Tom III

8.7. Interferencja światła przechodzącego przez wiele szczelin

Interferencja światła na dwóch szczelinach – doświadczenie Younga

Jeżeli przepuścimy światło przez dwie wąskie szczeliny położone blisko siebie, to po przejściu przez szczeliny światło padające na ekran utworzy obraz interferencyjny w postaci wielu prążków, naprzemiennie, jasnych i ciemnych.

Doświadczenie to przebiega podobnie jak w przypadku interferencji fal na wodzie wychodzących z dwóch źródeł – rozdz. 5.11. Interferencja. Podobnie jak tam, maksima (interferencyjne) natężenia fali występują w miejscach, gdzie fale spotykają się w fazach zgodnych.

Wzmocnienie fal
 Ilustracja 8.32. Wzmocnienie fal 1 i 2 występuje wtedy, gdy różnica dróg Δ jest równa całkowitej wielokrotności długości fali

Minima występują tam, gdzie fale spotykają się w fazach przeciwnych. Na il. 8.32 pokazano schematycznie dwa promienie wybiegające z obu szczelin pod kątem ϑ . W celu wyznaczenia kierunków kątowych, dla których występują maksima i minima fali wypadkowej, trzeba określić różnicę dróg tych promieni. Widzimy na rysunku, że różnica ta wynosi Δ = d sin ϑ ( d – odległość między szczelinami). Te dwa promienie będą nakładać się w fazach zgodnych, gdy Δ będzie całkowitą wielokrotnością długości fali n λ , stąd warunek na wzmocnienie:

sin ϑ = n λ d ( n = 0 , 1 , 2 , ... )
( 8.26 )

Warunek na minimum otrzymamy, gdy Δ będzie całkowitą wielokrotnością nieparzystej liczby połówek długości fali ( 2 n + 1 ) λ 2 , więc:

sin ϑ = ( 2 n + 1 ) λ 2 d ( n = 0 , 1 , 2 , ... )
( 8.27 )

Na il. 8.33 pokazano wynik komputerowej symulacji powstawania obrazu interferencyjnego w doświadczeniu Younga.

Siatka dyfrakcyjna

Obraz dyfrakcyjny w doświadczeniu Younga jest na ogół mało wyraźny, ze względu na to, że tylko mała część strumienia światła przechodzi przez dwie szczeliny. Dlatego zbudowano tzw. siatkę dyfrakcyjną, która stanowi układ nie dwóch, ale wielu szczelin. Siatkę dyfrakcyjną można wykonać różnymi sposobami. Jeden ze sposobów polega na wykonaniu szeregu delikatnych równoległych rys na szkle. Rysy takie stanowią przeszkody dla światła, przerwy między rysami spełniają rolę szczelin. Odległość między sąsiednimi szczelinami w siatce dyfrakcyjnej nazywa się stałą siatki. Zwykle jest ona bardzo mała. W pracowniach szkolnych stała siatki wynosi od 0,01 mm do 0,003 mm. Do celów naukowych stosuje się siatki dyfrakcyjne o dużo mniejszej stałej, nawet poniżej 0,001 mm.

Wzmocnienia interferencyjne

Warunek wzmocnienia wyraża się identycznym wzorem jak dla dwóch szczelin (8.26). Jeżeli bowiem fale wychodzące z dwóch sąsiednich szczelin wzmacniają się w określonym kierunku, to będą się wzmacniać również fale w tym kierunku z pozostałych szczelin. W praktyce najczęściej wykorzystuje się warunek wzmocnienia światła ugiętego na siatce dyfrakcyjnej dla precyzyjnego wyznaczania długości fali światła, czyli wzór (8.26) w postaci:

λ = d sin ϑ n
( 8.28 )

Jak wynika z powyższego wzoru, przy znajomości stałej siatki d wystarczy zmierzyć kąt ugięcia ϑ wybranego rzędu wzmocnienia n . W tym celu stosuje się specjalne przyrządy, zwane spektrometrami.

Wygaszenia interferencyjne

W przypadku dwóch szczelin, w opisanym na początku paragrafu doświadczeniu, pomiędzy dwoma kolejnymi wzmocnieniami pojawia się interferencyjne wygaszenie. Na il. 8.33 pokazano wynik komputerowej symulacji powstawania obrazu interferencyjnego na zaciemnionym ekranie, wyposażonym w podziałkę kątową. W symulacji użyto światła laserowego o długości fali λ = 710 nm oraz dwóch szczelin (każda o szerokości 3 μ m ), których środki były odległe o d = 7 μ m .

Uzyskano wyraźne i bardzo szerokie maksimum główne (tzw. zerowy prążek interferencyjny) oraz dwa maksima (prążki) pierwszego rzędu pod kątami ugięcia ϑ ± 1 ± 5,8 ° . Odpowiadają one n = 1 i n = -1 we wzorze (8.26). Możemy przekonać się o zgodności tych danych ze wzorem (8.26): z lewej strony mamy sin ( ± 5,8 ° ) ± 0,10106 , z prawej zaś ( ± 1 710 nm ) / ( 7 μ m ) ± 0,10143 . Podobne sprawdzenie można wykonać dla wzmocnień wyższych rzędów (aż do n = ± 4 ), także widocznych na ekranie. Na uzyskanym rozkładzie widać też minima interferencyjne; zaznaczono dwa spośród nich, które odpowiadają n = 0 i n = 1 we wzorze (8.27).

Zwiększajmy teraz liczbę N szczelin, nie zmieniając ani ich rozmiarów, ani odległości między nimi. Na kolejnych rysunkach (il. 8.33b–d) przedstawiono wynik symulacji, odpowiednio, dla N = 4 , N = 6 i N = 20 . Zwróćmy uwagę na zachodzące zmiany w obrazie interferencyjnym (są one najlepiej widoczne w obszarze do drugiego rzędu wzmocnienia), polegające przede wszystkim na wzbogaceniu jego struktury:

  • wzmocnienia (prążki) „zasadnicze”, tj. zgodne ze wzorem (8.26), pozostają na swoich miejscach (dla n = ± 1 są one zaznaczone przerywanymi liniami),
  • wzmocnienia „zasadnicze” stają się coraz węższe,
  • pomiędzy wzmocnieniami „zasadniczymi” pojawia się N - 2 wzmocnień „pobocznych”,
  • pomiędzy wzmocnieniami „pobocznymi” występuje N - 1 wygaszeń,
  • opisana powyżej „wzbogacona” struktura staje się coraz bardziej wyrazista w miarę wzrostu N .

Dodatkowe wzmocnienia i wygaszenia powstają w takich kierunkach, w których następuje interferencja tylko niektórych fal kulistych, wysłanych przez szczeliny. W miarę wzrostu N wzrasta liczba na przemian położonych „pobocznych” maksimów i minimów, ale stają się one coraz węższe, a natężenie światła w punktach wzmocnień maleje. Widać tu zaletę użycia wielu szczelin – wzmocnienia „zasadnicze” stają się coraz węższe. Umożliwia to coraz bardziej precyzyjny pomiar kątów ugięcia, a co za tym idzie, coraz dokładniejszy pomiar długości fali.

Cztery komputerowe symulacje powstawania obrazu interferencyjnego na ciemnym ekranie
 Ilustracja 8.33. Cztery komputerowe symulacje powstawania obrazu interferencyjnego na ciemnym ekranie przy użyciu światła o λ = 710 nm padającego na układ N szczelin odległych o d = 7 μ m

Zdolność rozdzielcza siatki dyfrakcyjnej

Ważnym parametrem siatki dyfrakcyjnej jest tzw. zdolność rozdzielcza R , która określa możliwość rozróżnienia w obrazie dyfrakcyjnym dwóch fal, o bliskich sobie długościach λ 1 i λ 2 (przyjmiemy, że λ 1 < λ 2 ), między którymi występuje różnica Δ λ = λ 2 - λ 1 . Jako warunek na rozróżnienie takich dwóch fal przyjmiemy tzw. kryterium Rayleigha. Odniesiemy je do siatki dyfrakcyjnej i do wzmocnienia pierwszego rzędu ( n = 1 ) . Wymaga ono, aby wzmocnienie fali krótszej ( λ 2 ) i pierwsze wygaszenie interferencyjne po wzmocnieniu fali dłuższej ( λ 1 ) pokrywały się ze sobą na ekranie.

Przyjmijmy, przykładowo, warunki opisane w komputerowej symulacji; niech więc λ 1 = 710 nm . Jeśli chcielibyśmy, by układ dwóch szczelin (il. 8.33a) rozróżniał tę falę od innej, o długości λ 2 , to pierwsze maksimum dla tej ostatniej powinno przypadać na kąt ϑ 9 ° . Zastosowanie wzoru (8.28) pozwala obliczyć λ 2 = 7 μ m sin 9 ° 1100 nm – jest to poza zakresem widzialnym! Jeżeli jednak użyjemy układu czterech szczelin (il. 8.33b), to rozróżnimy falę o długości λ 2 , której pierwsze maksimum przypada na kąt ϑ 7,5 ° . W tym przypadku λ 2 910 nm . Układ sześciu szczelin (il. 8.33c) wymagałby powstania prążka pierwszego rzędu dla λ 2 pod kątem ϑ nieco mniejszym od 7 ° , zaś il. 8.33d nie pozwala graficznie określić tego kryterium dla układu 20 szczelin.

Możemy ująć warunek rozdzielania fal o różnych długościach w sposób ogólny. Zgodnie ze wzorem (8.28), kąty ugięcia ϑ 1 i ϑ 2 , dla których zachodzi wzmocnienie pierwszego rzędu każdej z fal, spełniają warunki:

d sin ϑ 1 = λ 1 d sin ϑ 2 = λ 2
( 8.29 )

Zauważmy, że ϑ 1 > ϑ 2 gdyż przyjęliśmy, że λ 1 < λ 2 . Niech ϑ 1 ' będzie kątem ugięcia, dla którego następuje pierwsze wygaszenie interferencyjne po wzmocnieniu ϑ 1 (użyte tu określenie „po” oznacza, że ϑ 1 < ϑ 1 ' ). Można wykazać, że gdy w siatce dyfrakcyjnej obraz powstaje w wyniku nałożenia się fal z N szczelin, to kąt ϑ 1 ' spełnia warunek ogólniejszy niż wzór (8.27) dla n = 1 :

d sin ϑ 1 ' = λ 1 + λ 1 N
( 8.30 )

Dla doświadczenia Younga N = 2 – widać więc, że powyższy wzór staje się tożsamy ze wzorem (8.27) dla n = 1 . Dla większej liczby szczelin iloraz 1 / N odzwierciedla fakt istnienia N - 1 minimów „pobocznych” pomiędzy dwoma maksimami „zasadniczymi”.

Jeśli ϑ 2 = ϑ 1 ' , to lewe strony we wzorach (8.29) i (8.30) są jednakowe; stąd wynika, że:

λ 2 = λ 1 + 1 N λ 1 Δ λ = 1 N λ 1 Δ λ λ 1 N

Symbolem λ oznaczono tu dowolną długość fali (np. średnią) między dwiema bliskimi λ 1 i λ 2 . Zdolność rozdzielczą siatki dyfrakcyjnej R definiujemy jako:

R = λ Δ λ
( 8.31 )

Widać więc, że zdolność ta jest bezwymiarowym parametrem równym liczbie szczelin N siatki dyfrakcyjnej, które uczestniczą w powstawaniu obrazu.

Ugięcie światła białego

W przypadku gdy na siatkę dyfrakcyjną rzucimy światło białe, po jego przejściu otrzymamy rozszczepienie widma ciągłego. Zjawisko to łatwo możemy wytłumaczyć, gdyż wiemy, że światło białe składa się z fal o różnej długości. Z warunku (8.26) możemy odczytać, że dla każdego rzędu wzmocnienia n kąt ugięcia ϑ jest tym większy, im większa jest długość fali. Zatem wykazaliśmy, że najsilniej ugina się promień czerwony (największa długość fali w widmie), a najmniej – promień fioletowy (najkrótsza fala w widmie). Zauważmy, że jest to kolejność odwrotna niż w pryzmacie.

Nasze rzęsy stanowią siatkę dyfrakcyjną. Dlatego spoglądając na światło i mrużąc przy tym oczy, możemy zauważyć zabarwione tęczowo światło. Siatka dyfrakcyjna może dawać obraz interferencyjny nie tylko w świetle przechodzącym, ale również w odbitym. Dlatego patrząc na płytę kompaktową, widzimy jej tęczowe zabarwienie.

Przykład 2

W doświadczeniach optycznych często korzysta się z ze światła żółtego promieniowanego przez lampę sodową. Zwykle podaje się długość fali tego promieniowania jako λ = 589,3 nm . W rzeczywistości to promieniowanie składa się z dwóch fal monochromatycznych o długościach λ 1 = 589,0 nm i λ 2 = 589,6 nm . Jaka zdolność rozdzielcza siatki dyfrakcyjnej jest potrzebna, aby móc rozdzielić te dwie fale?

Rozwiązanie: Siatka dyfrakcyjna jest w stanie rozdzielić dwie fale, jeżeli jest spełniony warunek λ / ( λ 2 - λ 1 ) = N = R , gdzie N jest liczbą szczelin w siatce dyfrakcyjnej. Właśnie stosunek λ / Δ λ (gdzie Δ λ jest minimalną różnicą długości fal, które mogą być rozdzielone) nazywa się zdolnością rozdzielczą siatki dyfrakcyjnej. Zatem w naszym przypadku siatka powinna mieć przynajmniej 982 szczeliny. Jeżeli cała siatka ma szerokość 2 cm, to znaczy, że gęstość szczelin w siatce powinna wynosić 491 na centymetr lub 49,1 na milimetr. Wtedy stała siatki wyniesie d = 0,02 mm .

Pytania i problemy

  1. Podaj wzór (i objaśnij znaczenie symboli) na warunek wzmocnienia fal światła wychodzącego z dwóch szczelin.
  2. Zbadaj, czy położenie minimów interferencyjnych dla n = 0 i n = 1 na il. 8.33a jest zgodne ze wzorem (8.27).
  3. Wytłumacz, co to jest siatka dyfrakcyjna i powiedz, do czego ona służy.
  4. Stała siatki dyfrakcyjnej wynosi 0,0001 mm. Co sądzisz o możliwości zastosowania tej siatki do badania światła widzialnego? Uzasadnij odpowiedź.