Tom II

1.2. Droga i prędkość

W opisie ruchu prostoliniowego stosuje się pojęcia: położenia, przemieszczenia (przesunięcia) i drogi. Załóżmy, że obserwujemy ruch samochodu na prostej szosie. Niech na szosie znajduje się punkt centralny O , względem którego mierzymy położenie samochodu (il. 1.7). Chwilowe położenie samochodu na szosie określamy, podając odległość od punktu O . Gdy samochód znajdzie się „na prawo” od niego, położenie (czyli współrzędną) poprzedzimy znakiem „+”, a gdy „na lewo” – znakiem „–”. Przyjmijmy, że w chwili początkowej t 0 samochód ma położenie s 0 , w chwili t 1 – położenie s 1 .

Δ s = s 1 - s 0

Uwaga: Δ s nie jest iloczynem Δ i s . Jest to jeden symbol oznaczający zmianę wartości wielkości s , która jest równa jej wartości końcowej pomniejszonej o wartość początkową.

Ilustracja pojęć
 Ilustracja 1.7. Ilustracja pojęć położenie i przemieszczenie
Samochód wyruszył z położenia s 0 i dojechał do położenia s 1 . W położeniu s 1 samochód zmienił zwrot jazdy na przeciwny i po pewnym czasie znalazł się w położeniu s 0 , potem w s 2 , następnie w punkcie 0 i w końcu w s 3

Zapytajmy teraz, jaką drogę przebył samochód. Oczywiście, wartością drogi przebytej przez samochód jest suma wszystkich kolejnych małych wartości przemieszczeń, przy czym w celu obliczenia drogi sumujemy bezwzględne wartości przemieszczeń, niezależnie od tego, w którą stronę są zwrócone. Zatem, położenie (współrzędna) może być dodatnie lub ujemne, ale droga jest zawsze dodatnia.

W przypadku ruchu przedstawionego na il. 1.7 droga równa jest sumie długości wszystkich odcinków między kolejnymi położeniami samochodu, przy czym odcinek ( s 0 s 1 ) policzony będzie dwukrotnie – samochód jechał tym odcinkiem tam i z powrotem.

Pojęcia położenia, przemieszczenia i drogi możemy stosować do opisu ruchu dowolnego punktu materialnego.

Prędkość średnia

Powiedzmy, że punkt materialny przebył drogę Δ s w czasie Δ t . Prędkość średnią punktu materialnego w danym przedziale czasu definiujemy jako stosunek drogi Δ s do czasu Δ t , w jakim ta droga została przebyta:

v śr = Δ s Δ t
( 1.3 )

Jednostką prędkości jest 1 metr na sekundę ( 1 m / s ) .

Prędkość chwilowa

Na pewno nieraz obserwowaliście prędkościomierz samochodu. Patrząc na prędkościomierz, zauważamy, że wskazówka często zmienia swoje położenie, co oznacza, że pojazd zmienia prędkość. Wskazówka pokazuje nam aktualną wartość prędkości – aktualną, to znaczy chwilową, czyli prędkość w danej chwili.

Zatem, prędkość chwilowa jest to prędkość mierzona w bardzo krótkim przedziale czasu, w danej „chwili”. Na ogół wskazania prędkościomierza nie zgadzają się z wartością prędkości obliczoną ze wzoru (1.3), chyba że użyjemy przemieszczeń Δ s przebytych w bardzo małych przedziałach czasu; Δ s = s 2 - s 1 wystąpiło w przedziale czasu Δ t = t 2 - t 1 . Zatem w tym przedziale czasu wartość prędkości średniej:
v = Δ s Δ t
( 1.4 )

Im mniejszy będzie odcinek czasu Δ t , tym mniej prędkość średnia będzie się różnić od prędkości chwilowej.

Przykład 1

Rowerzysta jadący ze stałą prędkością v = 15 km / h wyprzedza ruszający z przystanku tramwaj. Tramwaj dogania rowerzystę, wyprzedza go i zatrzymuje się na kolejnym przystanku. Odległość między przystankami wynosi Δ s = 1 km . Oblicz, ile czasu na pokonanie tej drogi zużył rowerzysta, a ile tramwaj, jeżeli dotarli do przystanku jednocześnie.

Rozwiązanie: Czas potrzebny na przebycie drogi s przez rowerzystę i tramwaj jest taki sam i wynosi:

Δ t = Δ s v = 1 15 h = 4 min
( 1.5 )

Zatem tramwaj jechał ze średnią prędkością taką samą jak rowerzysta, równą 15 km/h, mimo że faktycznie ich prędkości chwilowe były różne.  

Pytania i problemy

 1. Wymień wielkości fizyczne opisujące ruch.
 2. Samochód wyjechał z Grójca o godzinie 10 00 . W ciągu 6 min przejechał 6 km i znalazł się w miejscowości Zaborów, po kolejnych 6 min i 40 s znalazł się w Białobrzegach, odległych od Grójca o 16 km (il. 1.9). W Białobrzegach samochód zawrócił i jadąc po tej samej szosie (E77), dotarł do Grójca w ciągu kolejnych 12 min. Zaznacz na swoim rysunku na wspólnej osi s położenia miejscowości: Grójec, Zaborów i Białobrzegi.
  Ilustracja do zadania
   Ilustracja 1.9. Ilustracja do zadania
  Rozmieszczenie miejscowości wzdłuż szosy
  Przyjmując położenie Grójca jako zerowe, podaj wartości:
  1. położenia samochodu w miejscowościach: Grójec, Zaborów i Białobrzegi;
  2. przemieszczenia samochodu: Grójec – Zaborów, Zaborów – Białobrzegi, Grójec – Białobrzegi, Białobrzegi – Zaborów;
  3. drogi, jaką przejechał z Grójca do Białobrzegów;
  4. drogi, jaką przejechał na całej trasie przejazdu.
 3. Zakładając warunki podane w punkcie 2, przyjmij teraz, że Zaborów ma położenie zerowe. Podaj wartości:
  1. położenia samochodu w miejscowościach: Zaborów, Białobrzegi i Grójec;
  2. przemieszczenia samochodu: Zaborów – Białobrzegi, Białobrzegi – Zaborów, Zaborów – Grójec, Białobrzegi – Grójec;
  3. drogi, jaką przejechał z Zaborowa do Grójca (przez Białobrzegi).
 4. Podaj definicje prędkości średniej i chwilowej.
 5. Przyjmując wartości podane w zadaniu 2., oblicz prędkość średnią samochodu (podaj ją w km/h i w m/s) na trasie:
  • Grójec – Zaborów,
  • Zaborów – Białobrzegi,
  • Grójec – Białobrzegi,
  • Białobrzegi – Zaborów.