Tom II

5.3. Grawitacja wewnątrz planety – temat nadobowiązkowy

Wzór na siłę grawitacji wewnątrz planety

Jak wiadomo, wzór na siłę grawitacji:

F = G m M r 2
( 5.9 )

pozwala obliczyć siłę przyciągania ciała o masie m przez inne ciało kuliste o masie M w przypadku, gdy ciało m znajduje się na zewnątrz ciała M , np. na zewnątrz Ziemi. Natomiast, jeżeli małe ciało m znajduje się wewnątrz dużej jednorodnej kuli o masie M w odległości r od jej środka, to wypadkowa siła grawitacji działająca na ciało m jest skierowana do środka kuli i wyraża się za pomocą wzoru:

F w = G m M ( r ) r 2
( 5.10 )

gdzie M ( r ) oznacza masę rdzenia kuli o promieniu r .

Wypadkowa siła grawitacji
 Ilustracja 5.8. Wypadkowa siła grawitacji F działająca na ciało m wewnątrz kulistej planety jest skierowana do środka kuli

Wyprowadzimy wzór (5.10) na siłę grawitacji działającą na ciało m wewnątrz kuli o gęstości ρ w zależności od odległości od środka kuli r w zakresie 0 < r < R .

Podzielimy w myśli kulę na koncentryczne cienkie warstwy. Umieścimy ciało próbne o masie m w punkcie P (il. 5.9a). Ciało w punkcie P wewnątrz kuli o promieniu R jest przyciągane do środka kuli przez jej część kulistą o promieniu r . Pokażemy teraz, że wypadkowa siła grawitacji pochodząca od skrajnych wewnętrznych warstw, usytuowanych na zewnątrz punktu P , wynosi zero.

Wypadkowa siła grawitacjiWypadkowa siła grawitacji
 Ilustracja 5.9. a) podział zewnętrznej warstwy na koncentryczne cienkie warstwy, b) „stożki” wycinające przeciwległe fragmenty pól S 1 i S 2

Najpierw rozważymy siłę pochodzącą od jednej tak usytuowanej warstwy (il. 5.9b). Na ciało P będą działać siły przyciągania pochodzące od wszystkich fragmentów tej warstwy. Rozważmy siłę F 1 pochodzącą od jednego małego fragmentu o powierzchni S 1 . Siła ta jest proporcjonalna do masy tego fragmentu, a więc i do pola jego powierzchni, i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości r 1 , tzn. F 1 S 1 r 1 2 .

Jeżeli z punktu P poprowadzimy stożek do fragmentu warstwy o polu S 1 , to po drugiej stronie w odległości r 2 powstanie stożek wycinający z warstwy fragment o polu S 2 . Siła pochodząca od tego fragmentu będzie skierowana przeciwnie do siły F 1 i wyrazi się podobną zależnością: F 2 S 2 r 2 2 .

Stosunek tych sił będzie równy F 1 F 2 = S 1 S 2 r 2 2 r 1 2 . Ponieważ te dwa stożki (o wspólnym wierzchołku w punkcie P ) są do siebie podobne, więc łatwo można wykazać, że:

S 1 S 2 = r 1 2 r 2 2

Zatem:

F 1 F 2 = S 1 S 2 r 2 2 r 1 2 = r 1 2 r 2 2 r 2 2 r 1 2 = 1

Widzimy więc, że siły pochodzące od fragmentów warstwy o polach S 1 i S 2 znoszą się wzajemnie. Każdy element warstwy ma swój odpowiednik „na antypodach”, a ponieważ można w ten sposób podzielić całą powierzchnię warstwy, więc wypadkowa sił grawitacji czaszy działających na ciało próbne umieszczone w dowolnym punkcie wewnątrz niej będzie równa zeru.

A co z pozostałymi warstwami?

Łatwo można wykazać, w podobny sposób, że od każdej z pozostałych warstw wypadkowa siła grawitacji jest równa zeru. Stąd wynika, że tylko część wewnętrzna kuli o promieniu r przyciąga ciało próbne, czyli wewnątrz Ziemi siła ciężkości wyrazi się za pomocą wzoru:

F w = G m M ( r ) r 2
( 5.11 )

gdzie M ( r ) oznacza masę części wewnętrznej kuli o promieniu r .

Wykres zależności siły grawitacji F od odległości r od środka planety kulistej

Zgodnie ze wzorem (5.11) wypadkowa siła działająca na ciało próbne pochodzi tylko od wewnętrznej kuli o promieniu r . M ( r ) , czyli masę kuli o promieniu r można wyrazić za pomocą gęstości ρ planety:

M ( r ) = 4 π r 3 3 ρ
( 5.12 )

Po wstawieniu tego wzoru do (5.11) otrzymamy:

F = G 4 π r 3 ρ 3 m r 2 = 4 3 π G ρ m r

Zauważmy, że siła grawitacji wewnątrz jednorodnej planety rośnie liniowo wraz z odległością r od środka planety:

F = 4 3 π G ρ m r
( 5.13 )

i w środku planety jest równa zeru.

Wzór (5.13) można zapisać jako:

F = K r
( 5.14 )

gdzie K ma stałą wartość:

K = 4 3 π G ρ m
( 5.15 )

Widzimy więc, że wykresem siły F wewnątrz planety jest linia prosta. Na zewnątrz obowiązuje wzór F = G m M r 2 przedstawiający zależność odwrotnie proporcjonalną siły F od kwadratu odległości r od środka planety. Pełny wykres siły grawitacji, wewnątrz i na zewnątrz jednorodnej kuli, w zależności od odległości od jej środka, jest przedstawiony na il. 5.10.

Wykres zależności siły grawitacji
 Ilustracja 5.10. Wykres zależności siły grawitacji F działającej wewnątrz kulistej planety oraz na zewnątrz planety (w zależności od odległości r , liczonej od środka planety)

Praca przemieszczenia ciała wewnątrz jednorodnej planety

Z punktu środkowego jednorodnej planety o masie M i promieniu R przeniesiono ciało o masie m na odległość r . Jaką pracę wykonano?

Podczas wykonywania tej pracy należy działać siłą przeciwnie skierowaną do siły grawitacji (5.16) i równą jej wartości F = K r . Siła ta zmienia się liniowo wraz ze wzrostem r – przesunięcia ciała. Wartość średnia tej siły na drodze r wynosi:

F śr = 1 2 K r

Praca W przesunięcia ciała na tej drodze wynosi W = F śr r . Zatem:

W = 1 2 K r 2

Po podstawieniu stałej K z wzoru (5.15) otrzymamy:

W = 4 6 π G ρ m r 2
( 5.16 )

W przypadku, gdy ciało zostanie przeniesione z punktu środkowego planety na jej powierzchnię, to droga przesunięcia ciała wyniesie r = R , a siła grawitacji wzrośnie od zera, w środku planety, do wartości:

F = G m M R 2

Tak więc średnia siła na drodze od r = 0 do r = R wyniesie F śr = 1 2 G m M R 2 , z kolei praca W = F śr R lub

W = 1 2 G m M R
( 5.17 )

Przykład 4: „Pociąg przyszłości”

Pociągiem przyszłości nazwijmy pojazd, który mógłby się poruszać tylko pod wpływem siły grawitacji (przy zaniedbaniu oporu powietrza – bez dodatkowego napędu) w tunelu przewierconym na wylot w Ziemi (il. 5.11). Pojazd ten mógłby poruszać się wahadłowo, osiągając przeciwległy punkt Ziemi. Oblicz prędkość v 0 , jaką osiągnąłby pojazd w środku Ziemi, oraz prędkość v k na drugim końcu tunelu. Przyjmij, że Ziemia jest jednorodną kulą, o jednakowej gęstości ρ w każdym punkcie, i zaniedbaj opór powietrza.

W tunelu przewierconym na wylot w Ziemi mógłby kursować  pociąg przyszłości
 Ilustracja 5.11. W tunelu przewierconym na wylot w Ziemi mógłby kursować „pociąg przyszłości”

Rozwiązanie: Pojazd w tunelu nabywa prędkości i energii kinetycznej dzięki pracy siły grawitacji. Praca W siły grawitacji wewnątrz Ziemi (na drodze od powierzchni Ziemi do jej środka – wzór (5.17)) jest równa energii kinetycznej ciała m w tunelu w punkcie środkowym Ziemi:

W = 1 2 G m M R = m v 0 2 2

Stąd:

v 0 = G M R
( 5.18 )

Wzór ten może przybrać prostszą postać, gdy wykorzystamy równanie siły grawitacji na powierzchni Ziemi:

m g = G m M R 2

więc:

g = G M R 2
( 5.19 )

Zatem, wstawiając ten wynik do wzoru (5.18), ostatecznie otrzymamy prędkość pojazdu w tunelu w środku Ziemi:

v 0 = g R = 7,9 km / s
( 5.20 )

Oczywiście, prędkość v k na drugim końcu tunelu wynosi zero, ponieważ praca W siły grawitacji wewnątrz Ziemi (na drodze od środka do powierzchni Ziemi) zredukuje całkowicie energię kinetyczną ciała w punkcie środkowym Ziemi. Tak więc prędkość końcowa v k będzie równa zeru.

Na koniec zwróćmy uwagę na ciekawy fakt: prędkość uzyskana w środkowym punkcie tunelu jest tożsama z pierwszą prędkością kosmiczną, którą obliczyliśmy w pierwszym tomie podręcznika w rozdziale 1.7 Prędkości kosmiczne i sztuczne satelity, wzór (1.24). Nie jest to przypadek, mimo że rozwiązywaliśmy różne zagadnienia i zastosowaliśmy różne metody ich rozwiązania. Zastanów się, w czym hipotetyczny orbitalny ruch po okręgu, tuż przy powierzchni Ziemi, może być podobny do hipotetycznego ruchu prostoliniowego w tunelu przechodzącym przez środek Ziemi. Wskazówka: Przypomnij sobie zasadę niezależności ruchów (rozdział 1.10. Operacje na wektorach) i zastosuj ją do ruchu po okręgu.

Pytania i problemy

  1. Czy na ciało znajdujące się wewnątrz planety działa siła grawitacji? Odpowiedź uzasadnij w kilku słowach.
  2. Wyjaśnij, dlaczego nie obserwuje się, aby na ciało znajdujące się wewnątrz planety działała wypadkowa siła grawitacji równa zeru, jeżeli jest ono w pewnej odległości od środka planety.
  3. Wytłumacz, jak działają siły grawitacji na ciało znajdujące się dokładnie w środku kulistej jednorodnej planety?
  4. Podaj wzór na wypadkową siłę grawitacji działającą na małe ciało m wewnątrz dużej jednorodnej kuli o masie M w odległości r od jej środka. Objaśnij znaczenie symboli w tym wzorze.
  5. Postaraj się wyjaśnić, dlaczego pojazd umieszczony w tunelu przewierconym na wylot Ziemi (nazwany pociągiem przyszłości) mógłby jeździć bez napędu i osiągać stację znajdującą się na antypodach Ziemi?