Tom II

6.4. Izoprocesy gazu doskonałego

Jeżeli mamy dane dwa parametry określające stan gazu o określonej liczności, to trzeci zawsze możemy obliczyć; np. gdy dana jest objętość i temperatura gazu, trzeci parametr – ciśnienie – możemy obliczyć z równania (6.9). Zatem dowolny stan gazu doskonałego wyznaczają tylko dwa niezależne parametry termodynamiczne. Dzięki temu stan gazu możemy przedstawić jako punkt na płaszczyźnie. Przejścia między dwoma stanami – początkowym i końcowym – na wykresie można przedstawić za pomocą krzywych.

W celu wygodnego przedstawienia procesów gazowych przekształcimy równanie Clapeyrona do postaci:

p V T = n R
( 6.12 )

W przypadku gdy gaz jest zamknięty w pojemniku, to liczba moli n nie zmienia się podczas zmiany parametrów p , V , T i prawa strona równania (6.12) ma stałą wartość (const). Zatem:

p V T = p 0 V 0 T 0 = const
( 6.13 )

gdzie: p 0 , V 0 i T 0 to parametry początkowe.

Przemiana izochoryczna

Proces izochoryczny, inaczej zwany przemianą izochoryczną, występuje wtedy, gdy objętość gazu pozostaje stała, V = V 0 = const . Wówczas:

p V T = p V 0 T

i

p V 0 T = p 0 V 0 T 0

więc:

p T = p 0 T 0 = const
( 6.14 )

Czyli stosunek ciśnienia do temperatury gazu jest stały:

p T = const
( 6.15 )

Równanie to nosi nazwę prawa Charles'a.

Równanie (6.15) możemy zapisać w postaci:

p = c T

gdzie c oznacza stały (const) współczynnik. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie proporcjonalnie ciśnienie gazu. Jak widzimy zależność ciśnienia od temperatury jest liniowa i celuje w punkt (0 K; 0 Pa). Wykres tej zależności jest przedstawiony na il. 6.9.

W procesie izochorycznym ciśnienie gazu zmienia się liniowo wraz z temperaturą
 Ilustracja 6.9. W procesie izochorycznym ciśnienie gazu zmienia się liniowo wraz z temperaturą
W bardzo niskiej temperaturze proces nie zachodzi wg linii prostej, gdyż gaz przestaje zachowywać się jak gaz doskonały. Objawia się to np. w procesie kondensacji, dochodzą jeszcze efekty kwantowe. Dlatego też w tym miejscu mamy linię przerywaną, która obrazuje jedynie przedłużenie izochory w kierunku punktu (0,0). Natomiast w bardzo wysokiej temperaturze gaz także przestaje zachowywać się jak gaz doskonały, m.in. dochodzi do stanu plazmy

Przykład 3

Do jakiej temperatury t należy ogrzać gaz znajdujący się w butelce, aby korek o powierzchni przekroju S = 3 cm 2 wyskoczył z niej? Siła tarcia utrzymująca korek w butelce wynosi F = 12 N . Na początku temperatura gazu w butelce wynosiła t 0 = - 3 ° C , a ciśnienie było równe ciśnieniu zewnętrznemu powietrza p 0 = 1 000 hPa .

Rozwiązanie: Korek wyskoczy z butelki przy różnicy ciśnień:

Δ p = F S

Zatem ciśnienie gazu w butelce musi być równe:

p = p 0 + Δ p = p 0 + F S

Takie ciśnienie osiągnie gaz przy temperaturze T wynikającej z równania (6.15), więc:

p T = p 0 T 0

Zatem:

T = T 0 p 0 p = T 0 p 0 ( p 0 + F S ) = T 0 + T 0 p 0 F S

Wyrażając temperaturę w stopniach Celsjusza, po zastosowaniu wzorów: T = 273 + t i T 0 = 273 + t 0 otrzymamy:

t = t 0 + 273 + t 0 p 0 F S

Po podstawieniu danych otrzymamy:

t = t 0 + 273 + t 0 p 0 F S = - 3 ° C + 27 0 ° C 10 5 Pa 12 N 3 10 - 4 m 2 = 10 5 ° C

Widzimy, że gaz znajdujący się w butelce, należy ogrzać do temperatury t = 10 5 ° C , aby korek wyskoczył.

Przemiana izobaryczna

Proces izobaryczny inaczej zwany przemianą izobaryczną występuje wtedy, gdy ciśnienie jest stałe, p = const . Wówczas p = p 0 = const i z równania stanu gazu doskonałego (6.13) mamy:

p V T = p 0 V T

i

p V T = p 0 V 0 T 0

więc stosunek objętości do temperatury gazu jest stały:

V T = const
( 6.16 )

Jest to tzw. prawo Gay-Lussaca.

W procesie izobarycznym objętość gazu zmienia się       liniowo wraz z temperaturą
 Ilustracja 6.11. W procesie izobarycznym objętość gazu zmienia się liniowo wraz z temperaturą
Podobnie, jak w przypadku procesu izochorycznego, linie przerywane obrazują obszar temperatury, w którym zachodzą istotne odstępstwa od modelu gazu doskonałego

Przemiana izotermiczna

Proces izotermiczny inaczej zwany przemianą izotermiczną występuje wtedy, gdy temperatura gazu jest stała. T = T 0 = const . Wtedy równanie (6.13) przyjmie postać p V T 0 = p 0 V 0 T 0 , lub p V = p 0 V 0 , więc:

p V = const
( 6.17 )

Jest to równanie znane jako prawo Boyle’a-Mariotte’a. Na wykresie w układzie ( V , p ) proces izotermiczny wyobrażony jest w postaci hiperboli (il. 6.13).

Wykres zależności ciśnienia od objętości w procesie izotermicznym
 Ilustracja 6.13. Wykres zależności ciśnienia od objętości w procesie izotermicznym

Przykład 4

Ile wynosi gęstość powietrza w oponie samochodu napompowanego w temperaturze t 0 = 0 ° C , do ciśnienia przewyższającego ciśnienie atmosferyczne p 0 = 10 5 Pa o Δ p = 2 10 5 Pa ? Gęstość powietrza w warunkach normalnych wynosi ρ 0 = 1,293 kg / m 3 .

Rozwiązanie: Gęstość powietrza w oponie wynosi ρ = m V gdzie m jest masą, a V objętością powietrza w oponie. Powietrze to na zewnątrz opony pod ciśnieniem atmosferycznym p 0 zajmowałoby objętość V 0 i miałoby gęstość ρ 0 = m V 0 .

Po podzieleniu stronami tych dwóch równań otrzymamy:

ρ ρ 0 = V 0 V
( 6.18 )

Wiemy, że przy stałej temperaturze p V = p 0 V 0 , czyli:

V 0 V = p p 0

Korzystając z równania (6.18), mamy:

ρ ρ 0 = p p 0

Stąd otrzymujemy:

ρ = p p 0 ρ 0

Ciśnienie p w oponie wynosi p = p 0 + Δ p = 3 10 5 Pa . Po podstawieniu tych wartości oraz pozostałych danych do powyższego wzoru otrzymujemy:

ρ = p p 0 ρ 0 = 3 10 5 Pa 1 10 5 Pa 1,293 kg / m 3

Gęstość powietrza w oponie wynosi 3,879 kg / m 3 .

Do przemian gazów powrócimy w rozdziale „Energia wewnętrzna, ciepło i praca”, w którym omówimy energetyczne aspekty tych przemian.

Pytania i problemy

 1. Korzystając z równania Clapeyrona, wyznacz temperaturę T gazu, gdy dana jest objętość V i ciśnienie p gazu.
 2. Przedstaw związek między parametrami gazu w procesie izochorycznym opisany przez tzw. prawo Charles'a. Czy i jak związek ten wynika z równania Clapeyrona?
 3. Na podstawie równania Clapeyrona wyraź „const” z równania (6.15) za pomocą wielkości V , n oraz R . Następnie we współrzędnych ( T , p ) narysuj przebieg dwóch przemian izochorycznych tego samego gazu, przeprowadzonych w objętościach V 1 i V 2 , takich, że V 1 < V 2 .
 4. Narysuj wykres procesu izochorycznego we współrzędnych ( p , V ) .
 5. Sformułuj związek między parametrami gazu w procesie izobarycznym opisany przez tzw. prawo Gay-Lussaca. Czy i jak wynika ono z równania Clapeyrona?
 6. Na podstawie równania Clapeyrona wyraź „const” z równania (6.16) za pomocą wielkości p , n oraz R . Następnie we współrzędnych ( T , V ) narysuj przebieg dwóch przemian izobarycznych tego samego gazu, przeprowadzonych przy ciśnieniach p 1 i p 2 , takich, że p 1 < p 2 .
 7. Narysuj wykres zależności p od V w procesie izobarycznym.
 8. Opisz związek między ciśnieniem a objętością w procesie izotermicznym gazu doskonałego, przy założeniu, że jego masa nie ulega zmianie (tzw. prawo Boyle’a-Mariotte’a).
 9. Na podstawie równania Clapeyrona wyraź „const” z równania (6.17) za pomocą wielkości T , n oraz R . Następnie we współrzędnych ( V , p ) narysuj przebieg dwóch przemian izotermicznych tego samego gazu, przeprowadzonych w temperaturach T 1 i T 2 , takich, że T 1 < T 2 .
 10. Przedstaw izotermę w postaci krzywej w układzie współrzędnych ( p , V ) . Jak w matematyce nazywa się taka krzywa?
 11. W przemianie przy stałej temperaturze masa gazu zmniejszyła się. Wyjaśnij, czy w takim przypadku pozostaje w mocy prawo Boyle’a-Mariotte’a.
 12. W każdym z procesów: izochorycznym, izobarycznym i izotermicznym zmieniają się tylko dwa parametry. Podaj te parametry dla każdego procesu.