Tom III

5.3. Doświadczenie „Wahadło”

Celem doświadczenia jest eksperymentalne sprawdzenie teorii ruchu wahadła matematycznego.

W poprzednim podrozdziale, wychodząc z praw mechaniki, wyprowadziliśmy wzór (5.17) na okres drgań wahadła matematycznego oraz wzór (5.18) na przyśpieszenie ziemskie g :

g = 4 π 2 l T 2

Wzór ten pozwala wyznaczyć doświadczalnie wartość przyśpieszenia ziemskiego g , jeżeli znana jest długość l wahadła i jego okres T . Ponieważ wartość g jest dobrze znana, a wartości l i T możemy łatwo zmierzyć, mamy okazję sprawdzić, czy rzeczywiście wyprowadzony przez nas wzór zgadza się z rzeczywistością, a pośrednio – czy zastosowane rozumowanie przy jego wyprowadzeniu było prawidłowe.

Nasze doświadczenie zaplanujemy następująco:

Zawieszamy ciężarek na cienkiej nici długości około 70 cm i całość zaczepiamy na statywie. Miarką z podziałką milimetrową mierzymy długość wahadła l (czyli odległość od punktu zawieszenia wahadła do środka ciężarka). Pomiar powtarzamy trzykrotnie – najlepiej przez różne osoby w grupie pomiarowej. Pamiętajmy przy tym, by wychylenie początkowe wahadła nie przekraczało kilku stopni.

Wyniki pomiarów oraz ich wartość średnią wpisujemy do uprzednio przygotowanej tabelki pomiarów (il. 5.9).

 Ilustracja 5.9. Tabelka pomiarów

Mierzymy czas t dziesięciu okresów, czyli czas 10 pełnych wahnięć (przypominamy, że okres to czas jednego pełnego wahnięcia, np. czas upływający od momentu, gdy wahadło jest w lewym skrajnym położeniu, do momentu, gdy znajdzie się ponownie w tym położeniu). Mierzymy łączny czas 10 okresów dla zmniejszenia niepewności pomiaru okresu. Wynik pomiaru czasu t umieszczamy w tabelce, do której wpisujemy też obliczony okres T = t 10 .

Obliczamy wartość przyśpieszenia ziemskiego g , podstawiając wartości l ś r i T do wzoru (5.18).

Sprawdzamy, czy wartość g , obliczona na podstawie naszych wyników doświadczalnych, zgadza się ze znaną wartością g = 9,81 m / s 2 (z jaką dokładnością?). Cieszymy się, jeżeli tak jest, gdyż ta zgodność jest dowodem doświadczalnym na to, że teoria wahadła matematycznego jest zgodna z rzeczywistością.

W celu dokładniejszego sprawdzenia, czy nasz wynik pomiaru przyśpieszenia ziemskiego g zgadza się – w granicach niepewności pomiaru – z wartością tablicową, przeprowadzamy dyskusję niepewności pomiarowych.

Najpierw szacujemy niepewności pomiaru długości wahadła Δ l i okresu Δ T . Podstawiamy je do wzoru na niepewność względną wielkości złożonej g :

ε = Δ g g = Δ l l + 2 Δ T T
( 5.24 )

Wzór ten wynika z ogólnej formuły znajdowania niepewności względnych wielkości złożonych w postaci iloczynowej (tom I, rozdz. 1.D1 Ocena dokładności wyników pomiarów (Dodatek)).

Obliczamy niepewność pomiaru Δ g , podstawiając do wzoru Δ g = ε g otrzymane uprzednio wartości.

Zapisujemy wynik końcowy w postaci:

g = g dośw ± Δ g

oraz wniosek końcowy z przeprowadzonego doświadczenia.