Tom III

5.12. Fale stojące

Szczególnym przypadkiem interferencji dwóch fal jest fala stojąca. Można ją zademonstrować, w przypadku jednowymiarowego ośrodka, wykonując następujące doświadczenie.

Doświadczenie pokazowe

Aby wywołać falę, potrząsamy rytmicznie jednym końcem sznura przymocowanego drugim końcem do ściany, jak w doświadczeniu pokazowym. Fala odbija się od nieruchomego końca sznura i – nakładając się z falą biegnącą w przeciwną stronę – wytwarza w niektórych miejscach sznura szczególnie silnie drgania. W innych miejscach drgania praktycznie nie występują. Odkształcenia sznura nie przesuwają się wzdłuż sznura. Dlatego taką falę nazywamy falą stojącą, w przeciwieństwie do fali, w której drgania przemieszczają się z miejsca na miejsce.

Jak już wspomniano, w fali stojącej zarówno miejsca wychyleń maksymalnych, jak i miejsca, w których brak wychyleń, nie zmieniają swojego położenia. Miejsca wychyleń maksymalnych nazywamy strzałkami, miejsca, w których brak wychyleń, nazywamy węzłami.

Rysunek (il. 5.32) wyjaśnia, dlaczego interferencja fali padającej z falą odbitą prowadzi do powstania fali stojącej. Przedstawiona została na nim sytuacja, gdy punkt odbicia jest sztywno zamocowany (odbicie od twardej ściany). Jest to istotne założenie, gdyż z teorii ruchu falowego wynika, że fala odbita od „ośrodka bardziej gęstego” zmienia fazę na przeciwną, co widać na il. 5.32.

Rysunek przedstawia jak gdyby „zdjęcia migawkowe” fali padającej, fali odbitej i fali wypadkowej w odstępach czasu co 1 4 okresu. Dla ułatwienia interpretacji fala odbita ma na rysunku nieco mniejszą amplitudę niż padająca, choć na potrzeby wyznaczania fali wypadkowej przyjęto, że amplitudy obu fal są jednakowe.

Omówmy kolejne przypadki:

a) t = 0 – widzimy, że cząstki w fali odbitej (która porusza się w lewo) są wychylone w tę samą stronę, co cząstki w fali padającej (poruszającej się w prawo), więc fala wypadkowa w tym momencie zostaje wzmocniona.

b) t = T 4 – fala odbita przesunęła się w lewo o ćwierć długości fali, a fala padająca – o tę samą wartość w prawo, więc obecnie cząstki w obu falach są wychylone przeciwnie; fale chwilowo wygaszają się wzajemnie.

c) t = T 2 – obie fale przesunęły się tak, że znowu się wzmacniają, ale faza fali wypadkowej jest przeciwna do fazy na rysunku a). I tak dalej.

Należy zauważyć, co widać wyraźnie na il. 5.32a-e, że najsilniejsze drgania fali wypadkowej (strzałki) występują zawsze w tych samych miejscach. Tak samo dotyczy punktów, w których brak wychyleń (węzły). Czyli strzałki i węzły są umiejscowione w fali wypadkowej, nie przesuwają się. Tak samo zresztą zachowują się miejsca drgań o mniejszych amplitudach. Dlatego taką falę wypadkową nazywamy falą stojącą. Łatwo możemy zauważyć, że odległość między dwoma sąsiednimi węzłami (jak i strzałkami) wynosi λ 2 , natomiast odległość węzła od najbliższej strzałki wynosi λ 4 .

 Ilustracja 5.32. Powstawanie fali stojącej jako wynik nakładania się fali padającej z falą odbitą

Przykład 10: Fala stojąca w strunie

W strunie powstała fala stojąca, z dwiema strzałkami. Odległości między punktami wykonującymi drgania o jednakowej amplitudzie A 1 = 4 mm wynoszą Δ 1 = 3 cm i Δ 2 = 7 cm . Wyznacz długość fali oraz amplitudę A 0 w środku strzałki.

Rozwiązanie:

 Ilustracja 5.33. Fala stojąca – jedna długość fali

1. Na długości L odłożą się dwie połówki fali, czyli L = λ .

2. Jednakową amplitudę fala osiąga w czterech miejscach, które można graficznie wyznaczyć, jeżeli poprowadzimy poziomą linię na wysokości A 1 . Odetnie ona falę stojącą w tych miejscach, w których ma ona jednakową amplitudę. Zaznaczamy te miejsca na osi x .

3. Zauważmy, że miejsca o jednakowej amplitudzie są położone symetrycznie względem maksimów (strzałek fali) i minimum (węzła fali), tzn. znajdują się w jednakowej odległości Δ 1 po obu stronach tych maksimów i muszą się znajdować też w jednakowej odległości Δ 2 2 po obu stronach środkowego węzła.

Na podstawie rysunku można określić długość fali.

Aby znaleźć amplitudę w środku strzałki A 0 , należy napisać równanie fali stojącej. Stąd:

y = A 0 sin π L x
( 5.53 )

odnoszące się do przypadku, gdy na odcinku L odkładała się połówka fali. To równanie możemy zastosować wprost do połowy naszej struny, wykonując w nim odpowiednie podstawienie L = λ 2 . Mając to równanie, możemy podstawić współrzędną x = x 1 .

Na rysunku widać, że Δ 1 + Δ 2 = λ 2 . Zatem:

λ = 2 ( Δ 1 + Δ 2 ) = 20 cm

Aby znaleźć A 0 , napiszemy równanie amplitudy fali. W rozwiązaniu poprzedniego zadania otrzymaliśmy równanie amplitudy fali (5.53):

y = A 0 sin π L x

odnoszące się do przypadku, gdy na odcinku L odkładała się połówka fali. To równanie możemy zastosować wprost do połowy naszej struny, podstawiając L = λ 2 . Otrzymamy:

y = A 0 sin 2 π λ x
( 5.54 )

Dla współrzędnej x = x 1 mamy:

A 1 = y 1 = A 0 sin 2 π λ x 1
( 5.55 )

Na rysunku widać, że x 1 = Δ 2 2 , więc A 1 = A 0 sin π λ Δ 2 . Stąd:

A 0 = A 1 sin π λ Δ 2 = 4,4 mm
EXE Ćwiczenie wirtualne: Rura Kundta

Pytania i problemy

  1. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko powstawania fali stojącej. Co to są węzły i strzałki fali? Ile wynosi odległość między sąsiednimi strzałkami i sąsiednimi węzłami? Ile wynosi odległość między strzałką i sąsiadującym z nią węzłem?
  2. W rozdziale 5.6. Podstawowe cechy fal rozważaliśmy falę stojącą w sznurze zamocowanym jednym końcem do ściany. Na tym końcu musiał powstać węzeł, gdyż tam sznur nie mógł drgać. Wtedy faza fali przy odbiciu ulegała zmianie o π . Gdy sznur jest zawieszony na elastycznej nitce, jego koniec może wykonywać drgania i może tam powstać strzałka fali stojącej – faza fali przy odbiciu nie ulega zmianie. Wykonaj rysunek podobny do il. 5.32, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie wtedy rozkład węzłów i strzałek w fali stojącej.