Tom II

5.1. Prawo powszechnego ciążenia

Genialnie proste wyjaśnienie prawa powszechnego ciążenia podał Izaak Newton w 1686 roku. Stwierdził, że ta sama siła, która przyciąga przedmioty znajdujące się w pobliżu Ziemi, musi przyciągać również Księżyc krążący dookoła Ziemi. Newton w swoich rozważaniach poszedł dalej. Stwierdził, że skoro Ziemia krąży wokół Słońca, to znaczy, że Słońce przyciąga Ziemię siłą o tym samym charakterze. To samo dotyczy również innych planet krążących wokół Słońca. W myśl trzeciej zasady dynamiki każda z planet musi wzajemnie przyciągać Słońce z taką samą siłą, lecz przeciwnie zwróconą. Ale masa Słońca jest bez porównania wielokrotnie większa od masy jakiejkolwiek z planet, dlatego skutek wzajemnego przyciągania odbija się prawie wyłącznie na planecie: planeta i Słońce krążą wkoło wspólnego środka masy, który znajduje się bardzo blisko środka Słońca.

Oto koncepcja Newtona: wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie. Siła przyciągania wzajemnego ciał nazywa się siłą powszechnego ciążenia albo siłą grawitacji. Poniżej przedstawiamy skrótowo rozumowanie Newtona.

Newton postawił sobie następne pytanie: Od jakich czynników zależy siła grawitacji? Ziemia przyciąga ciała znajdujące się w jej pobliżu, takie jak np. piłkę, oraz odległe od niej, np. Księżyc. Siłę, z jaką Ziemia przyciąga piłkę, można wyrazić za pomocą przyśpieszenia ziemskiego g , wzorem:

F = m g

gdzie m jest masą piłki, a g jest przyspieszeniem spadającej piłki w pobliżu Ziemi.

Wiadomo, że Ziemia nadaje wszystkim ciałom jednakowe przyspieszenie g , niezależne od ich masy m :

g = F m

Tak samo będzie, gdy ciała będą bardziej odległe od Ziemi – ciała te będą miały jednakowe przyśpieszenie g r , inne (mniejsze) niż g w pobliżu Ziemi. Gdyby piłka znajdowała się w odległości r takiej samej jak Księżyc od Ziemi, to miałaby przyspieszenie takie samo, jakie ma Księżyc (il. 5.2) – równe przyspieszeniu dośrodkowemu Księżyca w jego ruchu na orbicie kołowej.

Przyspieszenie piłki
 Ilustracja 5.2. Przyspieszenie piłki
Przyspieszenie piłki w pobliżu Ziemi wynosi g , zaś w odległości takiej samej jak odległość Księżyca od Ziemi jest dużo mniejsze – takie samo jak przyspieszenie dośrodkowe Księżyca – i wynosi g r

Przyspieszenie dośrodkowe Księżyca zgodnie ze wzorem (1.67) wynosi:

a r = 4 π 2 r T 2 = g r

Mamy następujące dane:

  • okres obiegu Księżyca wokół Ziemi T = 2,36 1 0 6 s (jest on nieco większy od 27 dni, dokładniej: ma 27,3 dnia),
  • orbita Księżyca jest prawie kołowa i jej promień jest równy: r = 3,845 1 0 8 m ,
  • promień Ziemi wynosi R = 6,37 10 6 m , zatem promień orbity Księżyca jest prawie dokładnie 60 razy większy od promienia Ziemi.

Po podstawieniu tych danych otrzymamy: g r = 2,73 1 0 - 3 m / s 2 . Wiemy, że przyspieszenie grawitacyjne dowolnego ciała przy powierzchni Ziemi wynosi g = 9,81 m / s 2 . Zatem takie przyspieszenie uzyskują ciała w odległości od środka Ziemi równej jednemu promieniowi R . Natomiast w odległości 60 promieni Ziemi, czyli w odległości równej promieniowi orbity Księżyca, przyspieszenie wynosi tylko g r = 2,73 10 - 3 m / s 2 . Stosunek wartości tych przyspieszeń wynosi:

2,73 1 0 - 3 9,81 = 1 3593,41 ... 1 3 600

Jeżeli więc odległość zwiększy się 60 razy, to przyspieszenie zmaleje 3 600 = 6 0 2 razy.

Newton na podstawie tego właśnie obliczenia stwierdził, że przyspieszenie grawitacyjne jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości, czyli:

a r = F m 1 r 2

Po przekształceniu tego wyrażenia otrzymamy:

F m r 2

Zatem siła przyciągania działająca na Księżyc jest proporcjonalna do masy Księżyca. Ale w myśl trzeciej zasady dynamiki, taka sama siła, lecz przeciwnie skierowana działa na Ziemię. Musi być więc proporcjonalna również do masy M Ziemi. Wobec tego:

F m M r 2

Na oznaczenie współczynnika proporcjonalności stosuje się dużą literę G . Nazywamy go stałą grawitacji. Tak więc:

F = G m M r 2
( 5.1 )

W ten sposób Newton doszedł do wzoru na prawo powszechnego ciążenia. Chociaż wzór ten został wyprowadzony dla wzajemnego oddziaływania Ziemi i Księżyca, to stosuje się on do dowolnych ciał. W związku z tym prawo powszechnego ciążenia można wyrazić następująco:

To samo prawo, które tłumaczy spadanie ciał na Ziemię, rządzi ruchem planet i komet w Układzie Słonecznym, jak również ruchem gwiazd w Galaktyce oraz ruchami olbrzymich galaktyk. Prawo grawitacji rządzi więc całą mechaniką nieba.

Przykład 1

Newton musiał podać wartość stałej grawitacji, aby jego prawo było pełne. Do oszacowania stałej G potrzebna mu była gęstość Ziemi. Gęstość jest to stosunek masy do objętości:

ρ = M V
( 5.2 )
czyli liczbowo jest to masa, jaka jest zawarta w objętości 1 m 3 . Na podstawie znajomości gęstości różnych minerałów występujących na Ziemi przyjął, że gęstość średnia Ziemi wynosi ρ = 5 1 0 3 kg / m 3 (okazało się później, że oszacowana przez niego gęstość nie różni się więcej niż o 10% od wartości rzeczywistej). Idąc śladem myśli Newtona, oblicz stałą grawitacji, mając dane: oszacowaną wartość gęstości Ziemi, przyspieszenie ziemskie g = 9,81 m / s 2 oraz promień Ziemi R = 6,37 10 6 m .

Rozwiązanie: Siła przyciągania ciała o masie m przez Ziemię, przy jej powierzchni, wynosi F = m g . Jest ona równa sile grawitacji wyrażonej wzorem (5.1), a zatem:

m g = G m M R 2
( 5.3 )
Stąd po uproszczeniu masy i po przekształceniu otrzymamy:
G = g R 2 M
( 5.4 )
Masa Ziemi, zgodnie ze wzorem (5.2), wynosi M = V ρ . Przyjmując, że Ziemia ma kształt kuli (czyli jej objętość wynosi V = 4 π R 3 3 ), otrzymamy, że masa Ziemi jest równa M = 4 π R 3 3 ρ . Tak więc:
G = g R 3 4 3 π R 3 ρ = 3 g 4 π ρ R = 3 9,81 4 3,14 ( 5 1 0 3 ) ( 6,37 1 0 6 ) N m 2 kg 2 = 7,35 1 0 - 11 N m 2 kg - 2

Taką wartość stałej grawitacji otrzymał Newton. Różni się ona od dzisiaj ogólnie przyjętej wartości:

G = 6,67 1 0 - 11 N m 2 kg - 2

o około 10%.

Pytania i problemy

  1. Na podstawie jakich obliczeń Newton doszedł do wniosku, że siła grawitacji maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między dwoma ciałami?
  2. Podaj wzór prawa powszechnego ciążenia i przytocz to prawo.
  3. Przedstaw przyspieszenie ziemskie g za pomocą wzoru zawierającego stałą grawitacji G , masę Ziemi M oraz promień Ziemi R .
  4. Mając do dyspozycji dane: g – przyspieszenie ziemskie, G – stałą grawitacji oraz R – promień Ziemi, wyprowadź wzór na ρ – średnią gęstość Ziemi. Przyjmij, że Ziemia jest jednorodną kulą.