Tom II

4.6. Moment pędu i druga zasada dynamiki dla bryły sztywnej

Pojęcie momentu pędu należy do podstawowych pojęć fizyki. Poprzednio poznałeś dwie fundamentalne zasady zachowania – zasadę zachowania pędu i zasadę zachowania energii. Obecnie zapoznasz się z następną – zasadą zachowania momentu pędu. Pozwala ona na rozwiązywanie wielu problemów fizycznych w sposób łatwy, bez konieczności analizowania ruchów indywidualnych cząstek i sił na nie działających.

Zauważyłeś zapewne, że w przypadku opisu ruchu bryły sztywnej korzystaliśmy z wielkości fizycznych analogicznych  do wielkości dla punktu materialnego. Zamiast z masy korzystaliśmy z momentu bezwładności, zamiast z siły – z momentu siły. Podobnie, zamiast pędu będziemy korzystać z momentu pędu. Żeby się przekonać o konieczności (i wygodzie) stosowania tego pojęcia, rozważymy ciało obracające się wokół nieruchomej osi, na które działa kilka sił. Sumę wszystkich momentów sił oznaczymy przez M . Wypadkowy moment powoduje przyrost energii kinetycznej ciała, a więc i prędkości kątowej. Niech w pewnym niedużym odstępie czasu Δ t prędkość kątowa ciała zmieni się od wartości ω 1 do ω 2 . Zatem zmiana energii kinetycznej wynosi:

Δ E k = E k 2 - E k 1 = I ω 2 2 2 - I ω 1 2 2 = I 2 ω 2 2 - ω 1 2

Wzór ten przekształcimy w następujący sposób:

Δ E k = I 2 ( ω 2 2 - ω 1 2 ) = I 2 ( ω 2 - ω 1 ) ( ω 2 + ω 1 ) = ( I ω 2 - I ω 1 ) ω śr
( 4.47 )

gdzie ω śr oznacza średnią prędkość kątową ω śr = ω 1 + ω 2 2 .

Zmiana energii kinetycznej jest wywołana pracą wypadkowego momentu siły:

Δ W = M Δ α = M ω śr Δ t
( 4.48 )

Po przyrównaniu do siebie równań (4.47) i (4.48) i po uproszczeniu przez ω śr otrzymamy:

M Δ t = I ω 2 - I ω 1
( 4.49 )

Wzór ten przypomina nam drugą zasadę dynamiki Newtona w ujęciu pędu i popędu (patrz wzór (2.14)):

F Δ t = m v 2 - m v 1
( 4.50 )

Zamiast wartości siły F we wzorze (4.50) mamy wartość momentu siły M w (4.49), zamiast masy m – moment bezwładności I , zamiast prędkości liniowej v – prędkość kątową ω . Iloczyn masy i prędkości jest pędem, p = m v . Podobnie dla bryły symetrycznej, iloczyn momentu bezwładności i prędkości kątowej jest wartością momentu pędu:

L = I ω
( 4.51 )

Jednostką momentu pędu jest kg m 2 s .

Zwróćmy uwagę, że wzór (4.51) jest analogonem wzoru na pęd:

p = m v
( 4.52 )

Pęd jest wielkością wektorową. To samo dotyczy momentu pędu. Konsekwentnie, wzór (4.51) możemy zapisać wektorowo, jeżeli przyjmiemy, że i prędkość kątowa jest wektorem (moment bezwładności I jest skalarem). Wtedy wzór na moment pędu możemy zapisać w postaci wektorowej:

L = I ω
( 4.53 )

We wzorze tym prędkość kątowa występuje w postaci wektorowej. Jest to wektor, którego długość ma wartość liczbową równą prędkości kątowej, kierunek jest prostopadły do płaszczyzny obrotu, a zwrot – zgodny z regułą śruby prawoskrętnej (patrz il. 4.33).

Wektor prędkości kątowej ma kierunek prostopadły do płaszczyzny obrotu i zwrot zgodny z regułą śruby prawoskrętnej
 Ilustracja 4.33. Wektor prędkości kątowej ma kierunek prostopadły do płaszczyzny obrotu i zwrot zgodny z regułą śruby prawoskrętnej

Tak zdefiniowany wektor ma własności nieco różne od „zwykłego” wektora i nazywa się pseudowektorem (inaczej: wektorem osiowym). Moment pędu jest również pseudowektorem.

Oto definicja momentu pędu:

Zauważmy, że wartość momentu pędu punktu materialnego poruszającego się po okręgu o promieniu r wynosi L = m r 2 ω = m r v = r m v = r p , czyli jest równa iloczynowi pędu i promienia okręgu.

Korzystając z definicji momentu pędu: L = I ω , wzór (4.49) możemy przekształcić następująco: M Δ t = L 2 - L 1 = Δ L lub M Δ t = L 2 - L 1 = Δ L . Zatem:

M = Δ L Δ t
( 4.54 )

Wzór ten jest wyrazem drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej, która ze względu na swój charakter nosi również nazwę podstawowej zasady dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej:

Ponownie zwróćmy uwagę na analogię. Występuje tu analogia z drugą zasadą dynamiki dla punktu materialnego F = Δ p Δ t , gdzie odpowiednikiem momentu siły jest siła, a odpowiednikiem momentu pędu jest pęd.

Równanie (4.54):

M = Δ L Δ t

można przedstawić w jeszcze innej postaci. Ponieważ:

Δ L = L 2 - L 1 = I ω 2 - I ω 1 = I Δ ω

więc:

M = I Δ ω Δ t

ale:

Δ ω Δ t = ε

jest przyspieszeniem kątowym (należy zwrócić uwagę na to, że przyspieszenie kątowe definiujemy za pomocą wzoru ε = Δ ω Δ t , który ma swój odpowiednik w postaci wzoru na przyspieszenie liniowe a = Δ v Δ t ), zatem:

M = I ε
( 4.55 )

Równanie to mówi, że w ruchu obrotowym przyspieszenie kątowe bryły jest proporcjonalne do wypadkowego momentu siły, a współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność momentu bezwładności bryły.

Znowu mamy tu analogię z wzorem F = m a – wyrażającym drugą zasadę dynamiki punktu materialnego.

Chociaż pokazaliśmy, że wzór ten jest słuszny dla punktu materialnego, to jednak ma on znaczenie ogólne i stosuje się również do bryły sztywnej. Zapis wektorowy podstawowej zasady dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej w postaci (4.53) ma znaczenie nie tylko czysto formalne, wyraża coś więcej. Mianowicie, mówi nam, że nie tylko szybkość zmiany momentu pędu jest równa wartości momentu siły, ale również kierunek i zwrot zmiany wektora momentu pędu Δ L jest taki, jak kierunek i zwrot wektora momentu siły.

To, że moment pędu jest wektorem ma ogromne znaczenie, gdyż prawo zachowania momentu pędu (które omówimy w następnym podrozdziale) dotyczy nie tylko wartości momentu pędu, ale również kierunku. Oznacza to na przykład, że nie zmienia się w przestrzeni kierunek momentu pędu bryły odosobnionej, co w określonych warunkach umożliwia utrzymanie stałego kierunku jej osi obrotu. Właściwość ta ma wielorakie zastosowania i wyjaśnia wiele zjawisk!

Przykład 8

Jednorodna kulka stacza się bez poślizgu po równi pochyłej o kącie nachylenia do poziomu α . Oblicz przyspieszenie kulki i porównaj je z przyspieszeniem klocka zsuwającego się bez tarcia z tej samej równi.

Rozwiązanie: Na kulkę wzdłuż równi działają dwie siły: składowa siły ciężkości F s i T – siła tarcia (il. 4.37). Ruch kulki można przedstawić jako złożenie dwóch ruchów: obrotowego względem osi O przechodzącej przez jej środek i postępowego. Prostsze jednak rozwiązanie naszego zagadnienia otrzymamy, gdy rozpatrzymy obrotowy ruch kulki względem chwilowej osi O ' przechodzącej przez punkt styku kulki z powierzchnią równi.

Chwilowa oś obrotu znajduje się w miejscu styku kulki z równią. Obrót kulki jest wywołany momentem siły
 Ilustracja 4.37. Chwilowa oś obrotu znajduje się w miejscu styku kulki z równią. Obrót kulki jest wywołany momentem siły F s

Zastosujemy wzór (4.55): M = I ε . To właśnie siła F s wywołuje obrót kulki względem tej chwilowej osi obrotu. Ramię siły jest co do wartości równe promieniowi kulki r , zatem M = F s r lub M = m g r sin α , więc:

m g r sin α = I ε
( 4.58 )

gdzie I jest momentem bezwładności kulki względem osi O ' . Z twierdzenia Steinera:

I = I 0 + m r 2 = 2 5 m r 2 + m r 2 = 7 5 m r 2

(por. il. 4.16). Zatem:

m g r sin α = 7 5 m r 2 ε

Po podstawieniu przyspieszenia liniowego a = ε r (brak poślizgu) i po uproszczeniu otrzymamy:

a = 5 7 g sin α
( 4.59 )

Klocek zsuwający się z równi bez tarcia ma przyspieszenie a k = g sin α (dla klocka F s = m a k lub m g sin α = m a k , zatem g sin α = a k ). Widzimy, że przyspieszenie kulki jest mniejsze od przyspieszenia klocka o czynnik 5 / 7 .

Podamy jeszcze nieco inne podejście do rozwiązania naszego zagadnienia. Zauważmy, że równanie (4.57) mogliśmy otrzymać bez rozkładu siły ciężkości F = m g na składowe. Na il. 4.34 widać, że ramię tej siły względem chwilowej osi obrotu O ' wynosi d = r sin α , zatem jej moment względem tej osi jest równy M = m g r sin α , ale M = I ε – stąd równanie (4.57).

Pytania i problemy

  1. Zdefiniuj moment pędu. Przedstaw argumenty potwierdzające, że moment pędu izolowanego układu ciał (izolowanej bryły) jest wielkością stałą w czasie.
  2. Sformułuj podstawową zasadę dynamiki bryły sztywnej w ruchu obrotowym. Jaki skutek wywołuje działanie siły, której moment jest niezrównoważony?
  3. Na koło o promieniu r = 0,5 m nawinięto nić i ciągnięto ją stałą siłą F = 3 N , w wyniku czego koło zaczęło się obracać wokół osi przechodzącej przez jego środek z przyspieszeniem ε = 0,25 s -2 . Ile wynosi moment bezwładności koła?
  4. Rozpatrujemy punktowe ciało o masie m = 1 kg , na które nie działają żadne siły. Porusza się ono po linii prostej z prędkością v = 3 m / s . W punkcie O , odległym od prostej o d = 2 m , znajduje się obserwator, który mierzy moment pędu L tego ciała. Wykaż, stosując wyrażenie (4.57), że moment pędu tego ciała nie zależy od jego położenia na prostej i oblicz jego wartość.
  5. W przykładzie 8 wyprowadziliśmy wzór na przyspieszenie kulki staczającej się z równi pochyłej. Wyprowadź ten sam wzór, traktując ruch kulki jako złożenie ruchu obrotowego i postępowego środka masy.