Tom II

2.3. Doświadczenie „Dyna”

Celem doświadczenia jest sprawdzenie zależności między siłą a przyspieszeniem w praktyce. Wykonamy je w dwóch etapach. Będą to:

  1. rozkład sił na równi pochyłej,
  2. sprawdzenie wzoru Newtona F = m a .

Rozkład sił na równi pochyłej

Na il. 2.13 przedstawiono ciało na równi pochyłej. Siłę ciężkości P = m g możemy rozłożyć na dwie siły składowe – równoległą do równi:

F = P sin α
( 2.6 )

i prostopadłą do równi:

P n = P cos α
( 2.7 )

W doświadczeniu tym zaniedbujemy siłę tarcia, gdyż jest ona mała w porównaniu z pozostałymi siłami.

Rozkład sił na równi pochyłej
 Ilustracja 2.13. Rozkład sił ciężkości na równi pochyłej

Przekonamy się teraz doświadczalnie, że taki rozkład sił na równi może występować w rzeczywistości.

Zmontujmy równię pochyłą, korzystając z zestawu do doświadczeń z mechaniki. Ciałem badanym na równi będzie obciążony wózek.

Wózek ustawiamy na równi, obciążamy obciążnikami i równoważymy siłą równą sile naciągu N linki przerzuconej przez blok na szczycie równi (il. 2.14). Ta siła naciągu jest równa (co do wartości) ciężarowi szalki z odważnikami P 1 .

Mierzymy i zapisujemy kąt α – kąt nachylenia równi do poziomu. Powiedzmy, że α = 30 .

Zapisujemy następujące dane początkowe (podajemy tu przykładowe wartości):

- masa wózka m w = 90 g ,

- masa obciążników m o b = 3 50 g = 150 g ,

- masa szalki m s z = 50 g ,

- masa odważników m o d = 70 g ,

- kąt nachylenia równi α = 30 .

Obliczamy wartości sił, np.:

P = m w + m o b g = 0 240 9 81 N = 2,35 N
P 1 = m s z + m o d g = 0 120 9 81 N = 1,18 N
Siła
 Ilustracja 2.14. Siła N = P 1 równoważy wózek na równi pochyłej

Gdybyśmy nie obciążyli linki działającej siłą naciągu N na wózek, stoczyłby się on wzdłuż równi pod wpływem siły F , której wartość wynosi F = P sin α . Wyciągamy stąd wniosek, że N = F , czyli P 1 = F .

Sprawdźmy to. Obliczmy siłę F ze wzoru (2.6) i porównajmy otrzymaną wartość z wartością ciężaru szalki z odważnikami. W naszym przykładzie F = P sin 30 = 2 35 0 5 N 1,18 N .

Widzimy, że otrzymana wartość siły zgadza się doskonale z wartością siły P 1 ! To spostrzeżenie zapisujemy w postaci wniosku. 

Oprócz siły F – równoległej do równi – która ściąga wózek w dół równi, jest jeszcze siła P n – przyciskająca wózek do niej. Jednakże w tym kierunku nie następuje żaden ruch wózka. Zatem siła P n musi być zrównoważona jakąś inną siłą. Jaka siła równoważy siłę P n ? Możemy się domyślać, że siłę tę równoważy siła reakcji równi (il. 2.14).

Siła reakcji równi powstaje na skutek nieznacznego sprężystego ugięcia równi pod wpływem siły nacisku P n . Sprawdzimy doświadczalnie ten wniosek.

Przez blok umieszczony tak jak na il. 2.15 przerzucamy drugą linkę w kierunku prostopadłym do równi. Jeden koniec linki zaczepiamy do wózka, a drugi obciążamy szalką z odważnikami o łącznym ciężarze (szalka + odważniki) równym P 2 . Staramy się tak obciążyć szalkę, aby wózek oderwał się nieznacznie od równi i utrzymywał w powietrzu tuż nad nią. W ten sposób rolę siły reakcji równi przejmuje siła naciągu linki N 2 .

Zapisujemy dane, np. masa szalki drugiej m 2 s z = 50 g , masa odważników m 2 o d = 160 g .

Rolę siły reakcji równi przejmuje
 Ilustracja 2.15. Rolę siły reakcji równi przejmuje N 2 – siła naciągu linki

Obliczamy wartość siły N 2 , np.

N 2 = P 2 = m 2 s z + m 2 o d g = 0 210 9 81 N = 2,06 N

Obliczamy P n według wzoru (2.7) i porównujemy otrzymaną wartość z wartością siły N 2 . W naszym przykładzie:

P n = P cos 30 2 35 0 866 N 2,04 N

Sprawdzamy, czy otrzymana wartość siły P n jest równa N 2 . W naszym przykładzie zgodność zachodzi z dokładnością do 0,02 N.

Otrzymany wynik świadczy o tym, że rzeczywiście zachodzi taki rozkład siły ciężkości wózka, jak na il. 2.13, i że poprawność wzoru (2.7) można sprawdzić doświadczalnie. Zapisujemy to w postaci kolejnego wniosku.

Sprawdzenie wzoru Newtona F = m a

 Tę część doświadczenia wykonamy na torze z poduszką powietrzną. Najpierw będziemy mierzyć przyspieszenie wózka wywołane siłą ściągającą F na równi pochyłej (il. 2.13). Przekonaliśmy się uprzednio, że siła ta jest składową (równoległą do równi) siły ciężkości wózka (siła ciężkości wózka P = m g ). Siłę F wyznaczymy doświadczalnie, podstawiając do wzoru (2.6) zmierzoną masę wózka m i kąt α nachylenia równi do poziomu.

Przyspieszenie wózka a wyznaczymy ze wzoru na drogę s wzdłuż równi pochyłej w ruchu jednostajnie przyspieszonym, s = a t 2 2 , zatem:

a = 2 s t 2
( 2.8 )

Mierząc s i t , możemy doświadczalnie wyznaczyć przyspieszenie wózka a .

Widzimy więc, że jesteśmy w stanie wyznaczyć doświadczalnie zarówno siłę F , jak i przyspieszenie a . Dzięki temu możemy sprawdzić, czy zachodzi zależność liniowa między przyspieszeniem a i siłą F . W tym celu należy powtórzyć eksperyment kilkakrotnie przy różnych kątach nachylenia równi. 

Dalszą część doświadczenia wykonujemy w następujący sposób: ważąc wózek, wyznaczamy jego masę m . Ustawiamy tor powietrzny w poziomie (stosując np. poziomnicę), następnie jeden koniec toru powietrznego podnosimy i ustawiamy na wysokości h (np. h = 1,5 cm ). Mierzymy długość toru l . Zaznaczamy na torze odcinek drogi s (np. s = 1 m ).

Zapisujemy dane m , l i s .

Mierzymy czas t ruchu wózka na drodze s . Aby zwiększyć dokładność, pomiar czasu powtarzamy trzykrotnie. Doświadczenie powtarzamy wielokrotnie (np. sześć razy), zmieniając za każdym razem h – wysokość równi.

Wyniki pomiarów wpisujemy do uprzednio przygotowanej tabelki pomiarów – il. 2.16.

Tabelka pomiarów
 Ilustracja 2.16. Tabelka pomiarów

Dla każdej wysokości równi h obliczamy średni czas ruchu wózka, przyspieszenie a według wzoru (2.8) i siłę, która zgodnie ze wzorem (2.6) jest równa:

F = P sin α

Korzystając z wyników zapisanych w dwóch ostatnich rubrykach il. 2.16, wykonaj wykres zależności F od a . W pobliżu punktów doświadczalnych wykreśl linię. Powinna to być linia prosta. 

Jeżeli punkty doświadczalne układają się wzdłuż linii prostej, to znaczy, że nasze doświadczenie potwierdza liniową zależność F od a . O to właśnie w tym doświadczeniu chodziło.

Obliczamy niepewności pomiarowe i nanosimy je na wykresie.

Na koniec zapisujemy wnioski, jakie wynikają z przeprowadzonego doświadczenia.