Tom II

2.11. Opory ruchu ciała w płynie – cieczy lub gazie (temat nadobowiązkowy)

Na ciało poruszające się w ośrodku ciekłym lub gazowym działa siła oporu skierowana przeciwnie do ruchu tego ciała. Na il. 2.43 przedstawiono kulkę poruszającą się w takim ośrodku. Widoczne są strugi płynu opływające kulkę oraz zawirowania za kulką. Całkowity opór T ruchu można podzielić na dwa elementy, które nazwiemy: tarciem wewnętrznym T 1 (lub lepkością) i oporem ciśnieniowym T 2 . Zatem:

T = T 1 + T 2
( 2.43 )
Siły oporu działajace na kulke w cieczy
 Ilustracja 2.43. Siły oporu działające na kulkę w cieczy
Kulka poruszająca się ze znaczną prędkością v doznaje siły oporu T wynikającej z lepkości oraz różnicy ciśnienia panującego przed kulką i za nią. Z tyłu za kulką widoczne są zawirowania ośrodka

Tarcie wewnętrzne wynika z tego, że ciało poruszające się w płynie powoduje ruch warstw płynu przyległych do ciała. Bezpośrednio przylegająca cienka warstwa płynu oblepia ciało i porusza się z prędkością tego ciała. Coraz dalsze warstwy mają coraz mniejszą prędkość. Między warstwami występują siły tarcia wewnętrznego wynikające z wymiany cząsteczek między nimi. Cząsteczki przechodzące z warstwy powolniejszej hamują warstwę szybszą i na odwrót – cząsteczki przechodzące z warstwy szybszej do powolniejszej przyspieszają tę ostatnią.

Stwierdzono, że tarcie wewnętrzne dominuje w przypadku małych prędkości v ciała i że siła oporu jest proporcjonalna do v :

T 1 = K 1 v
( 2.44 )

gdzie K 1 – współczynnik proporcjonalności, który zależy od rodzaju płynu oraz od kształtu ciała. Przykładowo, dla kuli o promieniu r współczynnik ten wynosi:

K 1 = 6 π η r
( 2.45 )

gdzie η – tzw. współczynnik lepkości charakterystyczny dla ośrodka.

Opór ciśnieniowy wynika głównie z występowania różnicy ciśnienia w ośrodku przed i za ruchomym ciałem. Przed ciałem występuje zagęszczenie ośrodka i zwiększone jego ciśnienie, zaś za ciałem występuje rozrzedzenie i zmniejszone ciśnienie. Stwierdzono, że opór ciśnieniowy dominuje w przypadku dużych prędkości ciała i jest proporcjonalny do kwadratu jego prędkości:

T 2 = K 2 v 2
( 2.46 )

gdzie K 2 – współczynnik proporcjonalności, który zależy od rodzaju płynu oraz od kształtu i rozmiaru ciała. Dany jest on wzorem:

K 2 = C S ρ 0 2

gdzie C – współczynnik liczbowy zależny od kształtu ciała, S – pole powierzchni przekroju ciała poprzecznego do kierunku ruchu, ρ 0 – gęstość płynu.

Przykładowo dla kuli o promieniu r :

K 2 = C π r 2 ρ 0 2
( 2.47 )

gdzie C – współczynnik liczbowy (typowe wartości C wahają się od 0,2 do 0,4).

Kryterium oceny prędkości – czy dominuje opór T 1 , czy opór T 2 – jest tzw. liczba Reynoldsa Re , która wyraża się za pomocą wzoru:

Re = T 2 T 1
( 2.48 )

Gdy Re < 1 , dominuje lepkość; gdy Re > 1 , dominuje opór ciśnieniowy.

Przy małych prędkościach i dla ośrodków, gdzie Re < 1 , dominuje lepkość, zawirowania płynu są zaniedbywalnie małe i taki ruch nazywamy ruchem laminarnym. Przy dużych prędkościach i dla ośrodków, gdzie Re > 1 , dominuje opór ciśnieniowy, występują znaczne zawirowania płynu i taki ruch nazywa się ruchem turbulentnym.

Spadek ciała w cieczy lub gazie

W rozdziale Kinematyka punktu materialnego omawialiśmy swobodny spadek ciała. Zakładaliśmy wtedy działanie na ciało jedynie siły ciężkości, co zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona oznacza, że ruch ciała będzie ruchem jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem ziemskim g . Teraz uwzględnimy siłę oporu T działającą na spadające ciało w ośrodku. Działa tu jeszcze siła wyporu W (il. 2.44).

Siły działające na spadające ciało
 Ilustracja 2.44. Siły działające na spadające ciało
Oprócz siły ciężkości P na ciało spadające działa siła oporu T ośrodka oraz siła wyporu W

Druga zasada dynamiki Newtona przyjmuje postać:

m a = P - T - W
( 2.49 )

gdzie: m – masa ciała, a – jego przyspieszenie.

Siła ciężkości i siła wyporu pozostają stałe podczas ruchu, natomiast siła oporu wzrasta wraz z prędkością ciała.

W początkowej fazie ruchu, kiedy prędkość jest mała, opór jest mały i (dla niewielkich ciał w powietrzu) wypór jest też mały. Zatem w początkowych sekundach ruch jest jednostajnie przyspieszony – prędkość narasta liniowo w czasie.

W miarę wzrostu prędkości wzrasta opór, a przyspieszenie ciała maleje. Gdy prędkość wzrośnie znacznie, to siła oporu wzrośnie do tego stopnia, że zrównoważy siłę ciężkości i przyspieszenie spadnie do zera, a = 0 . Wtedy ruch stanie się jednostajny – ciało będzie opadać ze stałą prędkością, zwaną prędkością graniczną v g r . Wykres prędkości ciała w zależności od czasu przedstawiono na il. 2.45.

Wykres prędkości ciała spadającego w ośrodku lepkim w zależności od czasu
 Ilustracja 2.45. Wykres prędkości ciała spadającego w ośrodku lepkim w zależności od czasu

W przypadku ciał spadających w powietrzu ruch z tą prędkością nie jest laminarnym i dominuje tu opór ciśnieniowy T 2 (opór laminarny dominuje tylko dla bardzo małych ciał – pyłków, kropelek mgły itp.). Po wstawieniu do równania (2.49) a = 0 , W = 0 , P = m g i T = T 2 = K 2 v g r 2 , otrzymamy:

m g = K 2 v g r 2
( 2.50 )

Stąd można obliczyć prędkość graniczną:

v g r = m g K 2
( 2.51 )

Przykład 10

Obliczymy, z jaką prędkością (graniczną) spadają krople deszczu. Przyjmijmy, że kropla ma kształt kulisty, promień kropli wynosi r = 1 mm , gęstość wody ρ = 10 3 kg / m 3 , gęstość powietrza ρ 0 = 1 kg / m 3 , C = 0,4 .

Rozwiązanie: Do wzoru (2.51) wstawimy m = 4 3 π r 3 ρ i K 2 = C π r 2 ρ 0 2 .

Otrzymamy:

v g r = 2 4 π r 3 ρ g 3 C π r 2 ρ 0 = 8 r ρ g 3 0,4 ρ 0 = 8 10 -3 10 3 9,81 3 0,4 1 m s 8 m s

Widzimy, że prędkość spadania kropel wynosi ok. 8 m/s. Doświadczenie potwierdza ten wynik.

Przykład 11

Działanie siły oporu na ciało spadające w powietrzu jest wykorzystywane w spadochronie ratującym życie człowiekowi.

Człowiek, spadając z dużej wysokości bez spadochronu, uderzyłby w ziemię z prędkością graniczną rzędu kilkudziesięciu metrów na sekundę – co zwykle kończy się śmiercią.

Spadochron ma pole przekroju poprzecznego S około sto razy większe w stosunku do człowieka, jak również współczynnik C jest kilka razy większy. Zatem iloczyn C S spadochronu jest kilkaset razy większy niż C S człowieka, co powoduje, że prędkość graniczna człowieka ze spadochronem jest kilkadziesiąt razy mniejsza niż człowieka bez spadochronu. Jest ona bezpieczna, gdyż wynosi od ok. 3 m/s do 4 m/s. Jej wartość jest porównywalna z prędkością skoku przez niewielką przeszkodę.

Pytania i problemy

  1. Opisz siły oporu działające na ciało poruszające się w ośrodku. Nazwij dwa elementy, z jakich składa się całkowity opór ośrodka.
  2. Przedstaw warunki, w których dominuje tarcie wewnętrzne (lepkość). Omów warunki, w jakich dominuje opór ciśnieniowy.
  3. Co to jest liczba Reynoldsa Re ? Podaj wzór i interpretację. Rozstrzygnij, jaki jest charakter zależności liczby Reynoldsa od prędkości. Wykorzystaj wzór (2.48).
  4. Przedstaw sytuacje, w których występują: a) ruch laminarny, b) ruch turbulentny.
  5. Wyprowadź jednostki, w jakich wyraża się współczynnik K 1 we wzorze (2.44). Na tej podstawie wyprowadź jednostki współczynnika lepkości ośrodka μ we wzorze (2.45).
  6. Wyprowadź jednostki, w jakich wyraża się współczynnik K 2 we wzorze (2.46). Wykaż, że stąd wynika, że wielkość C występująca we wzorze (2.47) jest niemianowana i że uzasadnione jest nazywanie C „współczynnikiem liczbowym”.
  7. Napisz wzór wyrażający drugą zasadę dynamiki Newtona w przypadku spadku ciała w gazie. Wstaw tu odpowiednie wyrażenie na opór i oblicz prędkość graniczną.
  8. Opisz zasadę działania spadochronu na podstawie prawa ruchu ciała w ośrodku (iloczyn C S ).