Tom III

3.8. Prawo Biota-Savarta. Kołowa pętla z prądem

Prawo Ampère'a pozwala wyznaczać indukcję B dla pól magnetycznych pochodzących od prądów wyróżniających się wysoką symetrią, w przypadku których stosunkowo prosto można obliczyć cyrkulację indukcji. W bardziej skomplikowanych przypadkach jest ono mało przydatne ze względu na trudności rachunkowe. Wtedy przychodzi nam z pomocą prawo Biota-Savarta, które w magnetyzmie odgrywa rolę podobną do prawa Coulomba w elektrostatyce.

W nauce o elektryczności (rozdział 1.4. Pole elektrostatyczne powstałe w wyniku szczególnych rozkładów ładunków) podaliśmy ogólny wzór służący do obliczenia natężenia pola elektrycznego pochodzącego od wielu cząstkowych ładunków Δ Q . Jest ono sumą (wektorową) składowych elementów pola. Wartość elementu natężenia pola jest wyrażona wzorem:

Δ E = 1 4 π ε 0 Δ Q r 2
( 3.36 )

Aby uzyskać wektor Δ E , należy wartość Δ E pomnożyć przez wektor jednostkowy r r (wskazujący kierunek i zwrot wektora Δ E ):

Δ E = 1 4 π ε 0 Δ Q r 2 r r

skąd

Δ E = 1 4 π ε 0 Δ Q r r 3
( 3.37 )

Podobnie postępujemy w przypadku pola magnetycznego – stosujemy do zdefiniowania elementu indukcji Δ B w miejscu odległym o r od elementu prądu I Δ l wzór Biota-Savarta:

Δ B = μ 0 4 π I Δ l sin θ r 2
( 3.38 )

Jest on analogiczny do wzoru (3.36) wynikającego z prawa Coulomba obowiązującego w elektrostatyce. Na il. 3.32 pokazane są wzajemne relacje między wielkościami wchodzącymi w skład wzoru (3.38). Indukcja Δ B pola magnetycznego w punkcie P pochodzi od elementu prądu I Δ l . Od tego elementu do punktu P poprowadzony jest promień wodzący r . Kąt między tym promieniem a elementem Δ l oznaczono przez θ . Kierunek i zwrot wektora Δ B jest określony przez iloczyn wektorowy Δ l × r . Zatem wzór wektorowy wyrażający prawo Biota-Savarta przedstawia się następująco:

Δ B = μ 0 4 π I Δ l × r r 3
( 3.39 )

Tu również widzimy analogię do prawa Coulomba w postaci wektorowej (3.37).

 Ilustracja 3.32. Indukcja Δ B pola magnetycznego wytworzonego przez element prądu I Δ l

Przykład 8

Wyznacz wartość wektora B na osi kołowego przewodnika z prądem, tzw. pętli kołowej prądu (il. 3.33).

 Ilustracja 3.33. Indukcja Δ B pola magnetycznego wytworzonego przez element prądu I Δ l przewodnika kołowego

Rozwiązanie: Element Δ l jest prostopadły do promienia r (kąt θ = 90 ° ). Zatem zgodnie z prawem Biota-Savarta (3.38):

Δ B = μ 0 4 π I Δ l r 2
( 3.40 )

Składową wzdłuż osi Δ B x otrzymamy, gdy Δ B pomnożymy przez sin α = R r :

Δ B x = μ 0 4 π I R r 3 Δ l
( 3.41 )

Ze względu na obrany zwrot osi „x”, składowa Δ B x powinna być ujemna, podobnie jak obliczona poniżej składowa B x . Ponieważ jednak obliczamy wartość wektora B , to znak ten nie ma w dalszych rozważaniach żadnego znaczenia.

Całkowita składowa osiowa indukcji B pochodząca od całego okręgu, wynosi:

B x = Δ B x = μ 0 4 π I R r 3 Δ l

Jeżeli uwzględnimy, że Δ l = 2 π R , to otrzymamy:

B x = μ 0 4 π I R r 3 ( 2 π R ) = μ 0 2 π I π R 2 r 3
( 3.42 )

Należy zauważyć, że całkowite wypadkowe pole magnetyczne we wszystkich punktach położonych na osi przewodnika kołowego będzie równe tylko sumie składowych Δ B x , czyli B = B x , gdyż składowe prostopadłe do osi Δ B wzajemnie się zniosą, czyli Δ B = 0 . Wynika to stąd, że dla każdego elementu Δ l przewodnika można znaleźć drugi – leżący po przeciwnej stronie okręgu – element, który wytwarza składową Δ B równą co do wartości, ale o przeciwnym znaku. Zatem wartość wektora indukcji B pola magnetycznego na osi przewodnika kołowego z prądem wynosi:

B = μ 0 2 π I S r 3
( 3.43 )

gdzie S = π R 2 jest polem powierzchni rozpiętej na przewodniku kołowym. Zauważmy, że r zmienia się w zakresie od R do nieskończoności.

Iloczyn natężenia prądu płynącego w pętli kołowej i pola powierzchni ograniczonej tą pętlą, I S , nosi nazwę dipolowego momentu magnetycznego. Oznaczamy go zwykle symbolem p m :

p m = I S
( 3.44 )

Tę definicję dipolowego momentu magnetycznego można stosować dla płaskiego obwodu prądowego o dowolnym kształcie, nie tylko kołowego (zauważ, że indukcja B pola dipola zmniejsza się wraz z odległością – odwrotnie proporcjonalnie do trzeciej potęgi odległości).

Z wyrażenia (3.42) możemy także wyprowadzić wzór na indukcję pola B w środku pętli. Wystarczy zauważyć, że wtedy r = R i dokonać odpowiednich uproszczeń:

B = B x = μ 0 I 2 R
( 3.45 )

Pytania i problemy

  1. Wytłumacz, w jakim celu stosujemy prawo Ampère'a, a w jakim – prawo Biota-Savarta.
  2. Czy elektron w atomie wodoru wytwarza pole magnetyczne?
  3. Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego w środku orbity Bohra elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym ( n = 1 ) .