w mechaniczną), anteny nadawcze (zamiana energii elektrycznej w energię fal elektromagnetycznych) czy źródła światła (zamiana energii elektrycznej bezpośrednio w energię świetlną, jak w przypadku diod świecących, tzw. LEDów).

Bardzo ciekawym przypadkiem jest wykorzystanie energii elektrycznej w obwodach logicznych: jest ona potrzebna do „przestawienia” elementów obwodu z jednego stanu stabilnego, np. odpowiadającego umownemu zeru logicznemu, w inny stan stabilny, odpowiadający umownej jedynce logicznej. Z energetycznego punktu widzenia takie dwa stabilne stany są praktycznie tożsame. Energia elektryczna jest wykorzystywana niemal wyłącznie do zainicjowania i przeprowadzenia procesu przestawienia, po czym ulega ona rozproszeniu, ogrzewając obwód.

Pytania i problemy

  1. Podaj interpretację związku między wielkościami opisanymi za pomocą prawa Joule’a-Lenza.
  2. Grzałka elektryczna ma nominalną moc 250 W. Oblicz, jaki prąd przepłynie, gdy podłączysz ją do sieci domowej o napięciu 230 V. Czy bezpiecznik w instalacji o wartości 5 A wytrzyma ten prąd?
  3. Ile grzałek, o których jest mowa w poprzednim pytaniu, można podłączyć jednocześnie, aby ten bezpiecznik wytrzymał?
  4. Grzałka, o której mowa w zadaniu nr 2, została podłączona do sieci domowej w USA, gdzie napięcie w sieci wynosi 120 V. Oblicz, z jaką mocą będzie pracowała ta grzałka w USA; poczyń przy tym odpowiednie założenia (dotyczące oporu elektrycznego tej grzałki).
  5. Zgodnie z prawem Joule’a-Lenza energia wydzielana w przewodniku z prądem zwiększa się proporcjonalnie do czasu. Dlaczego więc włókno żarówki może pracować bardzo długo i nie stopi się pod wpływem prądu?
  6. Zgodnie ze wzorem (2.22) ( P = I 2 R ) moc wydzielana na przewodniku rośnie proporcjonalnie do wartości jego oporu. Jednak równoważny wzór (2.22) ( P = U 2 / R ) oznacza, że moc wydzielana na przewodniku maleje odwrotnie proporcjonalnie do wartości jego oporu. Objaśnij ten paradoks.
  7. Przeprowadź doświadczenie „Ohm” z żarówką (np. 6-woltową). Opisz podobieństwa i różnice między charakterystyką prądowo-napięciową żarówki i opornika. Wytłumacz, dlaczego charakterystyka żarówki ma kształt taki, jak uzyskano w doświadczeniu.