Tom III

3.7. Pole magnetyczne solenoidu

W celu wyznaczenia pola magnetycznego solenoidu założymy, że pole magnetyczne występuje tylko wewnątrz długiego solenoidu, a na zewnątrz jest równe zeru. Teoretyczne uzasadnienie tego zjawiska znajdziemy w tym rozdziale (to przybliżenie jest tym dokładniejsze, im długość solenoidu jest większa w porównaniu z jego średnicą).

Wykorzystamy prawo Ampère'a. Obierzmy drogę cyrkulacji wektora B w postaci prostokąta A B C D , jak na il. 3.30. Cyrkulacja wektora B po tej drodze wyniesie B l , ponieważ tylko na odcinku A B iloczyn skalarny B Δ l nie znika. Przez powierzchnię rozpiętą na prostokącie A B C D przepływa prąd o całkowitym natężeniu N I ( N – liczba zwojów na odcinku l ) , więc zgodnie z prawem Ampère'a B l = μ 0 N I . Stąd wzór na indukcję magnetyczną solenoidu:

B = μ 0 N I l = μ 0 n I
( 3.31 )

gdzie n = N l jest liniową gęstością zwojów w solenoidzie.

 Ilustracja 3.30. Prostokątna droga cyrkulacji wektora B obrana dla zastosowania prawa Ampère'a

Pierścień Rowlanda

Pokażemy teraz inny sposób otrzymania tego wzoru, wykorzystując tzw. pierścień Rowlanda. Jest to spirala nawinięta na toroidalny rdzeń, czyli solenoid mający kształt obwarzanka, który w przekroju przedstawiony jest na il. 3.31.

 Ilustracja 3.31. Pole magnetyczne spirali nawiniętej na torusie

Zastosujemy prawo Ampère'a (3.23). Symetria układu narzuca koncentryczne linie pola magnetycznego. Wartość wektora B w każdym punkcie takiej linii jest taka sama. Cyrkulacja indukcji B po drodze kołowej o promieniu R wewnątrz toroidu wyniesie 2 π R B . Przez powierzchnię rozpiętą na tej drodze kołowej przepływa całkowity prąd równy N I , gdzie N jest liczbą zwojów. Zatem, zgodnie z (3.23), mamy: 2 π R B = μ 0 N I , więc wzór na indukcję toroidu przybierze postać:

B = μ 0 N I 2 π R
( 3.32 )

Z prawa Ampère'a wynika, że na zewnątrz toroidu nie ma pola magnetycznego. Przez powierzchnię (np. koło) rozpiętą na okręgu o promieniu r większym od zewnętrznego promienia toroidu R z przepływa sumaryczny prąd o natężeniu równym zeru (każdy zwój przechodzi przez tę powierzchnię dwa razy, a prąd w obu częściach zwoju przepływa przez tę powierzchnię w przeciwnych kierunkach). Z kolei przez koło o promieniu r mniejszym od wewnętrznego promienia toroidu R w nie przepływa żaden prąd. W związku z tym w obu przypadkach prawa strona równania Ampère'a jest równa zeru, więc cyrkulacja wektora B musi być również zerowa, stąd B = 0 .

Solenoid można utworzyć przez „wyprostowanie” toroidalnej zwojnicy. Zatem pole magnetyczne wewnątrz długiego solenoidu nie powinno się prawie wcale różnić od pola toroidu (o dużej średnicy) o tej samej gęstości zwojów, jeżeli płynie przez nie prąd o takim samym natężeniu I . Długość l solenoidu odpowiada obwodowi toroidu, l = 2 π R , dlatego, wykorzystując wzór (3.32), otrzymamy wzór (3.31).

Jak widzieliśmy, pole magnetyczne występuje tylko wewnątrz toroidu, stąd argument przemawiający za tym, że pole magnetyczne także występuje tylko wewnątrz długiego solenoidu, a na zewnątrz jest znikome.

Przykład 7

Na kartonową rurkę o promieniu r = 1 cm nawinięto (ciasno) N = 1 000 zwojów miedzianego przewodu o średnicy d = 0,2 mm . Średnica przewodu wraz z izolacją wynosi d ' = 0,3 mm . Tak uzyskany solenoid zasilono napięciem U . Oblicz napięcie U , wiedząc, że wewnątrz solenoidu indukcja pola magnetycznego wynosi B = 10 - 3 T , czyli jest ono około 20 razy silniejsze niż ziemskie pole magnetyczne. Oporność właściwa miedzi ρ = 1,6 Ω m .

Rozwiązanie: Użyte napięcie wyznaczymy z prawa Ohma:

U = I R
( 3.33 )

Natężenie prądu I niezbędne do wytworzenia pola B o żądanej indukcji wyznaczymy ze wzoru (3.31), który po przekształceniu przybiera postać:

I = B l μ 0 N = B d ' N μ 0 N = B d ' μ 0
( 3.34 )

Po podstawieniu danych obliczamy I 0,24 A .

Opór elektryczny R nawiniętego przewodu wyznaczymy ze wzoru (2.10):

R = ρ L S = ρ N 2 π r 1 4 π d 2 = 8 ρ N r d 2
( 3.35 )

Po podstawieniu danych obliczamy R = 32 Ω .

Ostatecznie obliczamy niezbędne napięcie U = 7,68 V .

Zwróćmy uwagę, że w zaprojektowanym solenoidzie będzie się wydzielała moc P = U I 1,8 W . Jest to na pozór niewielka moc, ale może ona spowodować zauważalne podgrzanie bardzo cienkiego, zaizolowanego przewodu.

Pytania i problemy

  1. Korzystając z prawa Ampère'a, wyprowadź związek między indukcją pola magnetycznego i natężeniem prądu w nieskończenie długim prostoliniowym przewodniku.