Tom II

6.9. Wymiana ciepła

Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić bez wykonywania pracy sił makroskopowych. Jeżeli jakieś ciało wstawimy do rozgrzanego pieca, to jego temperatura wzrośnie, a zatem wzrośnie jego energia wewnętrzna. Schładzając rozgrzane ciało w zimnej wodzie, stwierdzimy, że jego temperatura znowu zmieni się, co związane jest ze zmianą jego energii wewnętrznej, mimo, że nie została wykonana żadna praca. Nie było tu widocznego działania sił zewnętrznych.

Rozróżniamy trzy rodzaje procesu wymiany ciepła:

  1. Przewodnictwo cieplne – proces wymiany ciepła między ciałami będącymi w bezpośrednim kontakcie.
  2. Promieniowanie – proces wymiany ciepła zachodzący przez promieniowanie elektromagnetyczne widzialne i niewidzialne (promieniowanie termiczne).
  3. Konwekcja (unoszenie) – proces wymiany ciepła zachodzący przez ruch strumieni płynów – cieczy lub gazów.

Przewodnictwo cieplne

Kawałek żelaza położony na gorącym piecyku rozgrzewa się. Wzrost temperatury ciała oznacza wzrost średniej energii ruchu cząsteczek, a zatem i wzrost energii wewnętrznej ciała. Zostaje on wywołany przepływem energii z piecyka do kawałka żelaza. Po umieszczeniu rozgrzanego żelaza w zimnej wodzie jego temperatura spadnie, zatem zmaleje jego energia wewnętrzna, a część energii przejdzie do wody. Podczas tych procesów wymiany energii nie została wykonana żadna praca, gdyż nie wystąpi widoczne przemieszczenie ciała (lub jego części) pod wpływem jakichkolwiek sił (zaniedbujemy tu nieznaczne zmiany objętości ciała na skutek rozszerzalności cieplnej).

Uogólniając powyższe spostrzeżenia, stwierdzamy, że ciała będące w bezpośrednim kontakcie przekazują sobie energię wewnętrzną. Zmiana energii wewnętrznej ciała zachodzi na skutek przekazywania energii kinetycznej cząsteczek. W ciele rozgrzanym cząsteczki poruszają się – średnio rzecz biorąc – z większą prędkością niż w tym samym ciele po jego schłodzeniu. Przy zetknięciu dwóch takich ciał cząsteczki ciała rozgrzanego o dużej prędkości, zderzając się z cząsteczkami ciała chłodniejszego, przekazują część swojej energii cząsteczkom poruszającym się wolniej w ciele chłodniejszym.

Wymiana ciepła może więc być skutkiem zderzeń cząsteczek ciała w sytuacji bezpośredniego styku z innym ciałem (w naszym przykładzie żelaza z piecykiem czy otaczającą to żelazo wodą). Taki proces wymiany ciepła – między stykającymi się ciałami – nazywamy przewodnictwem cieplnym.

Moduł odzysku Energy_recovery
 Ilustracja 6.29. Moduł odzysku Energy_recovery
Wykorzystuje się w nim zjawisko przewodnictwa cieplnego ze sprężarek z wtryskiem oleju; źródło: Free Software FoundationWikimedia Commons: http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Free_Software_Foundation
Domowe kaloryfery wykorzystują zjawisko przewodnictwa cieplnego i konwekcji
 Ilustracja 6.30. Domowe kaloryfery wykorzystują zjawisko przewodnictwa cieplnego i konwekcji (Free Software Foundation) 

Promieniowanie

U podstaw zjawiska wymiany ciepła przez promieniowanie leży promieniowanie termiczne ciał (przypomnij sobie podstawowe wiadomości z rozdziału 2.1 „Promieniowanie termiczne”). Jest ono powszechnym zjawiskiem, gdyż każde ciało wysyła fale elektromagnetyczne w zakresie widma wynikającym z jego temperatury.

Występuje również zjawisko odwrotne – pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego. Ciało może zyskiwać energię i ogrzewać się, gdy więcej promieniowania pochłania, niż wysyła. Tak się dzieje, gdy w pobliżu znajduje się ciało o wyższej temperaturze.

Doświadczenie

Ustaw na statywie rozgrzane żelazko. Ustaw swoją rękę pod żelazkiem dłonią do góry, w odległości 10–30 cm. Poczujesz wyraźnie jak ręka się ogrzewa.

W drugiej części doświadczenia umieść między żelazkiem i ręką kawałek blachy. Poczujesz wyraźne i natychmiastowe osłabienie ogrzewania ręki.

Interpretacja: Przekaz ciepła do ręki nie może być konwekcją, gdyż strumień ogrzanego powietrza unosi się, a nie opada. Przewodnictwo cieplne odgrywa tu małą rolę, gdyż jest ono w powietrzu (jak również i w innych gazach, przy ciśnieniu normalnym) bardzo małe. Blacha pomiędzy żelazkiem a ręką pochłonęła promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez żelazko.

Wniosek: Ręka była ogrzewana niemal wyłącznie promieniowaniem elektromagnetycznym.

Należy zaznaczyć, że wymiana ciepła przez promieniowanie może zachodzić w próżni; w przeciwieństwie do dwóch pozostałych rodzajów przekazu ciepła – przez przewodnictwo i przez konwekcję.

Tak właśnie ogrzewa się Ziemia od Słońca. Promieniowanie słoneczne dociera do Ziemi przez przestrzeń kosmiczną, gdzie, jak wiadomo, panuje wysoka próżnia.

W pirometrach optycznych, służących do zdalnego pomiaru temperatury ciał wykorzystuje się zjawisko przekazu energii przez promieniowanie
 Ilustracja 6.31. W pirometrach optycznych, służących do zdalnego pomiaru temperatury ciał wykorzystuje się zjawisko przekazu energii przez promieniowanie (Free Software Foundation)

Konwekcja

Konwekcja zachodzi przy ruchu strumieni płynu (cieczy lub gazu). Warstwy płynu, nagrzewając się, na skutek rozszerzalności cieplnej zmniejszają swoją gęstość i zgodnie z prawem Archimedesa unoszą „w górę”, a chłodniejsze (o większej gęstości) opadają „w dół”, zajmując ich miejsce. Z takim ruchem materii związany jest transport energii: cieplejsza materia przenosi swoją energię wewnętrzną z obszaru, w którym się nagrzała (na przykład wskutek styku z zewnętrznym grzejnikiem) do innego obszaru, chłodniejszego niż ten pierwszy.

Wskutek konwekcji tworzą się strumienie, prądy płynu przenoszące ciepło. Materia krąży po zamkniętych torach tworzących tzw. komórki konwekcyjne, które są często bardzo stabilne, szczególnie gdy krążąca materia nieustannie podgrzewa się w jednym obszarze, zaś oziębia w innym.

Na il. 6.32 i il. 6.33 pokazano komórki konwekcyjne, tj. układ prądów konwekcyjnych, powietrza w atmosferze Ziemi oraz magmy w ziemskim płaszczu. Podobne komórki konwekcyjne, choć na znacznie większą skalę, występują we wnętrzu Słońca (także innych gwiazd) – umożliwiają one transport energii wewnętrznej z jego jądra do atmosfery.

Strumienie i komórki konwekcyjne w atmosferze ziemskiej powodują powstanie wiatrów przy powierzchni planety
 Ilustracja 6.32. Strumienie i komórki konwekcyjne w atmosferze ziemskiej powodują powstanie wiatrów przy powierzchni planety (Free Software Foundation)
Przemieszczenia mas magmy wewnątrz Ziemi powoduje przesuwanie płyt tektonicznych w litosferze
 Ilustracja 6.33. Przemieszczenia mas magmy wewnątrz Ziemi powoduje przesuwanie płyt tektonicznych w litosferze (Free Software Foundation)

Pytania i problemy

  1. Przedstaw trzy najważniejsze sposoby przekazu ciepła.
  2. Opisz, na czym polega przewodnictwo cieplne i podaj przykłady, gdzie ono występuje.
  3. Opisz, na czym polega konwekcyjny przekaz ciepła i podaj przykłady.
  4. Opisz, na czym polega przekaz ciepła przez promieniowanie i podaj przykłady.
  5. Wykonaj doświadczenie opisane w tym podrozdziale. We wnioskach napisz dlaczego w tym doświadczeniu ogrzewanie ręki nie zachodzi poprzez przewodnictwo ani przez konwekcję.
  6. Znanym sposobem rozgrzania rąk jest szybkie potarcie jednej dłoni o drugą. Rozstrzygnij, odpowiednio uzasadniając, czy rozgrzanie to jest skutkiem przewodnictwa cieplnego, promieniowania, konwekcji, czy innego zjawiska niebędącego wymianą ciepła.