Tom III

4.4. Samoindukcja

Gdy przez zwojnicę płynie zmienny prąd, wytwarza on strumień pola magnetycznego, który przechodzi przez zwojnicę i sam się zmienia. Zmiana pola wywołuje w tej zwojnicy SEM indukcji. Zjawisko to nazywamy samoindukcją.

Aby zrozumieć zjawisko samoindukcji, przyjrzymy się sytuacji przedstawionej na il. 4.14.

a) Jeżeli przez pętlę 1 przepuścimy zmienny prąd, to zmienne pole magnetyczne przenikające przez pętlę 2 będzie wytwarzać w niej SEM indukcji.

b) Ten sam prąd przepływający przez solenoid 1 składający się z kilku pętli wytworzy wielokrotnie silniejsze pole magnetyczne i wywoła w pętli 2 większą SEM, gdyż pola magnetyczne pochodzące od prądu w każdej pętli nakładają się na siebie.

c) Jeszcze większą SEM indukcji uzyskamy, jeżeli pętla 2 będzie się składać z więcej niż jednego zwoju, gdyż wówczas strumień wektora B przepływa przez wiele zwojów, wywołując w każdym z nich SEM; te SEM się dodają.

d) Zmienny prąd w pętli 1 wywoła w połączonej z nią pętli 2 SEM indukcji, podobnie jak poprzednio. Ale również zmienny prąd w pętli 2 wywoła SEM indukcji w pętli 1 .

e) Sytuacja jest tu podobna do przypadku d). Zmienny prąd płynący w każdym ze zwojów solenoidu oddziałuje na pozostałe, wywołując w całym solenoidzie siłę elektromotoryczną samoindukcji (podział na pętlę 1 i 2 jest tu całkowicie dowolny i został na rysunku zachowany tylko w celu dydaktycznym, aby było łatwiej zrozumieć powiązanie tego przypadku z poprzednimi).

 Ilustracja 4.14. Zjawisko samoindukcji
a) zmienne pole magnetyczne pochodzące od zmiennego prądu w pętli 1 przenika pętlę 2 i wywołuje w niej SEM, b) ten sam prąd przepływający przez solenoid 1 składający się z kilku pętli wytwarza w zwoju pętli 2 kilkakrotnie silniejsze pole i większą SEM, c) jeszcze większa SEM powstaje w dwóch zwojach pętli 2 , d) zmienny prąd w pętli 1 wywoła w połączonej z nią pętli 2 SEM indukcji, podobnie jak poprzednio. Ale również i zmienny prąd w pętli 2 wywoła SEM indukcji w pętli 1 , e) sytuacja jest podobna do przypadku d)

Przejdźmy teraz do rozważań ilościowych. Weźmy pod uwagę solenoid, przez który przepływa prąd zmienny. W celu wyrażenia siły elektromotorycznej indukcji w solenoidzie za pomocą natężenia prądu zmiennego I , zastosujmy ogólne prawo indukcji Faradaya (4.7): E ind = - Δ Φ B Δ t . Obliczmy najpierw zmianę strumienia wektora przenikającego przez solenoid. Strumień przechodzący przez jeden zwój jest równy iloczynowi wektora B i pola powierzchni S zwoju: Φ = B S . Ponieważ solenoid ma N zwojów, całkowity strumień:

Φ = N B S

Liczbę zwojów można wyrazić jako N = n l , gdzie l – długość solenoidu, n – gęstość liniowa uzwojenia. Natomiast B = μ 0 n I (patrz wzór (3.31)). W obecności substancji o przenikalności magnetycznej μ r zachodzi B = μ r μ 0 n I , zatem:

Φ = μ r μ 0 n 2 S l I = L I
( 4.8 )

Widzimy, że wielkość L jest stała (nie zależy od wartości natężenia prądu I ) i dla długiego solenoidu:

L = μ r μ 0 n 2 S l
( 4.9 )

Nazywamy ją współczynnikiem indukcji własnej albo – krótko – indukcyjnością. Zauważmy, że iloczyn S l = V o b j jest objętością solenoidu, więc:

L = μ r μ 0 n 2 V o b j
( 4.10 )

Indukcyjność jest dla danego obwodu elektrycznego stała i zależy od jego rozmiarów geometrycznych. Jednostką indukcyjności jest henr ( H ) . Zgodnie z ogólnym wzorem

Φ = L I
( 4.11 )

jeden henr jest to wartość indukcyjności takiego obwodu, w którym prąd o natężeniu jednego ampera wytwarza strumień jednego webera ( Wb ) . Ponieważ 1 Wb = 1 V 1 s – (można to wyprowadzić, analizując jednostki we wzorze (4.8)), to jeden henr wyraża się jako 1 V 1 s / 1 A = 1 Ω 1 s .

Ze wzoru (4.11) wynika, że jeżeli przez obwód płynie stały prąd, to strumień pola magnetycznego nie ulega zmianie. Wtedy Δ Φ B Δ t = 0 , więc w obwodzie nie występuje SEM samoindukcji ( E ind = 0 ) . Gdy prąd zmienia swoją wartość, wówczas zmienia się również strumień. W czasie Δ t = t 2 - t 1 zmiana strumienia wynosi Δ Φ B = Φ 2 - Φ 1 . Korzystając ze wzorów (4.8) oraz (4.11), możemy napisać:

E ind = - Δ Φ B Δ t = Φ 2 - Φ 1 t 2 - t 1 = - L I 2 - I 1 t 2 - t 1 = - L Δ I Δ t

Otrzymaliśmy zatem wzór na SEM samoindukcji:

E ind = - L Δ I Δ t
( 4.12 )

Znak minus we wzorze jest wyrazem reguły Lenza. Gdy natężenie prądu w obwodzie narasta, SEM samoindukcji temu przeszkadza – znak SEM samoindukcji jest przeciwny do znaku różnicy potencjałów na zaciskach uzwojenia. Natomiast gdy natężenie prądu w obwodzie maleje, SEM samoindukcji przeszkadza temu, co wyraża się znakiem takim samym, jak znak różnicy potencjałów na zaciskach uzwojenia. W ten sposób samoindukcja podtrzymuje w obwodzie malejący prąd.

Pytania i problemy

 1. W przykładzie (rozdział 3.7. Pole magnetyczne solenoidu) opisano cewkę, która może wytworzyć pole B o określonej indukcji. Oblicz: a) indukcyjność cewki bez rdzenia L 0 , b) przenikalność μ r rdzenia, który należy umieścić w jej wnętrzu, by uzyskać cewkę o indukcyjności L = 1 H .
 2. Przyjmij, że cewkę z rdzeniem z poprzedniego zadania zasilono napięciem stałym U = 2 V . Po czasie ok. 0,12 s stwierdzono, że natężenie prądu I w obwodzie praktycznie przestało wzrastać i ustabilizowało się na poziomie I max . Wobec tego, po tym czasie, natężenie prądu jest stałe. Można zatem zastosować prawo Ohma, gdyż cewka, prócz indukcyjności L (która teraz już nie wpływa na natężenie prądu), ma opór elektryczny R – jest to opór przewodu, z którego ją nawinięto.
  1. W pierwszym przybliżeniu przyjmij, że natężenie prądu I narastało liniowo (il. 4.16a). Oblicz średnią wartość SEM samoindukcji podczas narastania prądu zgodnie z tą hipotezą.
    Ilustracja 4.16. Wykres przybliżający liniowo zależność natężenia prądu od czasu w obwodzie z cewką
  2. Dokładniejsza analiza pokazuje, że natężenie prądu I narastało nieliniowo, osiągając wartość I max asymptotycznie (il. 4.17b). Oblicz średnią wartość SEM samoindukcji podczas narastania prądu zgodnie z tym założeniem. Przyjmij na przykład, że w każdym z sześciu odcinków czasowych o długości Δ t = 0,02 s natężenie prądu zmieniało się liniowo i skorzystaj z siatki na wykresie I ( t ) oraz z tabeli na il. 4.18c.
    Ilustracja 4.17. Natężenie prądu w obwodzie z cewką narasta (nieliniowo – prawie jak w rzeczywistości) aż do osiągnięcia wartości I max
    Ilustracja 4.18. Odczytaj (szacunkowo) z wykresu i wpisz wartości natężenia prądu początkowego I 0 oraz końcowego I k w każdym odcinku czasowym i wykonaj odpowiednie obliczenia
  3. Porównaj wyniki otrzymane w poleceniach „a” i „b”. Uzasadnij, że wynik uzyskany metodą „b” jest lepszym przybliżeniem średniej SEM.