Tom III

3.6. Oddziaływanie dwóch równoległych przewodników z prądem

Wykonując odpowiednie doświadczenie, łatwo możemy się przekonać, że dwa równoległe przewodniki z prądem oddziałują na siebie. Jeżeli zwroty prądów są zgodne, to przewodniki przyciągają się, z kolei gdy zwroty prądów są przeciwne, przewodniki odpychają się.

Wytłumaczenie tego zjawiska jest proste. Wiemy już, że prąd elektryczny wywołuje w swoim otoczeniu pole magnetyczne. Zatem każdy z dwóch równoległych przewodników z prądem znajduje się w polu magnetycznym tego drugiego. Na il. 3.29 przedstawiono taką sytuację. Widzimy, że na przewodnik z prądem o natężeniu I 2 działa siła F pochodząca od pola magnetycznego wytworzonego przez prąd o natężeniu I 1 . Sytuacja przewodnika z prądem o natężeniu I 1 jest analogiczna. Na niego również działa siła magnetyczna równa co do wartości sile F , lecz o przeciwnym zwrocie (na rysunku jej nie pokazano, aby nie zaciemniać obrazu).

 Ilustracja 3.29. Dwa przewodniki z prądami o jednakowym zwrocie przyciągają się

W rozdziale 3.5. Prawo Ampère'a, przy okazji omawiania prawa Ampère'a podaliśmy wzór (3.20) na wartość wektora indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez nieskończenie długi prostoliniowy przewodnik z prądem o natężeniu I :

B = μ 0 I 2 π r
( 3.27 )

Wykorzystamy ten wzór, by wyprowadzić wyrażenie na siłę oddziaływania magnetycznego dwóch prostoliniowych przewodników przypadającą na jednostkę długości przewodnika. Zgodnie ze wzorem (3.16) siła Δ F , z jaką pole magnetyczne B działa na fragment przewodnika o długości Δ l , wyraża się jako:

Δ F = I Δ l B sin α
( 3.28 )

W naszym przypadku pole magnetyczne jest wytworzone przez prąd I 1 , zaś przewodnik I 2 znajduje się w odległości r = d od niego. Kąt α między wektorem B a elementem Δ l jest kątem prostym. Gdy uwzględnimy te informacje i połączymy wzory (3.27) i (3.28), to otrzymamy:

Δ F Δ l = μ 0 I 1 I 2 2 π d
( 3.29 )

Wielkość Δ F / Δ l , mierzona w niutonach na metr, to siła oddziaływania na jednostkę długości każdego przewodnika.

Zjawisko oddziaływania wzajemnego dwóch równoległych przewodników z prądem zostało wykorzystane do definicji jednostki natężenia prądu – ampera w układzie SI. Załóżmy, że w obu przewodnikach płynie taki sam prąd I 1 = I 2 = I . Siła działająca na jednostkową długość przewodnika:

F Δ l = μ 0 I 2 π d
( 3.30 )

Otóż natężenie prądu w przewodnikach wynosi jeden amper wtedy, gdy siła wzajemnego przyciągania dwóch długich równoległych przewodników odległych od siebie o jeden metr przypadająca na jednostkę ich długości (1 m) wynosi F / Δ l = 2 10 - 7 N / m .

Przykład 6

Dwużyłowy miedziany kabel elektryczny podłączono do pewnego urządzenia. Jakie musiałoby być natężenie prądu I , by oddziaływanie magnetyczne między przewodami w kablu równoważyło ciężar jednego z nich? Przyjmij, że średnica pojedynczego przewodu d = 1 mm oraz odległość między środkami przewodów równa jest 2 d (ze względu na obecność izolacji). Przyjmij gęstość miedzi ρ = 9 10 3 kg / m 3 .

Rozwiązanie: Jeśli oddziaływanie magnetyczne między przewodami ma równoważyć ciężar jednego z nich, to jednostkowa siła magnetyczna, dana wyrażeniem (3.29), musi być równa sile grawitacji działającej na jednostkową długość jednego z nich:

Δ F Δ l = Δ m g Δ l

W tym wzorze uwzględnimy, oprócz wzoru (3.29), że I 1 = I 2 = I , że masa jednostkowej długości przewodu Δ m = ρ S Δ l oraz odległość między przewodami wynosi 2 d . Otrzymamy wtedy:

μ 0 I 2 2 π 2 d = ρ π 4 d 2 Δ l g Δ l

Po uporządkowaniu, uproszczeniu, rozwiązaniu i podstawieniu danych uzyskujemy:

I = π 2 ρ d 3 g μ 0 26,3 A

Jak widać, jest to dość spore natężenie prądu, raczej niespotykane w domowych instalacjach elektrycznych 230 V, w której bezpieczniki ograniczają to natężenie typowo do 16 A. Wyjątkiem mogą tu być kuchnie elektryczne o mocy przekraczającej 5–6 kW.

Pytania i problemy

  1. Udowodnij, że dwa przewodniki równoległe, w których płynie prąd w tym samym kierunku, przyciągają się.
  2. Czy prostoliniowe przewodniki z prądem ustawione do siebie pod kątem prostym działają na siebie siłą? Odpowiedź uzasadnij.
  3. Przez pionowo zawieszoną sprężynę, na której wisi ciężar, przepuszczamy prąd. Wyjaśnij, dlaczego długość sprężyny ulegnie zmianie.